Automatic Implementation-Time Usability Evaluation for Web User Interfaces. Veebi kasutajaliidese kasutatavuse automaatne hindamine realisatsioonifaasis
Marenkov, Jevgeni; Robal, Tarmo ; Kalja, Ahto  // 28.06.2019

Development of Room Temperature Secondary Fluoride Ion Batteries. Toatemperatuursete fluoriidioon akude väljaarendamine
Mohammad, Irshad; Witter, Raiker ; Samoson, Ago  // 10.06.2019

Specialized Cyber Red Team Responsive Computer Network Operations. Vastutegevusele orienteeritud punase meeskonna küberoperatsioonid
Blumbergs, Bernhards; Ottis, Rain ; Vaarandi, Risto  // 27.05.2019

Flow Sensing with Pressure Sensor-Based Artificial Lateral Lines: from the Laboratory to the Field. Veevoolu tajumine rõhusensoritel baseeruvate küljejooneanduritega: laborist välikatseteni
Fuentes-Pérez, Juan Francisco; Kruusmaa, Maarja ; Tuhtan, Jeffrey A.  // 14.05.2019

Scenario Oriented Model-Based Testing. Stsenaariumjuhitud mudelipõhine testimine
Halling, Evelin; Vain, Jüri  // 10.05.2019

Methods for Improving the Accuracy and Efficiency of Fault Simulation in Digital Systems. Meetodid digitaalsüsteemide rikete simuleerimise täpsuse ja efektiivsuse tõstmiseks
Kõusaar, Jaak; Ubar, Raimund-Johannes ; Raik, Jaan  // 26.04.2019

Algorithms for Learning and Adaptation Over Networks – Distributed Leader Selection. Õppimisalgoritmid hajutatud võrkude tarbeks – juhtsõlme hajus valimine
Ulp, Sander; Alam, Muhammad Mahtab ; Le Moullec, Yannick  // 12.04.2019

Simulation and Prototyping of Sociotechnical Systems Using Agent-Oriented Modelling. Sotsiotehniliste süsteemide simulatsioon ja prototüüpimine kasutades agentorienteeritud modelleerimist
Mahunnah, Msury Rogasian; Taveter, Kuldar ; Norta, Alexander Horst  // 22.02.2019

Parameter Estimation by Sparse Reconstruction with Wideband Dictionaries. Signaali parameetrite hindamine kasutades hajusat taastamist laiaribaliste sõnastikega
Butsenko, Maksim; Märtens, Olev ; Le Moullec, Yannick  // 17.12.2018

Aspect-Oriented Model-Based Testing. Aspekt-orienteeritud mudeli-põhine testimine
Sarna, Külli; Vain, Jüri  // 15.11.2018

Optical Monitoring of Uremic Metabolites-Fluorophores during Dialysis: the Cases of β2-microglobulin, Pentosidine, and 4-Pyridoxic Acid. Ureemiliste metaboliitide-fluorofooride optiline jälgimine dialüüsi jooksul: β2-mikroglobuliini, pentosidiini ja 4-püridokshappe näited
Kalle, Sigrid; Fridolin, Ivo ; Tanner, Risto  // 08.11.2018

Energy Consumption and Performance Estimation of Embedded Software. Sardtarkvara energiatarbe ja jõudluse ennustamine
Ruberg, Priit; Ellervee, Peeter  // 26.09.2018

Software-Based Self-Test for Microprocessors with High-Level Decision Diagrams. Mikroprotsessorite tarkvara-põhine enesetestimine kõrgtasandi otsustusdiagrammide põhjal
Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund-Johannes ; Tsertov, Anton  // 04.09.2018

Advanced Control of District Heating Processes in Estonia. Keskkütte soojuse tootmisprotsesside juhtimine
Vansovitš, Vitali; Petlenkov, Eduard ; Vassiljeva, Kristina  // 30.08.2018

Neural Networks for Language Modeling and Related Tasks in Low-Resourced Domains and Languages. Tehisnärvivõrgud keele modelleerimise ja sellega seotud ülesannete jaoks väheste ressurssidega valdkondades ja keeltes
Tilk, Ottokar; Alumäe, Tanel ; Võhandu, Leo  // 30.08.2018

