(Eco)toxicological Information on REACH-Relevant Chemicals: Contribution of Alternative Methods to in vivo Approaches. Alternatiivsed lähenemisviisid in vivo meetoditele (öko)toksikoloogilise teabe kogumisel REACH-kemikaalide kohta
Sihtmäe, Mariliis; Kahru, Anne ; Munter, Rein  // 25.11.2011

110 kV õhuliinide isolatsiooni töökindluse analüüs ja töökindluse tõstmise meetodid. The study of 110 kV power grid reliability and the measures to decrease insulation failures
Taklaja, Paul; Oidram, Rein ; Palu, Ivo  // 18.06.2012

3-Alkylcyclopentane-1,2-Diones in Asymmetric Oxidation and Alkylation Reactions. 3-alküültsüklopentaan-1,2-dioonid asümmeetrilistes oksüdeerimis- ja alküleerimisreaktsioonides
Reile, Indrek; Lopp, Margus  // 15.03.2012

A Computational Approach for Rational Monomer Selection in Molecularly Imprinted Polymer Synthesis. Monomeeride valiku protsessi modelleerimine optimaalse monomeeri leidmiseks molekulaarselt jäljendatud polümeeride sünteesil
Boroznjak, Roman; Syritski, Vitali ; Öpik, Andres  // 22.05.2017

A Macromolecular Imprinting Approach to Design Synthetic Receptors for Label-Free Biosensing Applications. Sünteetilised retseptorid molekulaarselt jäljendatud polümeeridest biomakromolekulide märgisevabaks määramiseks
Tretjakov, Aleksei; Syritski, Vitali ; Öpik, Andres ; Reut, Jekaterina  // 19.04.2016

A Parametric Framework for Modelling of Bioelectrical Signals. Parameetriline raamistik bioelektriliste signaalide modelleerimiseks
Muhammad, Yar; Rang, Toomas ; Annus, Paul ; Le Moullec, Yannick  // 05.06.2015

A Study of Milk Coagulability. Piima kalgendatavuse uurimine
Kriščiunaite, Tiina; Vilu, Raivo ; Laht, Tiiu-Maie  // 04.04.2013

A Symbolic Approach to Model-based Online Testing. Mudelipõhine online-testimine kasutades sümbolarvutust
Kääramees, Marko; Vain, Jüri ; Hansen, Michael Reichhardt  // 28.11.2012

A System of Test Patterns to Check and Validate the Semantic Hierarchies of Wordnet-type Dictionaries. Testmustrite süsteem wordnet-tüüpi sõnastike semantiliste hierarhiate kontrollimiseks ja valideerimiseks
Lohk, Ahti; Võhandu, Leo  // 28.08.2015

A Systematic Approach to Offensive Volunteer Cyber Militia. Vabatahtlikud küberründegrupid: süsteemiteoreetiline vaade
Ottis, Rain; Lorents, Peeter ; Buldas, Ahto  // 06.05.2011

A Tale of Two Smart Cities. How Virtual Walls between Cities can Fall. Lugu kahest targast linnast. Kuidas virtuaalsed piirid linnade vahel saavad langeda
Soe, Ralf-Martin; Drechsler, Wolfgang  // 09.05.2018

A task-oriented design of a biologically inspired underwater robot
Listak, Madis; Kruusmaa, Maarja ; Kruus, Margus  // 04.09.2007

A Type-Theoretical Study of Nontermination. Tüübiteoreetiline uurimus mittetermineeruvusest
Veltri, Niccolò; Uustalu, Tarmo ; Chapman, James  // 26.05.2017

Abatement of CO2 emissions in Estonian oil shale-based power production. CO2 emissiooni vähendamisvõimalusi Eesti põlevkivienergeetikas
Uibu, Mai; Kuusik, Rein ; Trikkel, Andres  // 16.12.2008

Abrasive Impact Wear : Tester, Wear and Grindability Studies. Abrasiivlöökkulumine: seade, kulumise ja jahvatatavuse uuringud
Tarbe, Riho; Kulu, Priit ; Käerdi, Helmo  // 04.06.2009

Absolute Quantitative Multi-omics Characterization of Specific Growth Rate-dependent Metabolism of Escherichia coli. Absoluutselt kvantitatiivsetel oomikameetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuva Escherichia coli metabolismi kirjeldamine
Valgepea, Kaspar; Vilu, Raivo ; Adamberg, Kaarel  // 09.07.2014

Access Rights and Organizational Management in Implementation of Estonian Electronic Health Record System. Pääsuõiguste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamine Eesti tervise infosüsteemi näitel
Tiik, Madis; Maaroos, Heidi-Ingrid ; Ross, Peeter  // 14.12.2012

Accurate flexible current measurement method and its realization in power and battery management integrated circuits for portable applications. Universaalne ja täpne voolu mõõtmise meetod ning selle realisatsioon mobiilsetes rakendustes kasutatavates integraalskeemides võimsuse ja aku juhtimiseks
Mihhailov, Juri; Rang, Toomas  // 13.06.2013

Adaptive secure data transmission method for OSI level 1
Lallo, Pauli; Meigas, Kaljo  // 15.09.2005

Advanced Control of District Heating Processes in Estonia. Keskkütte soojuse tootmisprotsesside juhtimine
Vansovitš, Vitali; Petlenkov, Eduard ; Vassiljeva, Kristina  // 30.08.2018

Advanced Design of Nonlinear Discrete-time and Delayed Systems. Diskreetsete ja hilistumistega mittelineaarsete juhtimissüsteemide süntees
Kaldmäe, Arvo; Kotta, Ülle ; Moog, Claude H.  // 15.06.2016

Advanced Multiphase Tribo-Functional PTA Hardfacings. Mitmefaasilised kulumiskindlad PTA-keevispinded
Zikin, Arkadi; Hussainova, Irina ; Danninger, Herbert  // 13.06.2013

Advanced Oxidation Processes for the Treatment of Water and Wastewater Contaminated with Refractory Organic Compounds. Süvaoksüdatsiooni protsessid raskesti lagundatavate orgaaniliste ainetega saastatud vee ja heitvee töötlemiseks
Dulov, Aleksandr; Trapido, Marina  // 18.06.2012

Advanced oxidation processes for water purification and soil remediation
Goi, Anna; Munter, Rein ; Trapido, Marina  // 09.06.2005

Aero-Acoustic Studies and Innovative Noise Control with Application to Modern Automotive Gas Exchange System. Kaasaegse automootori gaasivahetussüsteemide aeroakustilised uuringud ja müra vähendamise innovaatilised meetodid
Kabral, Raimo; Lavrentjev, Jüri  // 25.06.2015

Agent-Based Computational Experiments in Two-Sided Matching Markets. Agendipõhised arvutuslikud eksperimendid kahepoolsetel sobitusturgudel
Veski, Andre; Põder, Kaire ; Võhandu, Leo  // 06.09.2017

Algorithms for Learning and Adaptation Over Networks – Distributed Leader Selection. Õppimisalgoritmid hajutatud võrkude tarbeks – juhtsõlme hajus valimine
Ulp, Sander; Alam, Muhammad Mahtab ; Le Moullec, Yannick  // 12.04.2019

Allene Oxide Synthase-lipoxygenase Pathway in Coral Stress Response. Alleenoksiidi süntaas-lipoksügenaasi rada korallide stressivastuses
Lõhelaid, Helike; Samel, Nigulas  // 28.01.2015

Alternative Splicing in Health and Disease. Alternatiivne splaising haiges ja terves koes
Kazantseva, Anna; Palm, Kaia  // 15.01.2016

Alternative Splicing of TAF4: A Dynamic Switch between Distinct Cell Functions. TAF4 alternatiivne splaising kui raku funktsioonide dünaamilise reguleerimise lüliti
Kazantseva, Jekaterina; Palm, Kaia  // 05.12.2014

Alumina-graphene Hybrid Materials for Electrochemical Sensing of Bio-analytes. Alumiiniumoksiidgrafeenhübriidmaterjalid biovedelike elektrokeemiliseks tuvastamiseks
Taleb, Masoud; Hussainova, Irina  // 19.12.2018

An automated legal content capture and visualisation method. Automaatne meetod õigusteabe hankimiseks ja visualiseerimiseks
Täks, Ermo; Kuusik, Rein ; Nyman-Metcalf, Katrin Merike  // 06.06.2013

An Evolution of Freshwater Bulge in Laboratory Scale Experiments and Natural Conditions. Jõevee levik rannikumeres Riia lahe näitel
Soosaar, Edith; Raudsepp, Urmas ; Hetland, Robert D.  // 21.06.2016

An Integrated Model of Audit, Control and Supervision of the Local Government Sector: The Case of Estonia
Linnas, Raivo; Mäeltsemees, Sulev  // 28.04.2010

Analog Front End Components for Bio-Impedance Measurement: Current Source Design and Implementation. Bioimpedantsi mõõteseadme analoogosa komponendid: vooluallika disain ja realisatsioon
Kasemaa, Argo; Rang, Toomas ; Annus, Paul  // 03.06.2011

Analysis and 3D Visualisation of Microstructured Materials on Custom-Built Virtual Reality Environment. Virtuaalkeskkonna arendamine mikrostruktuursete materjalide analüüsiks ja kolmemõõtmeliseks visualiseerimiseks
Pastorelli, Emiliano; Herrmann, Heiko ; Engelbrecht, Jüri  // 25.06.2015

Analysis and Development of Inductive Current Sensor for Power Line On-Line Measurements of Fast Transients. Induktiivse voolutajuri uurimine ja välja töötamine kiirete siirdeprotsesside mõõtmiseks elektrivõrgus
Kütt, Lauri; Järvik, Jaan  // 15.06.2012

Analysis and Development of the PLC Control System with the Distributed I/Os. Hajutatud sisenditega/väljunditega programmeeritavate kontrollerite juhtimissüsteemi analüüs ja arendamine
Ruban, Olga; Laugis, Juhan  // 19.12.2008

Analysis of ADP Compartmentation in Cardiomyocytes and Its Role in Protection Against Mitochondrial Permeability Transition Pore Opening. ADP kompartmentatsiooni analüüs südamelihasrakkudes ja selle roll mitokondriaalse suure läbitavusega poori avanemise eest kaitsmisel
Karro, Niina; Birkedal, Rikke  // 05.10.2015

Analysis of Core Aspects in Migration towards the Next Generation Network. Võtmeaspektide analüüs migreerimisel järgmise põlvkonna sidevõrgule
Pärand, Sven; Savimaa, Raul  // 07.06.2018

Analysis of Energy Development Perspectives. Energeetika arenguperspektiivide analüüs
Hamburg, Arvi; Valdma, Mati  // 17.06.2010

Analysis of Molecular Movements in Cardiac Myocytes. Molekulaarsete liikumiste analüüs südamelihasrakkudes
Illaste, Ardo; Vendelin, Marko  // 23.02.2012

Analysis of Organic Species in Sediments and Soil by High Performance Separation Methods. Orgaaniliste ainete analüüs sette ja mulla proovides kõrgefektiivsete lahutusmeetodite abil
Makarõtševa, Natalja; Lepane, Viia  // 23.08.2011

Analysis of Sustainability Assessment in Carbonate Rock Quarries. Karbonaatkivimite karjääride jätkusuutlikkuse analüüs
Šommet, Julija; Pastarus, Jüri-Rivaldo ; Sabanov, Sergei  // 22.05.2014

Analysis of the Properties of Fast Ferry Wakes in the Context of Coastal Management. Kiirlaevalainete omaduste analüüs rannikualade haldamise kontekstis
Kurennoy, Dmitry; Soomere, Tarmo ; Didenkulova, Ira  // 08.10.2009

Analysis of Ventricular Repolarization Signals in Obstructive Sleep Apnea. Ventrikulaarse repolarisatsiooni signaalide analüüs obstruktiivse uneapnoe korral
Viigimäe, Moonika; Kaik, Jüri ; Meigas, Kalju  // 09.02.2018

Anion Recognition and the Templated Solid-State Synthesis of Hemicucurbiturils. Hemikukurbituriilid kui anioonide retseptorid ning nende mehhanokeemiline süntees tahkes faasis
Kaabel, Sandra; Aav, Riina ; Rissanen, Kari  // 25.01.2019

Application and Elaboration of Accounting Approaches for Sustainable Development. Jätkusuutliku arengu arvestusmeetodite arendamine ja rakendamine
Gavrilova, Olga; Vilu, Raivo  // 26.10.2012

Application of 13C and fluorescence labeling in metabolic studies of Saccharomyces spp. 13C- ja fluoressentsmärgise kasutamine Saccharomyces spp. ainevahetuse uurimisel
Nisamedtinov, Ildar  // 17.11.2006

Application of Activated Persulfate Processes for the Treatment of Water and High-Strength Wastewater. Aktiveeritud persulfaadi protsesside kasutamine vee ja raskesti saastatud reovee puhastamiseks
Kattel, Eneliis; Dulova, Niina ; Trapido, Marina  // 25.06.2018

Application of Carbon Isotopes to the Study of the Ordovician and Silurian of the Baltic
Martma, Tõnu; Vaikmäe, Rein  // 20.12.2006

Application of Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) and Correlation with Sensory Analysis. Gaaskromatograaf-olfaktomeetri (GC-O) rakendusvõimalused ja korreleerimine sensoorse analüüsiga
Rosenvald, Sirli; Paalme, Toomas ; Vene, Kristel  // 24.11.2017

