Numbrilised arvutusskeemid voolamise hüdraulikas

Raamatus on esitatud mitmeid voolamise hüdraulika lahendusi, mis on seotud sademeveesüsteemi tehnilise arvutamisega. Oluline täiendus võrreldes varasemate raamatutega on numbriliste arvutusskeemide loomine tuntud survevoolu, vabavoolu, ülevoolu, läbivoolu, lainete, vooluhüppe ja muude valemite põhjal. Õpikus on igale põhiülesandele lisatud kirjeldus, mis selgitab ülesande tulemuste seost praktiliste küsimustega, mis kerkivad veevarustuse, kanalisatsiooni, tee-ehituse, hüdrotehnilise ehitise projekteerimisel, renoveerimisel ja ekspertiisis. Näiteks ehitatud veesüsteemi ehk veevärgi võib siduda vee tootmisega - nagu toorveest joogivee tootmine, mis toimub veepuhastusjaamas; vee jaotamisega – nagu vee pumpamine läbi joogivee võrgu, milles kasutatakse survetorustikke joogivee tarnimiseks tarbijateni; vee tarbimisega – nagu seda on joogivee kasutamine tarbeveeks hoonetes, nt soojaks dušiveeks (hallvesi) või WC-s (mustvesi) või nt tööstuses, mille käigus toimub vee reostumine; vee kogumisega - nagu reo- ja sademevee „korjamine“ hoonetest, linna valgalalt (nt katused, parklad, teed) vms ühisvoolsesse või lahkvoolsesse kanalisatsiooni, milles kasutatakse peamiselt vabavoolu torustikke, et vesi läbi peapumpla reoveepuhastisse juhtida; vee puhastamisega - nagu reovee töötlemine heitveeks, mis toimub reoveepuhastis ning millest heitvesi juhitakse suublasse. Samuti on ehitatud veesüsteemiga seotud drenaaži vee juhtimine torustikega eelvoolu ja kuivendusvee juhtimine kraavidega eesvoolu.
Kaanepilt
Sõnasegadik