Classification and Denoising of Objects in TEM and CT Images Using Deep Neural Networks. Objektide klassifitseerimine ja müratustamine TEM ja KT kujutistelt sügavate närvivõrkude abil
Gupta, Anindya; Märtens, Olev ; Le Moullec, Yannick ; Sintorn, Ida-Maria  // 15.06.2018

Modeling and Implementation of Linear Energy Prediction for Energy Harvesting in Intermittently Powered Wireless Sensor Nodes. Katkendliku toitega traadita sensorsõlmede energiakorje tulemuse lineaarne ennustus, modelleerimine ja rakendused
Ahmed, Faisal; Le Moullec, Yannick ; Annus, Paul ; Tamberg, Gert  // 15.06.2018

Distributed Signal Processing in Cognitive Radio Networks. Hajutatud signaalitöötlus kognitiivse raadio võrgus
Ainomäe, Ahti; Trump, Tõnu ; Bengtsson, Mats ; Le Moullec, Yannick  // 14.06.2018

Wearable Solutions for Monitoring Cardiorespiratory Activity. Kehal kantavad vahendid kardiorespiratoorse aktiivsuse jälgimiseks
Metshein, Margus; Annus, Paul ; Min, Mart ; Aabloo, Alvo  // 14.06.2018

Cross-Layer Dependability Management in Network on Chip based System on Chip. Kiipvõrkudel põhinevate süsteemide kihtideülene usaldatavuse haldus
Azad, Siavoosh Payandeh; Hollstein, Thomas ; Jervan, Gert ; Raik, Jaan  // 13.06.2018

Integration of Automated Data Collection, Enrichment and Transfer to CAD system in Digital Tailoring. Informatsiooni automaatse kogumise, rikastamise ja CAD-süsteemile sisestamise meetod digitaalses rätsepakunstis
Elbrecht, Pirjo; Henno, Jaak ; Norta, Alexander Horst  // 12.06.2018

Analysis of Core Aspects in Migration towards the Next Generation Network. Võtmeaspektide analüüs migreerimisel järgmise põlvkonna sidevõrgule
Pärand, Sven; Savimaa, Raul  // 07.06.2018

Semantic Data Lineage and Impact Analysis of Data Warehouse Workflows. Semantiline andmevoogude‐ ja mõjuanalüüs andmelao keskkonnas
Tomingas, Kalle; Tammet, Tanel  // 21.05.2018

Dependability Improvements of NoC-Based Systems. Töökindluse parandamine kiipvõrkudel põhinevates süsteemides
Niazmand, Behrad; Jervan, Gert ; Raik, Jaan  // 16.05.2018

Microheating Solution for Molecular Diagnostics Devices. Mikrosoojendamine molekulaardiagnostika seadistes
Pardy, Tamás; Rang, Toomas ; Tulp, Indrek ; Koel, Ants  // 15.01.2018

Principles for the Design of Impedance Spectroscopy Devices for Identification of Dynamic Bio‐Systems. Dünaamiliste biosüsteemide impedantsspektroskoopia seadmete disaini printsiibid
Rist, Marek; Min, Mart ; Kanoun, Olfa  // 15.01.2018

From Determinacy Analysis to Zero Factor Free Determinacy Analysis and Universal Generator of Hypotheses: Development of Algorithms. Determinatsioonanalüüsist nullfaktorivaba determinatsioonanalüüsi ja universaalse hüpoteeside generaatorini: algoritmide arendus
Lind, Grete; Kuusik, Rein  // 18.12.2017

Covering Algorithms for a Robot Swarm with Limited Information. Katvusalgoritmid piiratud teadmusbaasiga robotiparvede jaoks
Puusepp, Andres; Tammet, Tanel  // 12.12.2017

Combination of Pedagogical Strategies and Teaching Techniques for Teaching Computer Science Basics to Novices. Pedagoogika strateegiate ja õpetamise tehnikate kombinatsioon informaatika algkursuse õpetamisel algajatele
Mironova, Olga; Rüütmann, Tiia ; Õunapuu, Enn  // 18.10.2017