Application of Lake Sediment Carbon/Nitrogen Ratio in Post-Glacial Paleoenvironmental Reconstruction. Järvesetete orgaanilise aine süsiniku ja lämmastiku suhte kasutusvõimalused pärastjääaegsete keskkonnamuutuste rekonstrueerimisel
Liiv, Merlin; Heinsalu, Atko ; Alliksaar, Tiiu  // 06.12.2018

Application of Modulation Spectroscopy Methods in Photovoltaic Materials Research. Modulatsioonspektroskoopia meetodite rakendamine päikeseenergeetika materjalide uurimiseks
Raadik, Taavi; Krustok, Jüri ; Grossberg, Maarja  // 30.06.2015

Application of Remote Sensing Methods for the Investigation of Spatio-Temporal Variability of Sea Surface Temperature and Chlorophyll Fields in the Gulf of Finland. Kaugseire rakendused merepinna temperatuuri ja klorofülli väljade ajalis-ruumilise muutlikkuse uurimiseks Soome lahes
Uiboupin, Rivo; Laanemets, Jaan  // 05.02.2013

Application of Satellite Data for Monitoring the Marine Environment
Sipelgas, Liis; Raudsepp, Urmas  // 02.06.2006

Application of Terrestrial Laser Scanning Technology for Engineering Structure Surveys. Terrestriline laserskaneerimine ehituskonstruktsioonide mõõdistamisel
Mill, Tarvo; Ellmann, Artu  // 11.12.2017

Application-Oriented Performance Characterization of the Ionic Polymer Transducers (IPTs). Ioonpolümeeridest täiturite võimekuse karakteriseerimine rakendusteks
Hunt, Andres; Kruusmaa, Maarja  // 25.04.2017

Applications of 15N-labeled Yeast Hydrolysates in Metabolic Studies of Lactococcus lactis and Saccharomyces cerevisiae. 15N-märgistatud pärmihüdrolüsaatide rakendused Lactococcus lactis'e ja Saccharomyces cerevisiae ainevahetuse uurimisel
Kevvai, Kaspar; Paalme, Toomas ; Nisamedtinov, Ildar  // 27.05.2016

Applications of Marine ScatterometerWinds and Quality Aspects of their Assimilation into Numerical Weather Prediction Model HIRLAM. Skatteromeetri meretuulte rakendused ja kvaliteedihinnang nende assimileerimisele numbrilise prognoosi mudelisse HIRLAM
Služenikina, Jekaterina; Keevallik, Sirje ; Männik, Aarne  // 26.05.2016

Aqueous Photocatalytic Oxidation of Non-Biodegradable Pollutants. Bioloogiliselt mittelagunevate saasteainete fotokatalüütiline oksüdatsioon vesifaasis
Klauson, Deniss; Preis, Sergei  // 11.06.2010

Archetypes Based Techniques for Development of Domains, Requirements and Software : Towards LIMS Software Factory. Arhetüüpidel tuginevad tehnikad valdkondade, nõuete ja tarkvara arendamiseks : LIMS-i tarkvaravabriku näitel
Piho, Gunnar; Tepandi, Jaak  // 19.12.2011

Aspect-Oriented Model-Based Testing. Aspekt-orienteeritud mudeli-põhine testimine
Sarna, Külli; Vain, Jüri  // 15.11.2018

Assessment of Cermets Performance in Aggressive Media
Antonov, Maksim; Hussainova, Irina  // 05.12.2006

Assessment of Environmental Impacts of Landfilling and Alternatives for Management of Municipal Solid Waste. Prügi ladestamise keskkonnamõjud ja alternatiivid olmeprügi käitlemisel
Voronova, Viktoria; Loigu, Enn ; Iital, Arvo  // 27.05.2013

Assessment of Metal Condition and Remaining Life of In-service Power Plant Components Operating at High Temperature
Dedov, Andrei; Klevtsov, Ivan  // 17.12.2007

Assessment of the Contribution of Safety Knowledge to Sustainable Safety Management Systems in Estonian SMEs. Ohutusteadmiste hindamine ohutusjuhtimises jätkusuutlikkuse tagamiseks Eesti väikestes ja keskmistes ettevõtetes
Järvis, Marina; Tint, Piia ; Woolfson, Charles Alexander  // 12.12.2013

Asymmetric Organocatalytic Michael and Aldol Reactions Mediated by Cyclic Amines. Asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli ja aldoolreaktsioon tsükliliste amiinide toimel
Laars, Marju; Kanger, Tõnis  // 25.11.2010

Asymmetric Organocatalytic Synthesis of 3,3’-Disubstituted Oxindoles. Asümmeetriline organokatalüütiline 3,3’-diasendatud oksindoolide süntees
Noole, Artur; Kanger, Tõnis  // 04.09.2014

Asymmetric oxidation of prochiral and racemic ketones by using sharpless catalyst. Prokiraalsete ja ratseemiliste ketoonide asümmeetriline oksüdatsioon Sharplessi katalüsaatori manulusel
Paju, Anne; Lopp, Margus  // 19.11.2001

Asymmetric Synthesis of 2,2’-Bimorpholine and its 5,5’-Substituted Derivatives
Lippur, Kristin; Kanger, Tõnis  // 16.04.2010

Asymmetric Synthesis of C2-Symmetric Bimorpholines and Their Application as Chiral Ligands in the Transfer Hydrogenation of Aromatic Ketones. C2-sümmeetriliste bimorfoliinide asümmeetriline süntees ja kasutamine kiraalse ligandina ketoonide hüdriid-ülekandega taandamisel
Kriis, Kadri; Lopp, Margus ; Kanger, Tõnis  // 20.01.2004

At-Speed Testing and Test Quality Evaluation for High-Performance Pipelined Systems. Töökiirusel testimine ja testi kvaliteedi hindamine kõrgjõudlus-konveierarhitektuuriga süsteemidele
Gorev, Maksim; Ellervee, Peeter ; Ubar, Raimund-Johannes  // 14.01.2016

Autonomous Design Systems (ADS) in HVAC field. Synergetics-based approach. Autonoomsed masinprojekteerimissüsteemid (ADS) kütte- ja ventilatsioonivaldkonnas. Sünergeetikapõhine lähenemine
Loginov, Dmitri; Hääl, Kaido  // 21.12.2012

Avaliku halduse detsentraliseerimine Eestis. Decentralisation of Public Administration in Estonia
Lõhmus, Mikk; Mäeltsemees, Sulev  // 18.12.2008

B-plexins Regulate the Maturation of Neurons Through Microtubule Dynamics. B-pleksiinid mõjutavad mikrotorukeste liikumise kaudu närvirakkude küpsemist
Laht, Piret; Veske, Andres  // 09.10.2015

Basics for Geotechnical Engineering Explorations Considering Needed Legal Changes. Insenergeoloogiliste uuringute alused arvestades vajalikke muudatusi valdkonda käsitlevas õigusruumis
Tammemäe, Olavi; Reinsalu, Enno  // 20.11.2008

Battery Charging and Full-Featured Battery Charger Integrated Circuit for Portable Applications. Mobiilsete seadmete aku laadimine ja rikkalike omadustega akulaadija integraalskeem
Strik, Sergei; Rang, Toomas ; Potanin, Vladislav  // 03.06.2011

Before and After the Boom : Changes in the Estonian Housing Market. Muutused Eesti eluasemeturul enne ja pärast buumi
Kallakmaa-Kapsta, Angelika; Kolbre, Ene  // 04.04.2013

Best Available Technology for the Environmentally Friendly Mining with Surface Miner. Freeskombainil põhinev optimaalne keskkonnasäästlik avakaevandamise tehnoloogia
Väli, Erik; Pastarus, Juri-Rivaldo  // 21.01.2011

Bidirectional Isolated Current-Fed Soft-Switching Secondary-Modulated DC-DC Converters. Isoleeritud kahesuunalised voolutoitelised pehmelülituse ja sekundaarmodulatsiooniga alalisvoolumuundurid
Kosenko, Roman; Vinnikov, Dmitri ; Blinov, Andrei ; Husev, Oleksandr  // 15.01.2019

Biochemical definition of coastal zone using numerical modeling and measurement data
Lessin, Gennadi; Raudsepp, Urmas ; Ryabchenko, Vladimir A.  // 09.08.2007

Biochemical Diagnosis of Classical Galactosemia and Mucopolysaccharidoses in Estonia. Klassikalise galaktoseemia ja mukopolüsahharidooside biokeemiline diagnostika Eestis
Krabbi, Külliki; Laht, Tiiu-Maie ; Õunap, Katrin  // 06.06.2012

Biological diversity of agricultural soils in Estonia. Põllumajanduslike muldade bioloogiline mitmekesisus Eestis
Kuu, Annely; Ivask, Mari  // 08.12.2008

Business Models in Compliance with Sulphur Emissions Control Area Regulations in the Baltic Sea Region. Väävli emissiooni kontrolli ala nõuetele vastavad ärimudelid Läänemere piirkonnas
Olaniyi, Eunice Omolola; Prause, Gunnar Klaus  // 27.08.2018

Calcium-Aluminothermal Production of Niobium and Utilization of Wastes. Nioobiumi tootmine kaltsium-alumotermilisel meetodil ja jäätmete utiliseerimine
Gorkunov, Valeri; Munter, Rein  // 04.02.2009

Calibration Methods of Coating Thickness Gauges. Pindepaksuse mõõtevahendite kalibreerimismeetodite uurimine
Abiline, Indrek; Laaneots, Rein  // 11.12.2008

Calibration Methods of Coating Thickness Standards. Pindepaksusetalonide kalibreerimismeetodid
Riim, Jürgen; Laaneots, Rein  // 16.06.2011

Capillary Electrophoretic Monitoring of Biochemical Reaction Kinetics
Kulp, Maria; Kaljurand, Mihkel  // 18.05.2006

Capital Structure and Dividend Decisions Under Distributed Profit Taxation. Kapitali struktuur ja dividendiotsused jaotatud kasumi maksustamise tingimustes
Hazak, Aaro; Listra, Enn  // 14.03.2008

Carbon Aerogels from 5-methylresorcinol-formaldehyde gels. Süsinikaerogeelid 5-metüülresortsinoolist ja formaldehüüdist
Pérez-Caballero, Fernando; Koel, Mihkel  // 12.12.2008

Causality and Interpretation: Integrating the Technical and Social Aspects of Design. Põhjuslikkus ja tõlgendamine: projekteerimise tehniliste ja sotsiaalsete aspektide sidumine
Pikas, Ergo; Liias, Roode ; Kurnitski, Jarek ; Koskela, Lauri  // 13.05.2019

Certification of Context-Free Grammar Algorithms. Kontekstivabade grammatikate algoritmide sertifitseerimine
Firsov, Denis; Uustalu, Tarmo  // 31.08.2016

Changing properties of wind waves and vessel wakes on the eastern coast of the Baltic Sea. Tuulelainete režiimi ja laevalainete omaduste muutused Läänemere idarannikul
Kelpšaitė, Loreta; Soomere, Tarmo ; Lill, Irene  // 02.10.2009

Characteristics of Portland Cements for Sulfate and Weather Resistant Concrete. Sulfaadi- ja ilmastikukindla betooni tootmiseks vajalike portlandtsementide iseloomulikud parameetrid
Hain, Tiina; Raado, Lembi-Merike  // 20.12.2012

Characterization and modelling of erosion wear of powder composite materials and coatings
Veinthal, Renno; Kulu, Priit  // 11.11.2005

Characterization of the Oligoadenylate Synthetase Subgroup from Phylum Porifera. Hõimkonna Porifera oligoadenülaadi süntetaaside alamrühma iseloomustamine
Päri, Mailis; Kuusksalu, Anne ; Lopp, Annika  // 10.12.2014

Chemical Composition of CuInSe2 Monograin Powders for Solar Cell Application
Kauk, Marit; Altosaar, Mare  // 07.12.2006

Chemical Composition of Sprayed Copper Indium Disulfide Films for Nanostructured Solar Cells. Pihustatud vaskindiumdisulfiid-kilede keemiline koostis ja rakendus nanostruktuursetes päikesepatareides
Katerski, Atanas; Krunks, Malle  // 28.03.2011

Chemical Processes Involved in Cu2ZnSnSe4 Synthesis and SnS Recrystallization in a Molten Salt Medium. Keemilised protsessid Cu2ZnSnSe4 sünteesil ja SnS rekristallisatsioonil sulade soolade keskkonnas
Leinemann, Inga; Altosaar, Mare ; Meissner, Dieter  // 24.01.2019

Chemical Spray Pyrolysis Deposition of Zinc Sulfide Thin Films and Zinc Oxide Nanostructured Layers. Tsinksulfiidi õhukesed kiled ning tsinkoksiidi nanostruktuursed kihid keemilise pihustuspürolüüsi meetodil
Dedova, Tatjana; Krunks, Malle  // 07.12.2007

Chemical Vapour Deposition of Graphene Coating onto Ceramic Nanofibers Substrates and Applications Thereof. Grafeenpinde keemiline aursadestus keraamilistele nanokiududele ja nende kasutus
Ivanov, Roman; Hussainova, Irina  // 12.12.2017

Chromatographic Analysis of Cyclohexano-Substituted Hemicucurbiturils and Characterization of their Intermediates with Mass Spectrometry. Tsükloheksaano-asendatud hemikukurbituriilide kromatograafiline analüüs ning nende vaheühendite mass-spektromeetriline iseloomustamine
Fomitšenko, Maria; Aav, Riina  // 12.12.2017

Circulation Patterns in the Gulf of Finland Applied to Environmental Management of Marine Protected Areas. Soome lahe pinnahoovuste mustrite rakendamisest looduskaitsealade haldamiseks
Delpeche-Ellmann, Nicole; Soomere, Tarmo  // 08.12.2014