Discrete Gravitational Swarm Optimization Algorithm for System Identification. Diskreetne gravitatsioonilist vastasmõju arvestav osakeste parvega optimeerimise meetod süsteemide identifitseerimiseks
Spitšakova, Margarita; Penjam, Jaan  // 07.09.2017

Agent-Based Computational Experiments in Two-Sided Matching Markets. Agendipõhised arvutuslikud eksperimendid kahepoolsetel sobitusturgudel
Veski, Andre; Põder, Kaire ; Võhandu, Leo  // 06.09.2017

Network-Based Hardware Accelerators for Parallel Data Processing. Võrgupõhised riistvarakiirendid paralleelseks andmetöötluseks
Rjabov, Artjom; Sudnitsõn, Aleksander ; Sklyarov, Valery ; Skliarova, Iouliia  // 31.08.2017

Urea- and Creatinine-Based Parameters in the Optical Monitoring of Dialysis: The Case of Lean Body Mass and Urea Rebound Assessment. Uureal ja kreatiniinil põhinevad parameetrid neeruasendusravi optilises monitooringus: patsiendi lihasmassi ja uurea tagasilöögi efekti hindamine
Tomson, Ruth; Fridolin, Ivo ; Uhlin, Fredrik ; Luman, Merike  // 30.08.2017

Conformity Analysis of E-Learning Systems at Largest Universities in Estonia and Turkey on the Basis of EES Model. Eesti ja Türgi suuremate ülikoolide e-õppe süsteemide võrdlev analüüs EES-mudeli baasil
Güllü, Fatih; Kuusik, Rein ; Laanpere, Mart ; Shogenov, Kazbulat  // 28.08.2017

Radio Spectrum and Power Optimization Cognitive Techniques for Wireless Body Area Networks. Raadiospektri ja võimsuse optimeerimise kognitiivsed tehnikad traadita kehavõrkudele
Ahmed, Tauseef; Le Moullec, Yannick  // 26.06.2017

A Type-Theoretical Study of Nontermination. Tüübiteoreetiline uurimus mittetermineeruvusest
Veltri, Niccolò; Uustalu, Tarmo ; Chapman, James  // 26.05.2017

Application-Oriented Performance Characterization of the Ionic Polymer Transducers (IPTs). Ioonpolümeeridest täiturite võimekuse karakteriseerimine rakendusteks
Hunt, Andres; Kruusmaa, Maarja  // 25.04.2017

Competence Based Learning – Framework, Implementation, Analysis and Management of Learning Process. Kompetentsipõhine õpe – raamistik, implementatsioon, analüüs ja õppeprotsessi juhtimine
Umbleja, Kadri; Kukk, Vello ; Liiv, Innar  // 21.04.2017

Fluid Body Interaction of Biomimetic Underwater Robots. Biomimeetiliste robotite ja vedeliku vastasmõju
Toming, Gert; Kruusmaa, Maarja  // 21.02.2017

Embedded Software Solutions for Development of Marine Navigation Light Systems. Sardtarkvara lahendused valgusnavigatsiooni süsteemide arendusel
Moorits, Erkki; Jervan, Gert ; Usk, Aivar  // 09.09.2016

Model Based Framework for Distributed Control and Testing of Cyber-Physical Systems. Mudelipõhine raamistik küber-füüsikaliste süsteemide hajusjuhtimiseks ja -testimiseks
Anier, Aivo; Vain, Jüri  // 30.08.2016

Distributed Signal Processing for Situation Assessment in Cyber-Physical Systems. Hajutatud signaalitöötlus olukorra hindamiseks küberfüüüsikalistes süsteemides
Astapov, Sergei; Preden, Jürgo-Sören ; Riid, Andri  // 25.08.2016

Mathematical and Physical Modelling of Dynamic Electrical Impedance. Dünaamilise impedantsi matemaatiline ja füüsikaline modelleerimine
Giannoukos, Georgios; Min, Mart  // 05.07.2016

Scalable Open Platform for Reliable Medical Sensorics. Laiendatav avatud platvorm usaldusväärsete meditsiiniliste sensorite jaoks
Leier, Mairo; Jervan, Gert  // 13.06.2016