Classification and Denoising of Objects in TEM and CT Images Using Deep Neural Networks. Objektide klassifitseerimine ja müratustamine TEM ja KT kujutistelt sügavate närvivõrkude abil
Gupta, Anindya; Märtens, Olev ; Le Moullec, Yannick ; Sintorn, Ida-Maria  // 15.06.2018

Co-evolution of Capabilities’ and Alliance Portfolios: Multinational Firms in Global ICT Industry. Hargmaiste ettevõtete võimekuste ja liitude arendamine globaalses infotehnoloogiatööstuses
Kolk, Alar; Rungi, Mait  // 29.04.2014

Cobalt- and Nickel-Free Titanium and Chromium Carbide-Based Cermets. Koobalti- ja nikli-vabad titaankarbiid- ja kroomkarbiidkermised
Kolnes, Märt; Kübarsepp, Jakob ; Sergejev, Fjodor  // 20.06.2018

Coin Validation by Electromagnetic, Acoustic and Visual Features. Mündi valideerimine elektromagnetiliste, akustiliste ja visuaalsete tunnuste järgi
Gavrijaševa, Alina; Märtens, Olev ; Land, Raul  // 18.06.2015

Combination of Pedagogical Strategies and Teaching Techniques for Teaching Computer Science Basics to Novices. Pedagoogika strateegiate ja õpetamise tehnikate kombinatsioon informaatika algkursuse õpetamisel algajatele
Mironova, Olga; Rüütmann, Tiia ; Õunapuu, Enn  // 18.10.2017

Combined treatment of sulfate-rich molasses wastewater from yeast industry : Technology optimization
Zub, Sergei; Blonskaja, Viktorija  // 03.12.2007

Combining Work and Family Life – A Comparative Perspective on Changes in Parental Roles in Estonia, Finland and Sweden. Töö- ja pereelu ühitamise rollide muutustest lastevanematel Eesti, Soome ja Rootsi võrdluses
Põdder, Helbe; Põder, Kaire ; Kirch, Aksel  // 15.06.2015

Company’s Strategy Based Formation of e-Workplace Performance in the Engineering Industry. E-töökoha võimekuse kujundamine lähtuvalt masinatööstusettevõtte tegevusstrateegiast
Lõun, Kaia; Riives, Jüri ; Otto, Tauno  // 27.06.2013

Comparative Morphological Analysis of the Early Paleozoic Marine Impact Structures Kärdla and Neugrund, Estonia. Varapaleosoiliste Kärdla ja Neugrundi (Eesti) mereliste impakt-struktuuride võrdlev morfoloogiline analüüs
Suuroja, Sten; Pirrus, Enn  // 22.10.2007

Comparative Study of Cereal Varieties by Analytical Separation Methods and Chemometrics. Teraviljasortide võrdlev uurimus analüütiliste lahutusmeetodite ja kemomeetria abil
Levandi, Tuuli; Vaher, Merike ; Kaljurand, Mihkel  // 15.04.2013

Comparison of Housing Market Sustainability in European Countries Based on Multiple Criteria Assessment. Hulgikriteeriumide simultaananalüüsi mudel eluasemeturu jätkusuutlikkuse hindamiseks
Nuuter, Tiina; Lill, Irene ; Liias, Roode  // 06.02.2015

Competence Based Learning – Framework, Implementation, Analysis and Management of Learning Process. Kompetentsipõhine õpe – raamistik, implementatsioon, analüüs ja õppeprotsessi juhtimine
Umbleja, Kadri; Kukk, Vello ; Liiv, Innar  // 21.04.2017

Composites of Low-Density Polyethylene and Poly(Lactic Acid) with Cellulose and its Derivatives. Madaltiheda polüetüleeni ja polü(piimhappe) komposiidid tselluloosi ning selle derivaatidega
Šumigin, Dmitri; Krumme, Andres ; Tarasova, Elvira  // 06.05.2014

Composition of Web Services on Large Service Models. Veebiteenuste kompositsioon suurtel teenustemudelitel
Maigre, Riina; Tõugu, Enn ; Küngas, Peep  // 22.06.2011

Comprehensive Abstraction of VHDL RTL Cores to ESL SystemC. Register-siirde taseme VHDL kirjelduste kompleksne abstraheerimine süsteemitaseme SystemC mudeliteks
Syed, Saif Abrar; Jenihhin, Maksim ; Raik, Jaan  // 20.04.2016

Computational Study of Cyclohexylhemicucurbiturils. Tsükloheksüülhemikukurbituriilide arvutuskeemiline modelleerimine
Öeren, Mario; Tamm, Toomas ; Aav, Riina  // 04.12.2015

Computer Algebra Tools for Modelling, Analysis and Synthesis for Nonlinear Control Systems. Arvutialgebra vahendid mittelineaarsete juhtimissüsteemide modelleerimiseks, analüüsiks ja sünteesiks
Tõnso, Maris; Kotta, Ülle  // 27.01.2010

Concept Formation in Exploratory Data Analysis : Case Studies of Linguistic and Banking Data. Mõistete moodustamine uurivas andmeanalüüsis : keele- ja pangandusandmete juhtumianalüüsid
Kirt, Toomas; Võhandu, Leo  // 18.12.2007

Conceptualisation and Management of Green Transport Corridors. Roheliste transpordikoridoride kontseptsioon ja juhtimine
Hunke, Kristina; Prause, Gunnar  // 02.03.2015

Conceptualization of Experience Marketing and Country Branding from a Marketing Management Perspective. Elamusturunduse ja riigi brändimise kontseptualiseerimine turunduse juhtimise vaatenurgast
Same, Siiri; Leppiman, Anu  // 13.04.2015

Conformity Analysis of E-Learning Systems at Largest Universities in Estonia and Turkey on the Basis of EES Model. Eesti ja Türgi suuremate ülikoolide e-õppe süsteemide võrdlev analüüs EES-mudeli baasil
Güllü, Fatih; Kuusik, Rein ; Laanpere, Mart ; Shogenov, Kazbulat  // 28.08.2017

Constraints Solving Based Hierarchical Test Generation for Synchronous Sequential Circuits. Kitsenduste lahendamisel baseeruv hierarhiline testigenereerimine sünkroonsetele järjestikskeemidele
Viilukas, Taavi; Raik, Jaan  // 30.11.2012

Consumer's Journey as Ambassador of Brand Experiences. Tarbija teekond brändielamuste saadikuna
Riivits-Arkonsuo, Iivi; Leppiman, Anu  // 11.12.2015

Continuous Monitoring of Power System Inertia and Transmission Loss Components using Synchronized Phasor Measurements. Elektrisüsteemi inertsi ja ülekandekadude komponentide pidev jälgimine faasimõõtmiste abil
Tuttelberg, Kaur; Kilter, Jako  // 10.09.2018

Contracting-Out Public Services and Public Procurement for Innovation: Revisiting Contracting Limits in Estonia and Beyond. Avalike teenuste lepinguline delegeerimine ja innovatsiooni toetavad riigihanked: lepingulise koostöö piirid Eestis ja mujal
Lember, Veiko; Drechsler, Wolfgang  // 18.12.2009

Control, supervision and operation diagnostics of light rail electric transport
Rosin, Argo; Lehtla, Tõnu  // 30.08.2005

Coordination of foreign subsidiaries in German multinational companies. The advancement and application of a pragmatic tool for the differentiated coordination of foreign subsidiaries in German multinational companies based on empirical studies, intesnsive case studies and an inter-temporal comparison. Välismaiste allüksuste koordineerimine Saksa rahvusvahelistes ettevõtetes
Launer, Markus A.; Saat, Maksim  // 09.09.2005

Covering Algorithms for a Robot Swarm with Limited Information. Katvusalgoritmid piiratud teadmusbaasiga robotiparvede jaoks
Puusepp, Andres; Tammet, Tanel  // 12.12.2017

Creating Shared Service Centers for Public Sector Accounting: The Case of Estonia. Raamatupidamiskeskuste loomine avalikus sektoris: Eesti näide
Tammel, Kaide; Raudla, Ringa  // 15.03.2017

Creation of a Supportive Model for Designing and Improving the Performance Management System of an Organisation. Case studies. Organisatsiooni tegevusedukuse juhtimissüsteemi kujundamist ja täiendamist toetava mudeli loomine. Juhtumiuuringud
Kadak, Tarmo; Alver, Jaan ; Kallas, Kaido  // 31.05.2011

Credit Risk Determinants in the Banking Sectors of the Baltic States. Balti riikide pangandussektorite krediidiriski determinandid
Novikov, Igor; Fainštein, Grigori  // 16.12.2011

Critical Success Factors of Lean Thinking Implementation in Estonian Manufacturing Companies. Kulusäästliku mõtlemise rakendamise kriitilised edufaktorid Eesti tootmisettevõtetes
Miina, Aleksandr; Saat, Maksim ; Kolbre, Ene  // 22.01.2013

Cross-Layer Dependability Management in Network on Chip based System on Chip. Kiipvõrkudel põhinevate süsteemide kihtideülene usaldatavuse haldus
Azad, Siavoosh Payandeh; Hollstein, Thomas ; Jervan, Gert ; Raik, Jaan  // 13.06.2018

Customer Orientation at a Higher Educational Institution: The Perspective of Undergraduate Business Students in Estonia. Kliendiorientatsioon Eestis kõrghariduses ärialast haridust omandavate bakalaureusetudengite vaatenurgast
Koris, Riina; Leppiman, Anu ; Nokelainen, Petri ; Kerem, Katri  // 12.09.2014

Cyclicality, Corporate Investments and Financial Soundness: Evidence from Central and Eastern European Countries. Majanduse tsüklilisus, ettevõtete investeeringud ning finantsvõimekus: uurimistulemusi Kesk- ja Ida-Euroopa andmetel
Maripuu, Peeter; Männasoo, Kadri ; Hazak, Aaro  // 05.12.2017

Cyclopentane-1,2-dione and Cyclopent-2-en-1-one in Asymmetric Organocatalytic Reactions. Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid
Preegel, Gert; Lopp, Margus ; Pehk, Tõnis  // 27.05.2016

Data Sharing and Shared Workflow in Medical Imaging. Jagatud andmebaasid ja töövood piltdiagnostikas
Ross, Peeter; Sepper, Ruth ; Pohjonen, Hanna  // 16.12.2011

Deciphering Molecular Basis of Schwann Cell Development. Schwanni rakkude arengu molekulaarsete mehhanismide selgitamine
Piirsoo, Marko; Timmusk, Tõnis ; Meijer, Dies  // 14.12.2009

Decision-Making Tool Development for Used Industrial Equipment Life Cycle Evaluation and Improvement. Otsustustehnoloogia arendus kasutatud tööstusseadmete elutsükli hindamiseks ja parendamiseks
Baškite, Viktoria; Karaulova, Tatjana  // 20.06.2017

Defining Metacompetencies for Entrepreneurship Education. Metapädevuste määratlemine ettevõtlusõppes
Ustav, Sirje; Venesaar, Urve ; Kyrö, Paula  // 17.12.2018

Degradation of Persistent Micropollutants in Suspended-Bed Reactor by Photocatalytic Oxidation and Combination of Biological Treatment with Photocatalysis. Püsivate mikrosaasteainete lagundamine keevkihtreaktoris fotokatalüütilise oksüdatsiooniga ning bioloogilise oksüdatsiooni kombineerimine fotokatalüüsiga
Pronina, Natalja; Kritševskaja, Marina  // 13.06.2017

Degradation of Pharmaceuticals by Advanced Oxidation Technologies in Aqueous Matrices. Ravimite lagundamine vesikeskkonnas süvaoksüdatsioonitehnoloogiatega
Epold, Irina; Trapido, Marina ; Dulova, Niina  // 19.11.2015

Demand Side Management Possibilities and Viability for Voltage Support Services in Estonia. Tarbimise juhtimise võimaluste uurimine ning rakendatavus pinge reguleerimise teenusteks Eestis
Drovtar, Imre; Rosin, Argo ; Kilter, Jako  // 30.08.2016

Dependability Improvements of NoC-Based Systems. Töökindluse parandamine kiipvõrkudel põhinevates süsteemides
Niazmand, Behrad; Jervan, Gert ; Raik, Jaan  // 16.05.2018

Dependence of Estonian Peat Deposit Properties on Landscape Types and Feeding Conditions. Eesti turba omaduste sõltuvus maastikutüüpidest ja turbalasundi toitumistingimustest
Orru, Mall; Systra, Ylo ; Orru, Hans  // 11.11.2010

Deposition of In2S3 Thin Films by Chemical Spray Pyrolysis. In2S3 õhukesed kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil
Otto, Kairi; Krunks, Malle  // 27.11.2012

Deposition of Solid Particles from Aerosol Flow in Laminar Flat-Plate Boundary Layer
Tisler, Sergei; Paist, Aadu ; Kartushinsky, Alexander  // 09.06.2006

Design and Optimization of Permanent Magnet Generator with Outer Rotor for Wind Turbine Application. Tuuleagregaadis kasutatava välisrootoriga püsimagnetgeneraatori projekteerimine ja optimeerimine
Kudrjavtsev, Oleg; Kilk, Aleksander ; Vaimann, Toomas  // 05.06.2017

Design and Technology of Oxides-Containing Ceramic-Based Composites. Oksiide sisaldava komposiitkeraamika tehnoloogia
Voltšihhin, Nikolai; Hussainova, Irina ; Antonov, Maksim  // 08.12.2014

Design Management as A Driver for Innovation in Small and Medium Sized Enterprises. Disainijuhtimine kui innovatsiooni liikumapanev jõud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
Gerlitz, Laima; Prause, Gunnar Klaus  // 31.05.2018

Design Optimization of Smart Composite Structures with Embedded Devices. Integreeritud elektroonikakomponentidega targa komposiitmaterjali väljatöötamine
Herranen, Henrik; Eerme, Martin ; Majak, Jüri  // 19.06.2014

Design Optimization of Steel and Glass Structures. Metall- ja klaaskonstruktsioonide optimeerimine
Velsker, Tarmo; Eerme, Martin ; Majak, Jüri  // 12.12.2012

Destination Branding and Constructing Symbolic Capital in the Reproduction of Heritage Space: the Case of UNESCO Designated Hanseatic Old Towns. Sihtkoha brändimine ja sümbolilise kapitali konstrueerimine pärandiruumi taastootmise protsessis UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvate hansalinnade vanalinnade näitel
Michelson, Aleksandr; Paadam, Katrin  // 25.03.2014

Detection and Genetic Characterization of Species Circulating in Tick Population in Estonia. Eesti puugipopulatsioonis ringlevate Borrelia liikide tuvastamine ja geneetiline iseloomustus
Geller, Julia; Golovljova, Irina ; Järvekülg, Lilian  // 30.09.2013

Detection of Psycho- and Bioactive Drugs in Different Sample Matrices by Fluorescence Spectroscopy and Capillary Electrophoresis. Psühho- ja bioaktiivsete ainete tuvastamine erinevates proovimaatriksites kasutades fluoresentsspektroskoopia ja kapillaarelektroforeesi meetodeid
Mazina, Jekaterina; Kaljurand, Mihkel ; Poryvkina, Larisa  // 28.01.2016

Detection of the Effect of Weak Stressors on Human Resting Electroencephalographic Signal. Nõrkade stressorite mõju avastamine inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilises signaalis
Suhhova, Anna; Hinrikus, Hiie ; Bachmann, Maie  // 11.01.2013

Determination of B-group Vitamins in Food Using an LC-MS Stable Isotope Dilution Assay. B-grupi vitamiinide määramine toiduainetes kasutades LC-MS isotoop-lahjenduse meetodit
Hälvin, Kristel; Nisamedtinov, Ildar  // 28.11.2014

Determination of Phenolic Compounds and their Antioxidative Capability in Plant Extracts. Meetodid fenoolsete ühendite määramiseks ja nende antioksüdatiivsuse hindamiseks
Helmja, Kati; Kaljurand, Mihkel ; Vaher, Merike  // 12.03.2010

Determination of residual stresses in coatings and coated parts. Jääkpingete määramine pinnetes ja pindega detailides
Kõo, Jakub  // 1994

Determining Biogas Yield from Industrial Biodegradable Waste. Biolagunevatest tootmisjääkidest biogaasi saagise määramine
Kuusik, Argo; Pachel, Karin  // 29.06.2017

Developing a Novel Method for Using Thermal Analysis to Determine Average Boiling Points of Narrow Boiling Range Continuous Mixtures. Uudse termilise analüüsi meetodi arendamine kitsaste keemispiiridega pidevate segude keskmiste keemispunktide leidmiseks
Rannaveski, Rivo; Oja, Vahur ; Järvik, Oliver  // 15.10.2018

Developing an Assessment Measure for Enhancing Entrepreneurship Education through a Metacognitive Approach. Hindamismeetodi arendamine ettevõtlusõppe taseme tõstmiseks metakognitiivsete võimete täiustamise kaudu
Ling, Hannes; Venesaar, Urve ; Kyrö, Paula  // 26.11.2013

Development and Application of Various on- and off-line Analytical Methods for the Analysis of Bioactive Compounds
Ehala, Sille; Kaljurand, Mihkel  // 31.03.2006

Development and Applications of Chemically Defined Media for Lactic Acid Bacteria. Defineeritud koostisega söötmete arendamine ja kasutusalad piimhappebakteritele
Aller, Kadri; Vilu, Raivo ; Adamberg, Kaarel  // 25.05.2016

Development and Control of Energy Exchange Processes Between Electric Vehicle and Utility Network. Elektriauto energiasalvesti ja elektrijaotusvõrgu energiavahetusprotsesside uurimine ja juhtimine
Mägi, Marek; Pettai, Elmo  // 27.06.2013

Development and Implementation of Enterprise Information Management Systems for Interoperability. Ettevõtte infohaldussüsteemide arendamine ja juurutamine koostalitlusvõime jaoks
Lemmik, Rivo; Karjust, Kristo ; Otto, Tauno ; Küttner, Rein  // 27.09.2018

Development and Implementation of the Key Performance Indicator Selection Model for SMEs. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete võtmenäitajate valimimudeli arendus ja juurutus
Kaganski, Sergei; Karjust Kristo ; Majak, Jüri  // 11.06.2018

Development and Optimisation of Modelling Methods and Algorithms for Terahertz Range Radiation Sources Based on QuantumWell Heterostructures. Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertskiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine
Reeder, Reeno; Velmre, Enn ; Udal, Andres  // 30.05.2014

Development and Optimisation of Production Monitoring System. Tootmise monitooringu süsteemi arendus ja optimeerimine
Snatkin, Aleksei; Karjust, Kristo ; Majak, Jüri  // 20.06.2016

Development and Production of Extruded Food and Feed Products Containing Probiotic Microorganisms. Probiootilisi mikroorganisme sisaldavate ekstrudeeritud toiduainete ja loomasöötade tootmistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine
Kazarjan, Aram; Vilu, Raivo  // 25.01.2013

Development and Research of the Traction Asynchronous Multimotor Drive
Boyko, Vitaly; Laugis, Juhan  // 20.05.2008

Development of a Microcalorimetric Method for the Study of Fermentation Processes. Kalorimeetrilise meetodi väljatöötamine fermentatsiooniprotsesside uurimiseks
Kabanova, Natalja; Vilu, Raivo  // 19.04.2013

Development of a Model for the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders in the Upper Extremities. Tööga seotud käte ja õlavöötme ülekoormushaiguste ennetusmudeli väljatöötamine
Pille, Viive; Ross, Peeter ; Tint, Piia ; Sepper, Ruth  // 01.12.2016

Development of Accelerating Pipe Flow Starting from Rest. Paigalseisust algava kiireneva voolamise areng torus
Annus, Ivar; Koppel, Tiit  // 08.11.2011

Development of Additive Manufacturing Based on Functional Requirements. Funktsionaalsete vajaduste põhine kihtlisandustootmise arendus
Sonk, Kaimo; Otto, Tauno ; Sarkans, Martinš  // 25.08.2015

Development of Analysis Methods to Detect the Use of Explosives and Chemical Warfare Agents. Analüüsimetoodikate arendamine keemiarelva- ja lõhkeainete kasutamise tuvastamiseks
Lees, Heidi; Vaher, Merike ; Kaljurand, Mihkel  // 24.08.2018

Development of Aspen Bleached Chemithermomechanical Pulp Towards Nanostructures. Haava pleegitatud keemilis-termilise puitmassi töötlemine nanostruktuuride saamiseks
Kärner, Kärt; Kallavus, Urve ; Elomaa, Matti Antero ; Tõnsuaadu, Kaia  // 13.06.2018

Development of Bacterial Biosensors and Human Stem Cell-Based In Vitro Assays for the Toxicological Profiling of Synthetic Nanoparticles. Rekombinantsetel sensorbakteritel ja inimese tüvirakkudel põhinevate in vitro testide väljatöötamine sünteetiliste nanoosakeste toksikoloogiliseks uurimiseks
Bondarenko, Olesja; Ivask, Angela  // 24.10.2012

Development of CdTe Absorber Layer for Thin-Film Solar Cells. CdTe absorberkile arendamine õhukesekilelistele päikesepatareidele
Spalatu, Nicolae; Hiie, Jaan ; Krunks, Malle ; Mikli, Valdek  // 03.02.2017

Development of Cemented Carbides with High Chromium Iron Alloy Binder. Kõrge kroomisisaldusega rauasulamsideainega kõvasulamite arendus
Tarraste, Marek; Kübarsepp, Jakob ; Juhani, Kristjan  // 20.06.2018

Development of Coarse Recycled Hardmetal Reinforced Hardfacings. Taaskasutatava jämekõvasulamarmatuuriga kõvapinnete arendus
Simson, Taavi; Kulu, Priit ; Surženkov, Andrei  // 12.06.2018

Development of Energy Reserve Optimization Methodology for Households with Renewable Power Systems. Taastuva energia allikatega kodumajapidamiste energiareservi optimeerimise metoodika väljatöötamine
Auväärt, Aivar; Rosin, Argo ; Lehtla, Tõnu  // 21.08.2014

Development of Methods for the CE Analysis of Plant Phenolic Compounds and Vitamins. Kapillaarelektroforeesil põhinevate meetodite väljatöötamine taimsete fenoolsete ühendite ja vitamiinide analüüsiks
Gorbatšova, Jelena; Kaljurand, Mihkel  // 21.12.2011

Development of Point of Care Applications for Capillary Electrophoresis. Sündmuskohal läbiviidavate kapillaarelektroforeetiliste ekspressanalüüside arendamine
Kobrin, Eeva-Gerda; Kaljurand, Mihkel ; Kuhtinskaja, Maria  // 19.12.2016

Development of the Calculation Method for Barge Hull. Pargase korpuse uus arvutusmeetod
Gornostajev, Dmitri; Arjassov, Gennadi ; Penkov, Igor  // 26.08.2014

Development of the Safety Management System at Enterprises. Ettevõtte ohutuse juhtimissüsteemi arendamine
Paas, Õnnela; Tint, Piia ; Reinhold, Karin  // 10.12.2015

Developments and Determinants of Intra-Industry Trade in the Baltic States. Majandusharusisene kaubandus Balti riikides: areng ja mõjutegurid
Netšunajev, Aleksei; Fainštein, Grigori  // 08.11.2012

DfT-based External Test and Diagnosis of Mesh-like Networks on Chips. Testitavusel põhinev välise testi ja diagnoosi meetod kahemõõtmelistele kiipvõrkudele
Govind, Vineeth; Raik, Jaan  // 27.11.2009

Diagnostics of Induction Machine Rotor Faults Using Analysis of Stator Signals. Asünkroonmasina rootori diagnostika staatorisignaalide uurimise meetodil
Vaimann, Toomas; Kilk, Aleksander ; Belahcen, Anouar  // 21.08.2014

Dialysis Dose and Nutrition Assessment by an Optical Method. Dialüüsravi doosi ja patsientide toitumuse hindamine optilise meetodiga
Luman, Merike; Fridolin, Ivo  // 03.06.2010

Diatom stratigraphy and relative sea level changes of the eastern Baltic Sea over the Holocene. Ränivetikate stratigraafia ja Läänemere idaosa veetaseme muutused Holotseenis
Grudzinska, Ieva; Veski, Siim ; Heinsalu, Atko  // 18.12.2015

Die Verschuldung deutscher Gemeinden: Präventionsansätze im Spannungsverhältnis von kommunaler Selbstverwaltung und staatlicher Gesamtverantwortung
Duve, Thomas; Drechsler, Wolfgang  // 25.05.2009

Differentiation and Heterogeneity of Mesenchymal Stem Cells. Mesenhümaalsete tüvirakkude diferentseerumine ja heterogeensus
Jääger, Kersti; Neuman, Toomas  // 23.08.2013

Diffusionsschweißen vonWerkstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Diffusion Welding of Different Materials. Erinevate materjalide difusioonkeevitus
Dahms, Steffen; Veinthal, Renno ; Köhler, Günter  // 15.06.2011

Digital Test in WEB-Based Environment
Ivask, Eero; Ubar, Raimund  // 05.07.2006

Discovering Logical Constructs from Estonian Children Language. Loogiliste konstruktsioonide avastamine eesti laste keelest
Matsak, Erika; Lorents, Peeter ; Kruus, Margus  // 08.01.2010

Discrete Analysis of Single-Pylon Suspension Bridges. Ühe pülooniga rippsildade diskreetne analüüs
Kiisa, Martti; Idnurm, Siim ; Idnurm, Juhan  // 10.06.2011

Discrete Gravitational Swarm Optimization Algorithm for System Identification. Diskreetne gravitatsioonilist vastasmõju arvestav osakeste parvega optimeerimise meetod süsteemide identifitseerimiseks
Spitšakova, Margarita; Penjam, Jaan  // 07.09.2017

Disintegrator Milling System Development and Milling Technologies of Different Materials. Desintegraatorjahvatussüsteemi arendus ja erinevate materjalide desintegraatorjahvatustehnoloogiad
Goljandin, Dmitri; Kulu, Priit ; Kers, Jaan  // 28.08.2013

Dispersion Analysis of Wave Motion in Microstructured Solids. Lainete dispersioon mikrostruktuuriga materjalides
Peets, Tanel; Engelbrecht, Jüri  // 05.12.2011

Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies. Elektrienergia hajatootmine ja selle võimalused energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmiseks
Kuhi-Thalfeldt, Reeli; Valtin, Juhan  // 18.06.2012

Distributed Signal Processing for Situation Assessment in Cyber-Physical Systems. Hajutatud signaalitöötlus olukorra hindamiseks küberfüüüsikalistes süsteemides
Astapov, Sergei; Preden, Jürgo-Sören ; Riid, Andri  // 25.08.2016

Distributed Signal Processing in Cognitive Radio Networks. Hajutatud signaalitöötlus kognitiivse raadio võrgus
Ainomäe, Ahti; Trump, Tõnu ; Bengtsson, Mats ; Le Moullec, Yannick  // 14.06.2018