Comprehensive Abstraction of VHDL RTL Cores to ESL SystemC. Register-siirde taseme VHDL kirjelduste kompleksne abstraheerimine süsteemitaseme SystemC mudeliteks
Syed, Saif Abrar; Jenihhin, Maksim ; Raik, Jaan  // 20.04.2016

Electromagnetic Environment and Propagation Factors of Short-Wave Range in Estonia. Elektromagneetiline keskkond ja levi faktorid Eestis lühilaine spektrialas
Meister, Mari-Anne; Lossmann, Eerik ; Madar, Urve  // 19.04.2016

At-Speed Testing and Test Quality Evaluation for High-Performance Pipelined Systems. Töökiirusel testimine ja testi kvaliteedi hindamine kõrgjõudlus-konveierarhitektuuriga süsteemidele
Gorev, Maksim; Ellervee, Peeter ; Ubar, Raimund-Johannes  // 14.01.2016

Reliable and Efficient Determination of the Likelihood of Rational Attacks. Ratsionaalsete rünnete tõepära efektiivne ja usaldusväärne kindlakstegemine
Lenin, Aleksandr; Buldas, Ahto  // 21.12.2015

Statistical Methods for Ultrasound Image Segmentation. Ultrahelipiltide segmenteerimine statistiliste meetoditega
Li, Lin; Kruusmaa, Maarja  // 03.12.2015

Mutation-Based Verification and Error Correction in High-Level Designs. Mutatsioonidel põhinev verifitseerimine ja vigade parandamine kõrgtaseme skeemides
Hantson, Hanno; Raik, Jaan  // 12.11.2015

A System of Test Patterns to Check and Validate the Semantic Hierarchies of Wordnet-type Dictionaries. Testmustrite süsteem wordnet-tüüpi sõnastike semantiliste hierarhiate kontrollimiseks ja valideerimiseks
Lohk, Ahti; Võhandu, Leo  // 28.08.2015

Fractional-order Modeling and Control of Dynamic Systems. Murrulistel tuletistel põhinev dünaamiliste süsteemide identifitseerimine ja juhtimine
Tepljakov, Aleksei; Petlenkov, Eduard ; Belikov, Juri  // 21.08.2015

Phantom Organs and their Applications in Robotic Surgery and Radiology Training. Fantoomorganid ning nende rakendused robotkirurgias ning radioloogide õppetöös
Ristolainen, Asko; Kruusmaa, Maarja  // 01.07.2015

Coin Validation by Electromagnetic, Acoustic and Visual Features. Mündi valideerimine elektromagnetiliste, akustiliste ja visuaalsete tunnuste järgi
Gavrijaševa, Alina; Märtens, Olev ; Land, Raul  // 18.06.2015

Non-Parametric Bayesian Models for Computational Morphology. Mitteparameetrilised Bayesi mudelid arvutusliku morfoloogia jaoks
Sirts, Kairit; Goldwater, Sharon ; Võhandu, Leo  // 18.06.2015

A Parametric Framework for Modelling of Bioelectrical Signals. Parameetriline raamistik bioelektriliste signaalide modelleerimiseks
Muhammad, Yar; Rang, Toomas ; Annus, Paul ; Le Moullec, Yannick  // 05.06.2015

Image Processing Solutions for Precise Road Profile Measurement Systems. Pilditöötluse lahendused täpsetele tee profiili mõõtesüsteemidele
Mõlder, Ago; Märtens, Olev  // 04.06.2015

Flow-Sensitive Robotic Fish: From Concept to Experiments. Voolutundlik robotkala: ideest katsetusteni
Salumäe, Taavi; Kruusmaa, Maarja  // 20.01.2015

Investigation of the specific deep levels in p-, i- and n- regions of GaAs p⁺-pin-n⁺ structures. GaAs p⁺-pin-n⁺ struktuuride spetsiifiliste sügavate tsentrite uurimine p-, i- ja n- alades
Toompuu, Jana; Rang, Toomas ; Korolkov, Oleg  // 12.12.2014

Paperless Management as a Foundation for the Application of e-Governance in Local Governments. Digitaalne asjaajamine kui alus e-valitsemise rakendamisel kohalikes omavalitsustes
Pappel, Ingrid; Õunapuu, Enn ; Kuusik, Rein  // 14.11.2014