Diversity and Stability of Lactic Acid Bacteria During Rye Sourdough Propagation. Piimhappebakterite mitmekesisus ja stabiilsus rukkileivajuuretise uuendamisel
Viiard, Ene; Sarand, Inga  // 12.12.2014

Doubly charged Higgs boson decays and implications on neutrino physics. Kahekordse laenguga Higgsi bosoni lagunemiste analüüs ja selle mõju neutriinofüüsikale
Kadastik, Mario; Raidal, Martti ; Loide, Rein-Karl  // 14.10.2008

Duplex Treatment of Steel Surface. Terase pinna duplekstöötlus
Surženkov, Andrei; Kulu, Priit  // 13.06.2011

Dynamic Management Framework for Continuous Improvement of Production Processes. Tootmisprotsesside pideva parenduse dünaamiline juhtimisraamistik
Sahno, Jevgeni; Ševtšenko, Eduard  // 30.06.2015

Economic Instruments as Tools for Environmental Regulation of Electricity Production in Estonia. Keskkonnaregulatsioonide majanduslikud meetmed elektri tootmisel Eestis
Kleesmaa, Jüri; Ehrlich, Üllas ; Saat, Maksim  // 09.12.2011

Economic Model of Oil Shale Flows and Cost. Põlevkivi kaubavoogude ja hinna majandusmatemaatiline mudel
Tammeoja, Tauno; Reinsalu, Enno  // 26.06.2008

Economic Perspectives on Environmental Policies: The Costs and Benefits of Environmental Regulation in Estonia. Keskkonnapoliitika majanduslik aspekt: keskkonnareguleerimise kulud ja tulud Eestis
Pädam, Sirje; Ehrlich, Üllas  // 18.06.2012

Ecotoxicological Evaluation of Shale Fuel Oils, Metal-Based Nanoparticles and Glyphosate Formulations. Põlevkivikütteõlide, metalliliste nanoosakeste ja glüfosaadipõhiste herbitsiidide ökotoksikoloogilised uuringud
Kanarbik, Liina; Blinova, Irina ; Trapido, Marina  // 30.01.2017

Ecotoxicological Impacts of Industrially Relevant Engineered Nanomaterials: Effects on Tetrahymena thermophila. Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila
Juganson, Katre; Mortimer, Monika ; Ivask, Angela  // 15.06.2018

Education and Investor Behaviour. Haridus ja investori käitumine
Liivamägi, Kristjan; Talpsepp, Tõnn ; Wang, Mei  // 18.06.2018

Eesti ettevõtete elektritarbimise uurimine ja soovituste väljatöötamine tarbimise optimeerimiseks. Study of Electric Power Consumption in Estonian Companies and Recommendations for Optimization of Consumption
Vinnal, Toomas; Janson, Kuno  // 15.12.2011

Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises
Nutt, Mart; Müürsepp, Peeter ; Kilvits, Kaarel  // 16.12.2011

Effect of changing environmental conditions on the fermentative growth of Saccharomyces cerevisiae S288C: Auxo-accelerostat study
Kasemets, Kaja; Paalme, Toomas  // 16.06.2006

Effect of modulated microwave radiation on human resting electroencephalographic signal. Moduleeritud mikrolainekiirguse mõju inimese puhkeoleku elektroentsefalograafilisele signaalile
Bachmann, Maie; Hinrikus, Hiie  // 04.06.2008

Effects of Organic Reducing Agents on the Fenton-like Degradation of Contaminants in Water with a Ferric Sludge Reuse. Orgaaniliste redutseerijate mõju rauasette taaskasutamisega Fenton-tüüpi protsessile reovees sisalduvate saasteainete lagundamisel
Bolobajev, Juri; Goi, Anna ; Trapido, Marina  // 17.06.2016

Effects of Zn2+ Ions and Environmental Conditions on the Fibrillization of Insulin. Zn2+ ioonide ja keskkonnatingimuste mõju insuliini fibrillisatsioonile
Noormägi, Andra; Palumaa, Peep ; Tõugu, Vello  // 23.08.2018

Efficient Semantics of Parallel and Serial Models of Attack Trees. Ründepuude paralleel- ja jadamudelite efektiivsed semantikad
Jürgenson, Aivo; Buldas, Ahto ; Willemson, Jan  // 21.06.2010

Elections, Political Parties, and Legislative Performance in Estonia : Institutional Choices from the Return to Independence to the Rise of E-Democracy
Madise, Ülle; Drechsler, Wolfgang  // 30.08.2007

Electrochemical Deposition of CuInSe2 Thin Films for Photovoltaic Applications
Kois, Julia; Mellikov, Enn  // 14.12.2006

Electroconductive Oxide Ceramics with Hybrid Graphenated Nanofibers. Elektrijuhtiva oksiidgrafeenkiudkeraamika tehnoloogia ja püsivus
Drozdova, Maria; Hussainova, Irina  // 06.12.2017

Electrodeposition of Cadmium Chalcogenide Films for Hybrid Solar Cells. Kaadmiumkalkogeniidkilede elektrokeemiline sadestamine kasutamiseks hübriid-päikesepatareides
Maricheva, Jelena; Kois, Julia ; Bereznev, Sergei ; Maticiuc, Natalia  // 05.12.2017

Electromagnetic Environment and Propagation Factors of Short-Wave Range in Estonia. Elektromagneetiline keskkond ja levi faktorid Eestis lühilaine spektrialas
Meister, Mari-Anne; Lossmann, Eerik ; Madar, Urve  // 19.04.2016

Electrospinning of a Polymer Membrane Reinforced with Carbon Nanotubes. Süsinik nanotorudega tugevdatud polümeerse membraani elektroketrus
Vassiljeva, Viktoria; Krumme, Andres  // 13.12.2017

Electrosynthesized Conducting Polymers, Polypyrrole and Poly(3,4-ethylenedioxythiophene), for Molecular Imprinting. Molekulaarselt jäljendatud süsteemid elektrokeemiliselt sünteesitud elektrit juhtivate polümeeride – polüpürrooli ja polü(3,4-etüleendioksütiofeeni) baasil
Menaker, Anna; Syritski, Vitali ; Öpik, Andres  // 12.05.2009

Embedded Software Solutions for Development of Marine Navigation Light Systems. Sardtarkvara lahendused valgusnavigatsiooni süsteemide arendusel
Moorits, Erkki; Jervan, Gert ; Usk, Aivar  // 09.09.2016

Enantioselective H-Bond Catalyzed Spirocyclopropanation and Wittig [2,3]-Rearrangement. Enantioselektiivne H-sideme katalüüsitud spirotsüklopropaneerimine ja Wittigi [2,3]-ümberasetusreaktsioon
Ošeka, Maksim; Kanger, Tõnis  // 15.12.2017

Energiatõhususe hindamise ja energiasalvestite arvutuse metoodika linna elektertranspordile. Energy Efficiency Estimation and Energy Storage Calculation Methods for Urban Electric Transportation
Hõimoja, Hardi; Laugis, Juhan  // 18.12.2009

Energy Consumption and Performance Estimation of Embedded Software. Sardtarkvara energiatarbe ja jõudluse ennustamine
Ruberg, Priit; Ellervee, Peeter  // 26.09.2018

Energy Efficiency Evaluation Method for Mobile Robot Platform Design. Liikuva robotplatvormi energia efektiivsuse hindamise meetod
Väljaots, Eero; Sell, Raivo ; Laaneots, Rein  // 30.03.2017

Energy Planning Models Analysis and Their Adaptability for Estonian Energy Sector. Energeetika planeerimise mudelite analüüs ja nende rakendatavus Eesti energiasektoris
Dementjeva, Nadežda; Siirde, Andres  // 19.11.2009

Energy Technology Innovation Systems in a Transnational Perspective: Small States, Public Ownership and Diverging Policy Rationales. Energiatehnoloogia innovatsioonisüsteemid rahvusvahelises perspektiivis: väikeriigid, riigiettevõtted ja erinevad poliitikaloogikad
Tõnurist, Piret; Kattel, Rainer  // 10.02.2016

Engineering-Geological Modelling of the Sillamäe Radioactive Tailings Pond Area. Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla territooriumi insener-geoloogiline modelleerimine
Torn, Hardi; Valgma, Ingo  // 16.12.2008

Enhancing Situation-Awareness, Cognition and Reasoning of Ad-Hoc Network Agents. Spontaanvõrgu sõlmede situatsiooniteadlikkuse, taju ja arutlusvõime täiendamine
Preden, Jürgo-Sören; Mõtus, Leo  // 21.06.2010

Entwicklung eines Expertensystemmodells zur Verbesserung des Wertschöpfungsprozesses des Unternehmens für KMU in der Fertigungsindustrie. Ettevõtte väärtuse loomise protsessi tõhustamise ekspertsüsteemi mudeli väljatöötamine töötleva tööstuse VKE-dele
Lavin, Jaak; Riives, Jüri  // 07.06.2018

Environmental Aspects of Oil Shale Power Production. Põlevkivienergeetika keskkonnatehnilised aspektid
Konist, Alar; Pihu, Tõnu ; Külaots, Indrek  // 26.06.2013

Essays on Education and Labour Economics. Uurimusi haridus- ja tööjõuökonoomikast
Ferraro, Simona; Jõeveer, Karin ; Staehr, Karsten ; Põder, Kaire  // 25.10.2018

Essays on Household Consumption and Income Underreporting. Esseed majapidamiste tarbimisest ja sissetulekute alaraporteerimisest
Kukk, Merike; Staehr, Karsten  // 26.02.2016

Estimation of Diffusion Restrictions in Cardiomyocytes Using Kinetic Measurements. Difusioonitakistuste hindamine kardiomüotsüütides kasutades kineetilisi mõõtmisi
Sepp, Mervi; Vendelin, Marko  // 22.08.2013

Estimation of the Complexity of the Electroencephalogram for Brain Monitoring in Intensive Care. Elektroentsefalogrammi komplekssuse hindamine aju monitooringul intensiivravis
Anier, Andres; Lipping, Tarmo ; Meigas, Kalju  // 07.02.2014

Estonian National Minorities' Cultures: Successes and Failures Policy Goals, Instruments and Organization. Eesti vähemusrahvuste kultuur: poliitikaeesmärkide saavutamine, instrumendid ning organisatsioon
Aidarov, Aleksandr; Drechsler, Wolfgang  // 11.02.2015

Ethics Audit: A Management Tool for Assessing of Corporate Social Responsibility and Preventing Ethical Risks. Eetikaaudit kui ettevõtete sotsiaalse vastutustundlikkuse hindamise ja eetiliste riskide ennetamise vahend
Rihma, Merle; Meel, Mari ; Leppiman, Anu  // 16.12.2014

European Network Governance – Corporate Network Systematic in Germany, the United Kingdom and France: an Empirical Investigation
Heubischl, Jochen S.; Saat, Maksim  // 20.06.2006

Evaluation of Haar Wavelet Method for Analysis of Functionally Graded and Nanostructures. Haari lainikute meetodi hindamine funktsionaalgradient- ja nanostruktuuride analüüsiks
Kirs, Maarjus; Majak, Jüri ; Karjust, Kristo  // 29.08.2018

Evaluation of Stiffness and Damage of Laminar Composites. Komposiitlaminaatide jäikuse ja kahjustuste hindamine
Lasn, Kaspar; Klauson, Aleksander ; Echtermeyer, Andreas T.  // 04.06.2015

Evaluation of the Biological Effects of Engineered Nanoparticles on Unicellular Pro- and Eukaryotic Organisms. Sünteetiliste nanoosakeste bioloogiliste efektide hindamine üherakulistel pro- ja eukarüootsetel organismidel
Mortimer, Monika; Kahru, Anne ; Lopp, Margus  // 16.08.2011

Exothermically Synthesized B4C-Al Composites for Dry Sliding. Eksotermiliselt sünteesitud B4C-Al komposiidid tööks liugehõõrdumise tingimustes
Kimmari, Eduard; Kommel, Lembit  // 11.09.2008

Experimental Acoustic Characterization of Automotive Inlet and Exhaust System. Autode sisse- ja väljalaskesüsteemi akustilised katsetusuuringud
Tiikoja, Heiki; Lavrentjev, Jüri  // 14.03.2014

Experimental Analysis of Boundary Layer Dynamics in Plunging Breaking Wave. Sukelduva murdlaine piirikihi dünaamika eksperimentaalne analüüs
Liiv, Toomas; Kalusson, Aleksander ; Cederwall, Klas  // 24.05.2011

Experimental Analysis of Combustion Characteristics of Estonian Oil Shale in Regular and Oxy-Fuel Atmospheres. Eesti põlevkivi põlemiskarakteristikute eksperimentaalne analüüs tavalises ja oxy-fuel keskkonnas
Loo, Lauri; Konist, Alar ; Siirde, Andres  // 22.08.2018

Experimental and Analytical Modelling of Pelvic Motion. Vaagna liikumise eksperimentaalne ja analüütiline modelleerimine
Žigailov, Sergei; Arjassov, Gennadi ; Musalimov, Victor  // 30.08.2016

Experimental and Modeling Studies of Oil Shale Oxy-fuel Combustion. Põlevkivi hapnikus-põletamise eksperimentaalne uurimine ja modelleerimine
Yörük, Can Rüstü; Trikkel, Andres ; Kuusik, Rein  // 27.10.2016

Experimental and numerical investigation of combined heat transfer enhancement technique in gas-heated channels
Neshumayev, Dmitri; Tiikma, T. ; Klevtsov, I.  // 05.09.2005