Hyperspectral Data Processing and Interpretation in Remote Sensing Based on Laser-Induced Fluorescence Method. Hüperspektraalse andmete analüüs ja tõlgendamine kaugseires laser-induced-fluorescence-meetodi põhjal
Sobolev, Innokenti; Petlenkov, Eduard ; Babichenko, Sergey  // 26.08.2014

Methods for Coopetition and Retention Analysis: An Application to University Management. Koopetitsiooni ja väljalangevuse uurimise meetodid: rakendus ülikooli juhtimises
Übi, Jaan; Liiv, Innar ; Tombak, Mati  // 18.06.2014

Development and Optimisation of Modelling Methods and Algorithms for Terahertz Range Radiation Sources Based on QuantumWell Heterostructures. Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertskiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine
Reeder, Reeno; Velmre, Enn ; Udal, Andres  // 30.05.2014

GaAs and SiC semiconductor materials based power structures: static and dynamic behavior analysis. GaAs ja SiC pooljuhtmaterjalidel põhinevad jõustruktuurid: staatiliste ja dünaamiliste karakteristikute käitumise analüüs
Koel, Ants; Rang, Toomas  // 30.05.2014

Pressure Sensitive Lateral Line for Underwater Robot. Rõhutundliku küljejoone kasutamine allveerobotil
Ježov, Jaas; Kruusmaa, Maarja  // 15.10.2013

Robust Detectors for Cognitive Radio. Robustsed detektorid kognitiivsele raadiole
Müürsepp, Ivo; Trump, Tõnu ; Taklaja, Andres  // 03.10.2013

Hardware Modeling for Design Verification and Debug. Riistvara modelleerimine disaini verifitseerimise ja silumise jaoks
Tšepurov, Anton; Raik, Jaan ; Jenihhin, Maksim  // 14.06.2013

Accurate flexible current measurement method and its realization in power and battery management integrated circuits for portable applications. Universaalne ja täpne voolu mõõtmise meetod ning selle realisatsioon mobiilsetes rakendustes kasutatavates integraalskeemides võimsuse ja aku juhtimiseks
Mihhailov, Juri; Rang, Toomas  // 13.06.2013

The Piezo-Electric Impedance Spectroscopy: Solutions and Applications. Piesoelektriline impedantsspektroskoopia: lahendused ja rakendused
Saar, Tõnis; Märtens, Olev  // 13.06.2013

Fault Simulation and Code Coverage Analysis of RTL Designs Using High-Level Decision Diagrams. Rikete simuleerimine ja koodikatte analüüs register-siirde tasemel kasutades kõrgtaseme otsustusdiagramme
Reinsalu, Uljana; Ellervee, Peeter ; Raik, Jaan ; Sudnitsõn, Aleksander  // 12.06.2013

An automated legal content capture and visualisation method. Automaatne meetod õigusteabe hankimiseks ja visualiseerimiseks
Täks, Ermo; Kuusik, Rein ; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 06.06.2013

FPGA-based Embedded Virtual Instrumentation. FPGA-sisesed virtuaalsed test- ja mõõtevahendid
Aleksejev, Igor; Jutman, Artur ; Devadze, Sergei  // 25.02.2013

Wideband Excitation Signals for Fast Impedance Spectroscopy of Biological Objects. Lairiba ergutussignaalid bioloogiliste objektide kiiretoimelise bioimpedants-spektroskoopia jaoks
Ojarand, Jaan; Min, Mart ; Pliquett, Uwe  // 21.12.2012

Whiteboard Architecture for the Multi-agent Sensor Systems. Tahvelarhitektuur multi-agent sensorsüsteemide jaoks
Reilent, Enar; Tammet, Tanel  // 19.12.2012

Constraints Solving Based Hierarchical Test Generation for Synchronous Sequential Circuits. Kitsenduste lahendamisel baseeruv hierarhiline testigenereerimine sünkroonsetele järjestikskeemidele
Viilukas, Taavi; Raik, Jaan  // 30.11.2012

A Symbolic Approach to Model-based Online Testing. Mudelipõhine online-testimine kasutades sümbolarvutust
Kääramees, Marko; Vain, Jüri ; Hansen, Michael Reichhardt  // 28.11.2012

Formal Verification and Error Correction on High-Level Decision Diagrams. Formaalne verifitseerimine ja vigade parandamine kõrgtasemelistel otsustusdiagrammidel
Karputkin, Anton; Ubar, Raimund-Johannes ; Tombak, Mati ; Raik, Jaan  // 23.08.2012

Towards Adaptive Web - Analysing and Recommending Web Users’ Behaviour. Veebikasutajate käitumise analüüs ja soovitused adaptiivse veebi loomiseks
Robal, Tarmo; Kalja, Ahto  // 22.08.2012

Simulations in Multi-Agent Communication System. Simulatsioonid multiagentsüsteemis
Kimlaychuk, Vadim; Mõtus, Leo  // 15.08.2012

Restricted Connectivity Neural Networks based Identification for Control. Piiratud ühenduvusega tehisnärvivõrkudel põhinev identifitseerimine juhtimiseks
Vassiljeva, Kristina; Rüstern, Ennu  // 21.06.2012

Polynomial Methods for Nonlinear Control Systems. Polünoommeetodid mittelineaarsetes juhtimissüsteemides
Belikov, Juri; Petlenkov, Eduard  // 11.06.2012

System-Level Design of Timing-Sensitive Network-on-Chip Based Dependable Systems. Kiipvõrkudel põhinevate ajakriitiliste ja töökindlate süsteemide kõrgtaseme disain
Tagel, Mihkel; Jervan, Gert  // 14.05.2012

Self-Diagnosis in Digital Systems. Isediagnoosivad digitaalsüsteemid
Kostin, Sergei; Ubar, Raimund-Johannes  // 28.03.2012

System Modeling for Processor-Centric Test Automation. Süsteemide modelleerimine protsessorikesksete testprogrammide sünteesi automatiseerimiseks
Tšertov, Anton; Jutman, Artur ; Ubar, Raimund-Johannes ; Devadze, Sergei  // 09.02.2012

Hardware Implementation of Recursive Sorting Algorithms Using Tree-like Structures and HFSM Models. Rekursiivsete sortimisalgoritmide riistvaraline realiseerimine kasutades puulaadseid struktuure ja HFSM mudeleid
Mihhailov, Dmitri; Sudnitson, Alexander ; Sklyarov, Valeri  // 20.01.2012

Archetypes Based Techniques for Development of Domains, Requirements and Software : Towards LIMS Software Factory. Arhetüüpidel tuginevad tehnikad valdkondade, nõuete ja tarkvara arendamiseks : LIMS-i tarkvaravabriku näitel
Piho, Gunnar; Tepandi, Jaak  // 19.12.2011

Intrinsic Robot Safety through Reversibility of Actions. Iseeneslik ohutus robootikas tegevuste pööratavuse põhjal
Gavšin, Juri; Kruusmaa, Maarja  // 16.12.2011

Optimization of Built-In Self-Test in Digital Systems. Sisseehitatud enesetestimise optimeerimine digitaalsüsteemides
Kruus, Helena; Ubar, Raimund  // 02.09.2011

Strategic Cyber Security: Evaluating Nation-State Cyber Attack Mitigation Strategies with DEMATEL. Strateegiline küberjulgeolek: küberrünnaku leevendamise strateegiate hindamine riiklikul tasandil: DEMATEL-i meetod
Geers, Kenneth; Võhandu, Leo  // 10.06.2011

The Interactive Learning Environment For Mobile Laboratories. Interaktiivne õpikeskkond mobiilsetele laboritele
Jaanus, Martin; Kukk, Vello  // 10.06.2011

Analog Front End Components for Bio-Impedance Measurement: Current Source Design and Implementation. Bioimpedantsi mõõteseadme analoogosa komponendid: vooluallika disain ja realisatsioon
Kasemaa, Argo; Rang, Toomas ; Annus, Paul  // 03.06.2011

Battery Charging and Full-Featured Battery Charger Integrated Circuit for Portable Applications. Mobiilsete seadmete aku laadimine ja rikkalike omadustega akulaadija integraalskeem
Strik, Sergei; Rang, Toomas ; Potanin, Vladislav  // 03.06.2011