Experimental Methods for Sound Propagation Studies in Automotive Duct Systems
Rämmal, Hans; Lavrentjev, Jüri  // 23.08.2007

Expression of Human Prostaglandin H Synthases in the Yeast Pichia pastoris. Inimese prostaglandiin H süntaaside ekspresseerimine pärmis Pichia pastoris
Kukk, Kaia; Samel, Nigulas ; Järving, Reet  // 30.11.2016

Extension of the DSC Method to Measuring Vapor Pressures of Narrow Boiling Range Oil Cuts. DSC meetodi arendamine õlide kitsaste keemistemperatuuri vahemikega fraktsioonide aururõhu mõõtmiseks
Siitsman, Carmen; Oja, Vahur ; Kamenev, Inna  // 04.07.2018

Fatigue Characteristics of PM Steels. Pulberteraste väsimuskarakteristikud
Saarna, Mart; Kulu, Priit  // 11.09.2008

Fatigue Performance and Mechanical Reliability of Cemented Carbides
Preis, Irina; Kübarsepp, Jakob  // 28.12.2004

Fault Simulation and Code Coverage Analysis of RTL Designs Using High-Level Decision Diagrams. Rikete simuleerimine ja koodikatte analüüs register-siirde tasemel kasutades kõrgtaseme otsustusdiagramme
Reinsalu, Uljana; Ellervee, Peeter ; Raik, Jaan ; Sudnitsõn, Aleksander  // 12.06.2013

Fault Simulation of Digital Systems. Digitaalsüsteemide rikete simuleerimine
Devadze, Sergei; Ubar, Raimund ; Ellervee, Peeter  // 24.08.2009

Features of Thermohaline Structure and Circulation in the Gulf of Riga. Termohaliinse struktuuri ja tsirkulatsiooni mustrid Liivi lahes
Skudra, Maris; Lips, Urmas ; Zhurbas, Victor  // 25.01.2017

Financial Fragility and Economic Instability in the Context of Transition Economies: The Case of Estonia. Finantsiline haavatavus ja majanduslik ebastabiilsus üleminekuriikide kontekstis Eesti näitel
Juuse, Egert; Kattel, Rainer  // 02.06.2016

Flow Sensing with Pressure Sensor-Based Artificial Lateral Lines: from the Laboratory to the Field. Veevoolu tajumine rõhusensoritel baseeruvate küljejooneanduritega: laborist välikatseteni
Fuentes-Pérez, Juan Francisco; Kruusmaa, Maarja ; Tuhtan, Jeffrey A.  // 14.05.2019

Flow-Sensitive Robotic Fish: From Concept to Experiments. Voolutundlik robotkala: ideest katsetusteni
Salumäe, Taavi; Kruusmaa, Maarja  // 20.01.2015

Fluid Body Interaction of Biomimetic Underwater Robots. Biomimeetiliste robotite ja vedeliku vastasmõju
Toming, Gert; Kruusmaa, Maarja  // 21.02.2017

Food Category Appraisal Using Sensory Methods. Toidukategooriate väärindamine, kasutades sensoorseid meetodeid
Koppel, Kadri; Paalme, Toomas ; Edgar Chambers IV  // 15.12.2011

Formal Cluster Formation in the Development of the Transport Sector in the Baltic Sea Macro-Region. Formaalse klastri kujunemine Läänemere makroregiooni transpordisektori arengus
Nežerenko, Olga; Müürsepp, Peeter ; Kirch, Aksel ; Koppel, Ott  // 28.01.2016

Formal Concepts in the Theory of Monotone Systems. Formaalsed mõisted monotoonsete süsteemide teooria käsitluses
Torim, Ants; Kuusik, Rein  // 07.12.2009

Formal Verification and Error Correction on High-Level Decision Diagrams. Formaalne verifitseerimine ja vigade parandamine kõrgtasemelistel otsustusdiagrammidel
Karputkin, Anton; Ubar, Raimund-Johannes ; Tombak, Mati ; Raik, Jaan  // 23.08.2012

Formation and Growth of Cu2ZnSnS4 Monograin Powder in Molten CdI2. Cu2ZnSnS4 moodustumine ja monoterapulbri kasv CdI2 sulafaasi keskkonnas
Nkwusi, God'swill Chimezie; Altosaar, Mare  // 30.06.2017

Formation of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 by Chalcogenisation of Electrochemically Deposited Precursor Layers. Cu2ZnSnSe4 ja Cu2ZnSnS4 moodustumine elektrokeemiliselt sadestatud kihtide kalkogeniseerimisel
Lehner, Julia; Volobujeva, Olga ; Mellikov, Enn  // 28.05.2014

Formation of Properties of CuInSe2 and Cu2ZnSn(S,Se)4 Monograin Powders Synthesized in Molten KI. Kaaliumjodiidsulandaja keskkonnas kasvatatud monoterapulbrite CuInSe2 ja Cu2ZnSn(S,Se)4 omaduste kujundamine
Timmo, Kristi; Altosaar, Mare  // 30.03.2011

FPGA-based Embedded Virtual Instrumentation. FPGA-sisesed virtuaalsed test- ja mõõtevahendid
Aleksejev, Igor; Jutman, Artur ; Devadze, Sergei  // 25.02.2013

Fractal Approach for Multiple Project Management in Manufacturing Enterprises. Fraktaalne lähenemine multiprojekti juhtimisel tööstusettevõtetes
Kramarenko, Sergei; Karaulova, Tatyana  // 22.12.2010

Fractional-order Modeling and Control of Dynamic Systems. Murrulistel tuletistel põhinev dünaamiliste süsteemide identifitseerimine ja juhtimine
Tepljakov, Aleksei; Petlenkov, Eduard ; Belikov, Juri  // 21.08.2015

From Determinacy Analysis to Zero Factor Free Determinacy Analysis and Universal Generator of Hypotheses: Development of Algorithms. Determinatsioonanalüüsist nullfaktorivaba determinatsioonanalüüsi ja universaalse hüpoteeside generaatorini: algoritmide arendus
Lind, Grete; Kuusik, Rein  // 18.12.2017

From Econophysics to Networks: Structure of the Large-Scale Estonian Network of Payments. Majandusfüüsikast võrgustikesse: Eesti maksevõrgustike struktuur
Rendón de la Torre, Stephanie; Kalda, Jaan  // 16.05.2019

Functional Analysis of Ice-Binding Proteins and Practical Application in Ice Cream. Jääga seonduvate valkude funktsionaalne analüüs ja kasutamine jäätises
Kaleda, Aleksei; Laos, Katrin ; Braslavsky, Ido  // 13.12.2018

Functional Characterization of the Cellular Copper Proteome. Rakulise vase proteoomi funktsionaalne iseloomustamine
Zovo, Kairit; Palumaa, Peep  // 12.08.2011

Functionalization of Alumina Nanofibers with Metal Oxides. Alumiiniumoksiidnanokiudude funktsionaliseerimine metalloksiididega
Aghayan, Marina; Hussainova, Irina  // 18.04.2016

Functions of the Helix-Loop-Helix Transcription Factor TCF4 in Health and Disease. Aluselise heeliks-ling-heeliks transkriptsioonifaktori TCF4 funktsioonid ja seosed haigustega
Sepp, Mari; Timmusk, Tõnis  // 21.12.2012

GaAs and SiC semiconductor materials based power structures: static and dynamic behavior analysis. GaAs ja SiC pooljuhtmaterjalidel põhinevad jõustruktuurid: staatiliste ja dünaamiliste karakteristikute käitumise analüüs
Koel, Ants; Rang, Toomas  // 30.05.2014

Gas-Phase Photocatalytic Oxidation of Organic Air Pollutants. Orgaaniliste õhu saasteainete fotokatalüütiline oksüdatsioon gaasifaasis
Jõks, Svetlana; Kritševskaja, Marina  // 29.05.2012

Gender as an Element of Marriage Capacity in the Context of National and Supranational Law in the European Union. Sugu kui abieluvõime element liikmesriigi ja EL õiguses
Joamets, Kristi; Kerikmäe, Tanel ; Roots, Lehte  // 07.10.2014

Genes Regulated by Estrogen and Progesterone in Human Endometrium. Östradiooli ja progesterooni reguleeritud geenid inimese endomeetriumis
Rosenstein, Karin; Salumets, Andres ; Metsis, Madis ; Simm, Jaak  // 20.05.2016

Genetic Analysis of Powdery Mildew Resistance in an Introgression Line of Wheat. Jahukastekindla introgressiivse suvenisuliini geneetiline analüüs
Jakobson, Irena; Järve, Kadri  // 17.05.2019

Geochemistry of Organic-Rich Metalliferous Oil Shale/Black Shale of Jordan and Estonia. Orgaanika- ja metalliderikaste põlevkivide/mustade kiltade geokeemiast Jordaanias ja Eestis
Voolma, Margus; Soesoo, Alvar  // 05.07.2016

GIS Applications in the Studies of the Palaeozoic Graptolite Argillite and Landscape Change. GIS meetodite rakendused Paleosoikumi graptoliit-argilliidi ja keskkonnaseisundi muutlikkuse uuringutes
Hade, Sigrid; Soesoo, Alvar  // 08.08.2014

Global 3D Map Merging Methods for Robot Navigation. 3D globaalkaardi ühendamise meetodid roboti navigeerimiseks
Shvarts, Dmitry; Tamre, Mart  // 27.06.2013

Governance of Innovation Policy in Catching-up Context: Theoretical Considerations and Case Studies of Central and Eastern European Economies. Innovatsioonipoliitika valitsemine üleminekuühiskondades: teoreetilised lähenemised ja juhtumianalüüsid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides
Karo, Erkki; Kattel, Rainer  // 14.02.2011

Groundwater Flow Model of the Western Part of the Estonian Oil Shale Deposit. Eesti põlevkivimaardla lääneala veerežiimi mudel
Lind, Helena; Valgma, Ingo  // 17.06.2010

Groundwater sulphate content changes in Estonian underground oil shale mines
Erg, Katrin; Raukas, Anto ; Reinsalu, Enno  // 20.06.2005

Hard PVD Coatings for Tooling. PVD kõvapinded tööriistamajanduses
Gregor, Andre; Kulu, Priit  // 18.06.2010

Hardware Implementation of Recursive Sorting Algorithms Using Tree-like Structures and HFSM Models. Rekursiivsete sortimisalgoritmide riistvaraline realiseerimine kasutades puulaadseid struktuure ja HFSM mudeleid
Mihhailov, Dmitri; Sudnitson, Alexander ; Sklyarov, Valeri  // 20.01.2012

Hardware Modeling for Design Verification and Debug. Riistvara modelleerimine disaini verifitseerimise ja silumise jaoks
Tšepurov, Anton; Raik, Jaan ; Jenihhin, Maksim  // 14.06.2013

Harmful Substances in Wastewater, Possible Technical Solutions for Their Removal. Ohtlikud ained reovees, võimalikud tehnilised lahendused nende eemaldamiseks
Lember, Erki; Pachel, Karin  // 02.11.2018

Hazard Evaluation of Metal-Based Nanoparticles and Lanthanides with Freshwater Microcrustaceans. Metalliliste nanoosakeste ja lantaniidide kahjulikkuse hindamine magevee pisivähkidega
Muna, Marge; Heinlaan, Margit ; Blinova, Irina ; Öpik, Andres  // 11.04.2019

Heating System Efficiency Aspects in Low-Energy Residential Buildings. Küttesüsteemi efektiivsuse aspektid madalenergia eluhoonetes
Maivel, Mikk; Kurnitski, Jarek ; Kõiv, Teet-Andrus  // 30.06.2015

Heterogeneity of diffusion restrictions in cardiomyocytes. Difusioonitakistuste heterogeensus südamelihasrakkudes
Jepihhina, Natalja; Vendelin, Marko  // 15.09.2017

Hierarchical Test Pattern Generation and Untestability Identification Techniques for Synchronous Sequential Circuits. Hierarhilised testigenereerimise ja mittetestitavuse identifitseerimise meetodid sünkroonsetele järjestikskeemidele
Rannaste, Anna; Raik, Jaan  // 25.11.2010

High Strength Ductile Aluminium Matrix Composite. Kõrgtugev ja plastne alumiiniumkomposiitmaterjal
Kallip, Kaspar; Kollo, Lauri ; Leparoux, Marc  // 01.12.2017

High Temperature Corrosion and Abrasive Wear of Boiler Steels. Katlateraste kõrgtemperatuurse korrosiooni- ja kulumisuuringud
Priss, Jelena; Klevtsov, Ivan ; Dedov, Andrei  // 20.06.2014

High-Accuracy Reference Standards for Quantitative Two-Photon Absorption Spectroscopy. Kõrgtäpsusega standardid kvantitatiivses kahefootonses neeldumisspektroskoopias
de Reguardati di Castelfranco, Sophie; Rebane, Aleksander  // 17.08.2017

High-Efficiency Predictive Control of Centrifugal Multi-Pump Stations with Variable-Speed Drives. Pumbajaamade muudetava kiirusega tsentrifugaalpumpajamite kõrgefektiivne ennetav juhtimine
Bakman, Ilja; Vodovozov, Valery  // 15.06.2016

Higher-Order Attribute Semantics of Flat Languages. Lamedate keelte kõrgemat järku atribuutsemantika
Grigorenko, Pavel; Tõugu, Enn  // 17.11.2010

Hiina konteinerveod läbi Eesti Venemaale ja Hiinasse tagasisaadetavate tühjade konteinerite arvu vähendamise võimalused. Chinese container flows through Estonia to Russia and possibilities to decrease the flow of empty containers returned to China
Tolli, Andres; Laving, Jüri  // 15.12.2008