Investigation of the Intermediate Layer in the Metal-Silicon Carbide Contact Obtained by Diffusion Welding. Difusioonkeevitusega valmistatud metalli ja ränikarbiidi vahelise üleminekuala vahekihi uurimine
Sleptšuk, Natalja; Rang, Toomas ; Korolkov, Oleg  // 03.06.2011

A Systematic Approach to Offensive Volunteer Cyber Militia. Vabatahtlikud küberründegrupid: süsteemiteoreetiline vaade
Ottis, Rain; Lorents, Peeter ; Buldas, Ahto  // 06.05.2011

Hierarchical Test Pattern Generation and Untestability Identification Techniques for Synchronous Sequential Circuits. Hierarhilised testigenereerimise ja mittetestitavuse identifitseerimise meetodid sünkroonsetele järjestikskeemidele
Rannaste, Anna; Raik, Jaan  // 25.11.2010

Efficient Semantics of Parallel and Serial Models of Attack Trees. Ründepuude paralleel- ja jadamudelite efektiivsed semantikad
Jürgenson, Aivo; Buldas, Ahto ; Willemson, Jan  // 21.06.2010

Enhancing Situation-Awareness, Cognition and Reasoning of Ad-Hoc Network Agents. Spontaanvõrgu sõlmede situatsiooniteadlikkuse, taju ja arutlusvõime täiendamine
Preden, Jürgo-Sören; Mõtus, Leo  // 21.06.2010

The Tactile Feedback Device for Multi-Touch User Interfaces. Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade multipuutelise kasutajaliidese jaoks
Joasoon, Erkki; Henno, Jaak  // 21.06.2010

Computer Algebra Tools for Modelling, Analysis and Synthesis for Nonlinear Control Systems. Arvutialgebra vahendid mittelineaarsete juhtimissüsteemide modelleerimiseks, analüüsiks ja sünteesiks
Tõnso, Maris; Kotta, Ülle  // 27.01.2010

Multichannel Bioimpedance Spectroscopy: Instrumentation Methods and Design Principles. Paljukanaliline bioimpedantsspektroskoopia: mõõtemeetodid ja disaini printsiibid
Annus, Paul; Min, Mart ; Parve, Toomas  // 11.01.2010

Discovering Logical Constructs from Estonian Children Language. Loogiliste konstruktsioonide avastamine eesti laste keelest
Matsak, Erika; Lorents, Peeter ; Kruus, Margus  // 08.01.2010

Model-Based Testing of Reactive Systems. Reaktiivsete süsteemide mudelipõhine testimine
Kull, Andres; Mõtus, Leo ; Vain, Jüri  // 15.12.2009

Formal Concepts in the Theory of Monotone Systems. Formaalsed mõisted monotoonsete süsteemide teooria käsitluses
Torim, Ants; Kuusik, Rein  // 07.12.2009

DfT-based External Test and Diagnosis of Mesh-like Networks on Chips. Testitavusel põhinev välise testi ja diagnoosi meetod kahemõõtmelistele kiipvõrkudele
Govind, Vineeth; Raik, Jaan  // 27.11.2009

Model Based Method for Adaptive Decomposition of the Thoracic Bio-impedance Variations into Cardiac and Respiratory Components. Mudelipõhine meetod torso bioimpedantsi muutuste adaptiivseks dekompositsiooniks südametegevuse ja hingamise komponentideks
Krivošei, Andrei; Min, Mart ; Kukk, Vello  // 21.09.2009

Fault Simulation of Digital Systems. Digitaalsüsteemide rikete simuleerimine
Devadze, Sergei; Ubar, Raimund ; Ellervee, Peeter  // 24.08.2009

Wideband Digital Beamforming in Sonar Systems. Suunadiagrammide digitaalne formeerimine laiaribalistes sonarsüsteemides
Ruuben, Toomas; Arro, Ilmar ; Taklaja, Andres  // 18.06.2009