Human Tropomyosin-Related Kinase A and B: from Transcript Diversity to Novel Inhibitors. Inimese tropomüosiin-seoselised kinaasid A ja B: transkriptide mitmekesisusest uudsete inhibiitoriteni
Luberg, Kristi; Timmusk, Tõnis ; Karelson, Mati  // 17.03.2017

Hybrid Built-in Self-Test : Methods and Tools for Analysis and Optimization of BIST. Sisseehitatud isetestimine : Meeotodid ja vahendid analüüsiks ja optimeerimiseks
Orasson, Elmet; Ubar, Raimund  // 24.10.2007

Hybrid PET/MR Imaging of Bone Metabolism and Morphology. Luustiku ainevahetuse ja morfoloogia hübriidkuvamine positronemissioontomograafia ja magnetresonantstomograafia abil
Šamarin, Andrei; Nazarenko, Sergei ; Schulthess, Gustav von  // 04.07.2016

Hydraulic Power Capacity of Water Supply Systems. Veevõrkude hüdrauliline võimsus
Vaabel, Joonas; Koppel, Tiit  // 27.06.2013

Hygrothermal criteria for design and simulation of buildings
Kalamees, Targo; Õiger, Karl  // 01.12.2006

Hyperspectral Data Processing and Interpretation in Remote Sensing Based on Laser-Induced Fluorescence Method. Hüperspektraalse andmete analüüs ja tõlgendamine kaugseires laser-induced-fluorescence-meetodi põhjal
Sobolev, Innokenti; Petlenkov, Eduard ; Babichenko, Sergey  // 26.08.2014

Identification and Characterization of Bioactive Peptides with Antimicrobial and Immunoregulating Properties Derived from Bovine Colostrum and Milk. Antimikroobsete ja immuunsüsteemi stimuleerivate omadustega bioaktiivsete peptiidide identifitseerimine ja karakteriseerimine lehma piimast ja kolostrumist
Kütt, Mary-Liis; Paalme, Toomas ; Stagsted, Jan  // 31.03.2015

Identification and Structure-Functional Characterisation of the Gene Transcriptional Repressor Domain of Human Gli Proteins. Inimese Gli-valkude transkriptsioonilise repressordomeeni määramine ja struktuurilis-funktsionaalne iseloomustus
Tsanev, Robert; Kogerman, Priit ; Østerlund, Torben ; Järvekülg, Lilian  // 22.08.2014

Identification of Aroma Compounds in Food Using SPME-GC/MS and GC-Olfactometry. Aroomiühendite määramine toidus kasutades SPME-GC/MS ja GC-olfaktomeetriat
Kaseleht, Kristel; Paalme, Toomas ; Leitner, Erich  // 25.05.2012

Image Processing Solutions for Precise Road Profile Measurement Systems. Pilditöötluse lahendused täpsetele tee profiili mõõtesüsteemidele
Mõlder, Ago; Märtens, Olev  // 04.06.2015

Immunoglobulin G Glycosylation Profiling in Patients with Gastric Cancer. Immuunglobuliin G glükosüleerituse profileerimine maovähihaigetel
Kodar, Kristel; Kurtenkov, Oleg ; Järvekülg, Lilian  // 28.06.2012

Impact of Corporate Taxation on Foreign Direct Investments: Evidence from the European Union. Ettevõtte tulumaksu mõju otsestele välisinvesteeringutele: järeldusi Euroopa Liidu andmestikust
Raudonen, Svetlana; Listra, Enn ; Freytag, Andreas  // 26.08.2014

Impact of EDTA and Humic Substances on the Removal of Cd and Zn from Aqueous Solutions by Apatite. EDTA ja humiinaine mõju Cd ja Zn eraldamisele vesilahusest apatiidiga
Viipsi, Karin; Tõnsuaadu, Kaia  // 10.02.2012

Impact of Lease Capitalization on the Development of Accounting Standards: A Theoretical Research. Liisingu kapitaliseerimise mõju arvestusstandardite arengule: teoreetiline käsitlus
Wiebelt, Tobias; Alver, Lehte  // 28.05.2012

Impact of Wind Parks on Power System Containing Thermal Power Plants. Tuuleparkide mõju soojuselektrijaamadega energiasüsteemile
Palu, Ivo; Liik, Olev ; Tammoja, Heiki ; Oidram, Rein  // 02.07.2009

Implications of Capital Structure and Credit Constraints for Company Performance: A Comparative Study of Local and Multinational Companies in the Baltics. Kapitali struktuuri ja krediidipiirangute mõju ettevõtte majandustulemustele Baltimaade kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete näitel
Avarmaa, Mari; Hazak, Aaro ; Männasoo, Kadri  // 30.08.2012

Improvement of Work Environment through Modelling the Prevention of Health Risks Focusing on Indoor Pollutants. Töökeskkonna parendamine tööruumi siseõhu saasteainete poolt põhjustatud terviseriskide hindamise kaudu
Traumann, Ada; Oja, Vahur ; Tint, Piia  // 13.06.2014

Indicators for Assessing the Quality of an Energy Policy. Energiapoliitika kvaliteedi hindamise indikaatorid
Kisel, Einari; Hamburg, Arvi  // 27.01.2017

Industrial CHP Optimal Management Model in the Energy Market under Incomplete Information. Tööstusliku koostootmisjaama juhtimismudeli loomine energiaturu tingimustes arvestades info mittetäielikkust
Uuemaa, Priit; Tammoja, Heiki ; Valtin, Juhan  // 18.06.2014

Influence of Aqueous Solutions of Organic Substances on Structure and Properties of Pinewood (Pinus sylvestris). Orgaaniliste ainete vesilahuste mõju männipuidu (Pinus sylvestris) struktuurile ja omadustele
Meier, Pille; Kaps, Tiit  // 16.02.2007

Influence of Physical-Chemical Factors on Community and Populations of the Baltic Sea Spring Bloom Microalgae. Füüsikalis-keemiliste tegurite mõju kevadõitsengu mikrovetikate kooslustele ja populatsioonidele Läänemeres
Sildever, Sirje; Lips, Inga  // 09.02.2017

Infrastruktuuri arvestus vertikaalselt integreeritud raudtee-ettevõtja korral: hinnakujunduse aspekt (Eesti peamise raudtee-ettevõtja näitel)
Koppel, Ott; Laving, Jüri  // 08.11.2006

Inhibition of platelet aggregation with combination of antiplatelet agents. Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine antiagregatiivsete ainete kombineerimisega
Mardla, Vilja; Kobzar, Gennadi  // 09.05.2008

Innovation and High-Technology Policy, Policy-Making and Implementation in Central and Eastern European Countries: The Case of Estonia. Innovatsiooni- ja kõrgtehnoloogiapoliitika, selle kujundamine ja elluviimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides Eesti näitel
Suurna, Margit; Kattel, Rainer  // 17.05.2011

Innovation Policy and Development in the ICT Paradigm : Regional and Theoretical Perspectives
Kalvet, Tarmo; Drechsler, Wolfgang  // 14.04.2009

Integrated and Organized Cellular Bioenergetic Systems in Heart and Brain
Anmann, Tiia; Saks, Valdur ; Vilu, Raivo  // 15.06.2007

Integrated Cost-Optimal Renovation of Apartment Buildings toward Nearly Zero-Energy Buildings. Korterelamute kuluoptimaalne tervikrenoveerimine liginullenergiahooneks
Kuusk, Kalle; Kalamees, Targo ; Kõiv, Teet-Andrus  // 01.07.2015

Integrated Economic and Environmental Impact Assessment and Optimisation of the Municipal Waste Management Model in Rural Area by Case of Harju County Municipalities in Estonia. Hajaasustusala jäätmehooldusmudeli majandusliku ja keskkonnamõju hindamine ning mudeli optimeerimine Eestis Harjumaa omavalitsuste näitel
Põldnurk, Jana; Loigu, Enn ; Pachel, Karin  // 01.12.2014

Integrated Product Development and Production Technology of Large Composite Plastic Products. Suuregabariidiliste komposiidist plastdetailide integreetitud tootearenduse metoodika ja valmistustehnoloogiad
Karjust, Kristo; Küttner, Rein  // 26.06.2008

Integration of Automated Data Collection, Enrichment and Transfer to CAD system in Digital Tailoring. Informatsiooni automaatse kogumise, rikastamise ja CAD-süsteemile sisestamise meetod digitaalses rätsepakunstis
Elbrecht, Pirjo; Henno, Jaak ; Norta, Alexander Horst  // 12.06.2018

Intelligent Decision Support System for the Network of Collaborative SME-s. Intellektuaalne otsuste toetamise süsteem väikeste ja keskmiste ettevõttete koostöövõrgustikule
Ševtšenko, Eduard; Küttner, Rein ; Wang, Yan  // 17.01.2008

Intensification of Activated Sludge Process – the Impact of Ozone and Activated Carbon. Aktiivmudaprotsessi intensiivistamine – osoonimise ja aktiivsöe mõju
Järvik, Oliver; Kamenev, Inna  // 10.06.2011

Intensifying Landfill Wastewater and Biodegradable Waste Treatment in Estonia. Prügilareovee ja biolagunevate jäätmete käitlemise tõhustamine Eestis
Kuusik, Aare; Loigu, Enn ; Pachel, Karin ; Tang, Walter Zhonghong  // 30.08.2016

Interaction of Humic Substances with Metal Cations. Humiinainete interaktsioonid metalli katioonidega
Übner, Monika; Lopp, Margus  // 30.11.2004

Interactions between furcellaran and the globular proteins Bovine Serum Albumin, beta-Lactoglobulin)
Laos, Katrin; Friedenthal, Margus ; Ring, Stephen G.  // 20.01.2006

Interactions of Alzheimer's Amyloid-ß Peptides with Zn(II) and Cu(II) Ions. Alzheimeri amüloid-ß peptiidide interaktsioonid Zn(II) ja Cu(II) ioonidega
Tiiman, Ann; Tõugu, Vello ; Palumaa, Peep  // 30.08.2012

Interim-management-deployments in an innovation-context. Ajutise juhtimise efektiivne rakendamine innovatsiooni juhtimise kontekstis
Bruns, Jürgen; Saat, Maksim  // 09.09.2005

Intermittency and long-range structurization of heart rate. Südamerütmi pikamastaabiline kord ja juhumuutlikkus
Säkki, Maksim; Kalda, Jaan  // 28.11.2005

Internal Geochemical Stratification of Bentonites (Altered Volcanic Ash Beds) and its interpretation. Bentoniitide (muutunud vulkaanituhkade) geokeemiline isestratifikatsioon ja selle interpretatsioon
Siir, Sven; Kiipli, Tarmo ; Soesoo, Alvar  // 10.08.2015

Interplay between Creatine Kinase and Adenylate Kinase Networks in Health and Disease. Kreatiinkinaasi ja adenülaatkinaasi energiaülekande võrgustike vaheline koosmõju normis ja patoloogias
Klepinin, Aleksandr; Käämbre, Tuuli ; Planken, Anu  // 20.06.2018

Intrinsic Robot Safety through Reversibility of Actions. Iseeneslik ohutus robootikas tegevuste pööratavuse põhjal
Gavšin, Juri; Kruusmaa, Maarja  // 16.12.2011

Inverse Problems for Parabolic Integro-Differential Equations with Instant and Integral Conditions. Hetk- ja integraaltingimustega pöördülesanded paraboolsetele integrodiferentsiaalvõrranditele
Kasemets, Kairi; Janno, Jaan  // 21.06.2016

Inverse problems to determine non-homogeneous degenerate memory kernels in heat flow
Pais, Enno; Janno, Jaan  // 02.10.2007

Investigation of electrical characteristics of SiC based complementary JBS structures
Kurel, Raido; Rang, Toomas  // 29.08.2005

Investigation of Endogenous Antioxidants and Their Synthetic Analogues by Capillary Electrophoresis. Endogeensete antioksüdantide ja nende sünteetiliste analoogide uurimine kapillaarelektroforeesi meetodil
Kazarjan, Jana; Vaher, Merike ; Kaljurand, Mihkel  // 11.01.2016

Investigation of Energy Efficiency in Buildings and HVAC Systems. Hoonete ja nende tehnosüsteemide energeetilise efektiivsuse uurimine
Hani, Allan; Kõiv, Teet-Andrus  // 30.10.2012

Investigation of Estonian Oil Shale Thermobituminization in Open and Closed System. Termobituumeni moodustumine Eesti põlevkivist avatud ja suletud süsteemis
Zaidentsal, Aleksei; Johannes, Ille ; Soone, Jüri  // 25.09.2012

Investigation of Properties and Reaction Mechanisms of Redox-Active Proteins by ESI MS. Redoks-aktiivsete valkude omaduste ja reaktsioonimehhanismide uurimine ESI-MS abil
Smirnova, Julia; Palumaa, Peep ; Bal, Wojciech  // 25.06.2013

Investigation of Severe Plastic Deformation Processes for Aluminum Based Composites. Alumiiniumi baasil komposiitide süvaplastse deformatsiooni protsesside uurimine
Pramono, Agus; Kollo, Lauri  // 19.12.2016

Investigation of the causes of deterioration of old reinforced concrete constructions and possibilities of their restoration. Vanade raudbetoonkonstruktsioonide kahjustuste põhjuste uurimine ning nende restaureerimise võimalused
Onton, Heiki; Õiger, Karl  // 15.12.2008