Security Protocols Analysis in the Computational Model — Dependency Flow Graphs-Based Approach. Turvaprotokollide analüüs arvutuslikul mudelil — sõltuvusgraafidel põhinev lähenemisviis
Tšahhirov, Ilja; Tepandi, Jaak  // 15.12.2008

Simulation-Based Hardware Verification with High-Level Decision Diagrams. Simuleerimisel põhinev riistvara verifitseerimine kõrgtaseme otsustusdiagrammidel
Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan ; Ubar, Raimund  // 08.12.2008

Mapping social structures by formal non-linear information processing methods : Case studies of Estonian islands environments. Sotsiaalsete struktuuride kaardistamine formaalsete mittelineaarsete infotöötluse meetoditega : Juhtumiuuringud Eesti saarte keskkondades
Lindroos, Karin; Võhandu, Leo  // 04.12.2008

Pattern Discovery Using Seriation and Matrix Reordering : A Unified View, Extensions and an Application to Inventory Management. Mustrite avastamine kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises
Liiv, Innar; Kuusik, Rein  // 29.08.2008

Concept Formation in Exploratory Data Analysis : Case Studies of Linguistic and Banking Data. Mõistete moodustamine uurivas andmeanalüüsis : keele- ja pangandusandmete juhtumianalüüsid
Kirt, Toomas; Võhandu, Leo  // 18.12.2007

Neural Networks Based Identification and Control of Nonlinear Systems : ANARX Model Based Approach
Petlenkov, Eduard; Rüstern, Ennu  // 06.12.2007

Two State Space Reduction Techniques for Explicit State Model Checking. Kaks olekuruumi kahandamise tehnikat olekute otseesitusega mudelikontrollis
Ernits, Juhan-Peep; Vain, Jüri  // 29.11.2007

Hybrid Built-in Self-Test : Methods and Tools for Analysis and Optimization of BIST. Sisseehitatud isetestimine : Meeotodid ja vahendid analüüsiks ja optimeerimiseks
Orasson, Elmet; Ubar, Raimund  // 24.10.2007

A task-oriented design of a biologically inspired underwater robot
Listak, Madis; Kruusmaa, Maarja ; Kruus, Margus  // 04.09.2007

Modelling of Cardiac Dynamics and Intracardiac Bioimpedance. Südame dünaamika ja südamesisese bioimpedantsi modelleerimine
Gordon, Rauno; Min, Mart ; Parve, Toomas  // 09.03.2007

Relational and Object-Relational Database Management Systems as Platforms for Managing Software Engineering Artifacts
Eessaar, Erki; Kuusik, Rein  // 18.12.2006

Methods for Estonian Large Vocabulary Speech Recognition
Alumäe, Tanel; Võhandu, Leo ; Meister, Einar  // 05.12.2006

Digital Test in WEB-Based Environment
Ivask, Eero; Ubar, Raimund  // 05.07.2006

Low power finite state machine synthesis
Fomina, Elena; Sudnitson, Alexander  // 15.12.2005

Some practical algorithms to solve the maximum clique problem
Kumlander, Deniss; Kuusik, Rein  // 09.12.2005

Stable marriage problem and college admission
Veskioja, Tarmo; Võhandu, Leo  // 09.12.2005

Adaptive secure data transmission method for OSI level 1
Lallo, Pauli; Meigas, Kaljo  // 15.09.2005

Modelling emergent behaviour of organisations: time-aware, UML and agent based aprroach. Ilmneva käitumise modelleerimine organisatsioonides: ajatundlik, UML ja agendipõhine lähenemine
Savimaa, Raul; Mõtus, Leo  // 30.08.2005

Investigation of electrical characteristics of SiC based complementary JBS structures
Kurel, Raido; Rang, Toomas  // 29.08.2005

Ökonoomsete negatiivse diferentsiaaltakistusega astmete ja elementide disainimine ja optimeerimine. Design and Optimization of Economical Circuits and Components with Negative Differential Resistance
Taniloo, Rainer; Rang, Toomas  // 29.08.2005

Transmitter power control in wireless communication systems. Saatja võimsuse juhtimine traadita sidesüsteemis
Koort, Marko; Kukk, V.  // 08.2005

Tools and techniques for event log analysis
Vaarandi, Risto; Kalja, Ahto  // 2005