Investigation of the Fatigue Mechanics Aspects of PM Hardmetals and Cermets
Sergejev, Fjodor; Kübarsepp, Jakob  // 27.12.2007

Investigation of the Intermediate Layer in the Metal-Silicon Carbide Contact Obtained by Diffusion Welding. Difusioonkeevitusega valmistatud metalli ja ränikarbiidi vahelise üleminekuala vahekihi uurimine
Sleptšuk, Natalja; Rang, Toomas ; Korolkov, Oleg  // 03.06.2011

Investigation of the specific deep levels in p-, i- and n- regions of GaAs p⁺-pin-n⁺ structures. GaAs p⁺-pin-n⁺ struktuuride spetsiifiliste sügavate tsentrite uurimine p-, i- ja n- alades
Toompuu, Jana; Rang, Toomas ; Korolkov, Oleg  // 12.12.2014

Investor Behavior and Volatility Asymmetry. Investorite käitumine ning volatiilsuse asümmeetria
Talpsepp, Tõnn; Staehr, Karsten ; Rieger, Marc Oliver  // 17.06.2010

Kapitaliühingute lõppomanike alusväärtuste ja tahte uurimine ning omanikkonna tüpoloogia konstrueerimine. Basic Human Values & Will of Capital Companies’ Ultimate Owners and Construction of an Ownership Typology
Wahl, Mike Franz; Gerndorf, Kostel ; Venesaar, Urve  // 12.12.2011

Kutsekvalifikatsiooni omistamise praktika ja raamatupidamise kui kutseala areng Eestis. The Practice of Awarding Professional Qualification and the Development of Accounting as a Profession in Estonia
Kallaste, Kaidi; Alver, Jaan  // 29.06.2018

Laboratory as a Service – A Holistic Framework for Remote and Virtual Labs. Laboratoorium kui teenus – kaug- ja virtuaallaborite holistiline raamistik
Seiler, Sven; Sell, Raivo ; Laaneots, Rein  // 16.11.2012

Large-Scale Integration of Wind Energy into the Power System Considering the Uncertainty Information. Elektrituulikute integreerimine energiasüsteemi arvestades informatsiooni mittetäielikkust
Agabus, Hannes; Liik, Olev ; Tammoja, Heiki  // 04.09.2009

Laser Scanning of Built Environment and Landforms with Spatial Modelling Applications. Laserskaneerimine ehitiste ja looduslike pinnavormide mõõdistamisel ning tulemuste modelleerimine
Julge, Kalev; Ellmann, Artu  // 19.01.2018

LC Circuit with Parallel and Series Resonance Alternation in Switch-Mode Converters
Shklovski, Jevgeni; Järvik, Jaan ; Janson, Kuno  // 16.03.2007

Leaching of the Water-Soluble Calcium Components of Oil Shale Waste Ash. Kaltsiumiühendite leostumine põlevkivituha vesisüsteemides
Tamm, Kadriann; Uibu, Mai ; Kallas, Juha ; Kuusik, Rein  // 25.05.2016

Life Cycle Assessment as a Decision Support Tool for System Optimisation – the Case of Waste Management in Estonia. Olelusringi hindamine kui süsteemi optimeerimise otsuse toetusvahend – Eesti jäätmekäitluse näitel
Moora, Harri; Loigu, Enn ; Plepys, Andrius  // 22.06.2009

Light-Weight Multicopter Structural Design for Energy Saving. Kergklassi multikopteri energiatarbe vähendamise konstruktsioonilised lahendused
Aleksandrov, Dmitri; Penkov, Igor  // 26.08.2013

Lipase-Catalysed Reactions of Prostaglandins
Vallikivi, Imre; Parve, Omar ; Lopp, Margus  // 29.11.2004

Lithohydrodynamic processes in the Tallinn Bay area. Litohüdrodünaamilised protsessid Tallinna lahe piirkonnas
Kask, Andres; Soomere, Tarmo  // 21.08.2009

Logics for Low-Level Code and Proof-Preserving Program Transformations. Loogikad madala taseme koodile ja tõestusi säilitavad programmiteisendused
Saabas, Ando; Uustalu, Tarmo ; Tõugu, Enn  // 14.11.2008

Long Wave Dynamics in the Coastal Zone. Pikkade lainete dünaamika rannavööndis
Didenkulova, Ira; Soomere, Tarmo ; Pelinovsky, Efim  // 21.07.2008

Long-Range Navigation for Unmanned Off-Road Ground Vehicle. Kaugmaa navigatsioonisüsteem maastikuvõimekusega autonoomsetele liikuritele
Hudjakov, Robert; Tamre, Mart  // 16.01.2013

Long-Term Capacity Planning and Feasibility of Nuclear Power in Estonia Under Uncertain Conditions. Pikaajaline elektritootmisvõimsuste planeerimine ja tuumaelektrijaama tasuvus Eestis määramatuse tingimustes
Landsberg, Mart; Liik, Olev ; Tammoja, Heiki  // 10.12.2008

Long-Term Changes of Nutrient Fluxes in the Drainage Basin of the Gulf of Finland – Application of the Polflow Model. Toiteelementide transpordi pikaajalised muutused Soome lahe vesikonnas – Polflow mudeli rakendus
Piirimäe, Kristjan; Loigu, Enn  // 04.12.2007

Low power finite state machine synthesis
Fomina, Elena; Sudnitson, Alexander  // 15.12.2005

Low Speed Permanent Magnet Slotless Generator Development and Implementation for Windmills. Aeglasekäigulise uurdevaba püsimagnetgeneraatori väljatöötamine ja rakendamine tuulikutes
Kallaste, Ants; Janson, Kuno ; Belahcen, Anouar  // 26.09.2013

Luminescent Recombinant Sensor Bacteria for the Analysis of Bioavailable Heavy Metals
Ivask, Angela; Kahru, Anne ; Virta, Marko ; Truve, Erkki  // 20.06.2006

Magnetic Properties of Functional Oxides. Funktsionaalsete oksiidide magnetilised omadused
Khanduri, Himani; Stern, Raivo ; Krustok, Jüri  // 05.06.2013

Major Chromophores and Fluorophores in the Spent Dialysate as Cornerstones for Optical Monitoring of Kidney Replacement Therapy. Peamised kromofoorid ja fluorofoorid heitdialüsaadis neeruasendusravi optilise monitooringu nurgakividena
Arund, Jürgen; Fridolin, Ivo ; Tanner, Risto ; Luman, Merike  // 09.06.2016

Making (in) the Smart City: Urban Makerspaces for Commons-Based Peer Production in Innovation, Education and Community-Building
Niaros, Vasileios; Drechsler, Wolfgang ; Kostakis, Vasilis  // 04.07.2016

Malignant Transformation Causes Rearrangement of Energy Metabolism in Colorectal and Breast Cancers. Kartsinogenees toob kaasa energiametabolismi ümberkorralduse jämesoole‐ ja rinnakasvajates
Koit, Andre; Käämbre, Tuuli ; Valvere, Vahur  // 31.01.2018

Management of Lake Ülemiste, a Drinking Water Reservoir. Ülemiste järve kui joogiveehoidla haldamine
Pedusaar, Tiia; Loigu, Enn  // 04.06.2010

Management Paradigm Values in Real and Propagated Level as Prerequisites of Organisational Success. Juhtimisparadigma väärtused propageeritud ja tegelikul tasandil kui organisatsiooni edu eeldused
Titov, Eneken; Meel, Mari  // 07.04.2015

Mapping and Explaining Post-Communist Development of Administrative Structure : The Case of Estonian Public Administration 1990-2010. Avaliku halduse organisatsioonistruktuuri muutuste kaardistamine ja analüüs : Eesti haldussüsteemi areng 1990-2010
Sarapuu, Külli; Randma-Liiv, Tiina  // 14.02.2013

Mapping social structures by formal non-linear information processing methods : Case studies of Estonian islands environments. Sotsiaalsete struktuuride kaardistamine formaalsete mittelineaarsete infotöötluse meetoditega : Juhtumiuuringud Eesti saarte keskkondades
Lindroos, Karin; Võhandu, Leo  // 04.12.2008

Mathematical and Physical Modelling of Dynamic Electrical Impedance. Dünaamilise impedantsi matemaatiline ja füüsikaline modelleerimine
Giannoukos, Georgios; Min, Mart  // 05.07.2016

Mathematical Modeling and Analysis of a Battery Energy Storage System for Microgrids. Mikrovõrkude energiasalvestussüsteemi matemaatiline modelleerimine ja analüüs
Rahmoun, Ahmad; Rosin, Argo ; Biechl, Helmuth  // 15.12.2017

Mathematical Modelling and Optimization of Erosion and Corrosion in Tribology. Erosiooni ja korrosiooni matemaatiline modelleerimine ja optimeerimine triboloogias
Casesnoves, Francisco; Kulu, Priit ; Antonov, Maksim  // 14.12.2018

Measurement and Data Communication Technology for the Implementation in Estonian Transmission Network. Mõõte- ja andmesidetehnoloogia uurimine ja rakendamine Eesti kõrgepinge ülekandevõrgus
Mets, Igor; Lehtla, Tõnu  // 12.12.2013

Measurement Methods with 3D Coordinate Measuring Machine and Improved Characterization Setup for Detector Performance. Mõõtemeetodid detektori toimimise iseloomustamiseks 3D-koordinaatmõõtemasina ja arendatud mõõteskeemiga
Dhoska, Klodian; Kübarsepp, Toomas  // 16.06.2016

Measurement of Organizational Learning of Business Schools. Ärikoolide organisatsioonilise õppivuse mõõtmine
Voolaid, Karen; Venesaar, Urve ; Ehrlich, Üllas  // 23.05.2013

Mechanism of Changes in the Properties of Chemically Deposited CdS Thin Films Induced by Thermal Annealing. Keemiliselt sadestatud CdS õhukeste kilede omaduste muutumise mehhanism termilisel lõõmutamisel
Maticiuc, Natalia; Hiie, Jaan ; Potlog, Tamara  // 25.11.2015

Mechanoenergetics of a Single Cardiomyocyte. Ühe südameraku mehaanoenergeetika
Kalda, Mari; Vendelin, Marko ; Peterson, Pearu  // 10.12.2015

Mesoscale physical processes and the related impact on the summer nutrient fields and phytoplankton blooms in the western gulf of Finland
Pavelson, Juss; Laanemets, Jaan  // 15.09.2005

Metabolic Flux Analysis of Compartmentalized Systems using Dynamic Isotopologue Modeling. Isotopoloogilise modelleerimise rakendamine heterogeensete bioloogiliste süsteemide ainevahetusvoo analüüsis
Schryer, David W.; Vendelin, Marko ; Peterson, Pearu ; Paalme, Toomas  // 12.04.2012

Metabolic Remodeling of Human Colorectal Cancer: Alterations in Energy Fluxes. Soolevähi metaboolne remodelleerimine: muutused energiavoogudes
Kaldma, Andrus; Käämbre, Tuuli ; Timohhina, Natalja  // 27.04.2017

Metal-Doped Aerogels Based on Resorcinol Derivatives. Resortsinooli derivaatidel põhinevad metalli sisaldavad aerogeelid
Kreek, Kristiina; Koel, Mihkel  // 16.11.2016

Methodology and Equipment for Optical Studies of Fast Crystallizing Polymers. Metoodika ja seade kiirelt kristalluvate polümeeride optilisteks uuringuteks
Märtson, Triin; Krumme, Andres ; Viikna, Anti  // 01.03.2010

Methodology for Calculating CO2 Emission from Estonian Shale Oil Industry. CO2 emissiooni arvutusmeetod Eesti põlevkiviõli tööstusele
Roos, Inge; Siirde, Andres  // 28.06.2013

Methods for Coopetition and Retention Analysis: An Application to University Management. Koopetitsiooni ja väljalangevuse uurimise meetodid: rakendus ülikooli juhtimises
Übi, Jaan; Liiv, Innar ; Tombak, Mati  // 18.06.2014

Methods for Estonian Large Vocabulary Speech Recognition
Alumäe, Tanel; Võhandu, Leo ; Meister, Einar  // 05.12.2006

Methods for Improving the Accuracy and Efficiency of Fault Simulation in Digital Systems. Meetodid digitaalsüsteemide rikete simuleerimise täpsuse ja efektiivsuse tõstmiseks
Kõusaar, Jaak; Ubar, Raimund-Johannes ; Raik, Jaan  // 26.04.2019

Microheating Solution for Molecular Diagnostics Devices. Mikrosoojendamine molekulaardiagnostika seadistes
Pardy, Tamás; Rang, Toomas ; Tulp, Indrek ; Koel, Ants  // 15.01.2018

Microprocessor Control Systems of Light Rail Vehicle Traction Drives
Lehtla, Madis; Laugis, Juhan  // 11.09.2006

Microstructural Aspects of Thermal Sprayed WC-Co Coatings and Ni-Cr Coated Steels
Peetsalu, Priidu; Kulu, Priit ; Besterci, Michal  // 21.12.2007

Model Based Framework for Distributed Control and Testing of Cyber-Physical Systems. Mudelipõhine raamistik küber-füüsikaliste süsteemide hajusjuhtimiseks ja -testimiseks
Anier, Aivo; Vain, Jüri  // 30.08.2016

Model Based Mechatronic Systems Modeling Methodology in Conceptual Design Stage. Mudelitel baseeruv mehhatroonikasüsteemide modelleerimise metoodika kontseptuaalse projekteerimise faasis
Sell, Raivo; Tamre, Mart  // 28.08.2007

Model Based Method for Adaptive Decomposition of the Thoracic Bio-impedance Variations into Cardiac and Respiratory Components. Mudelipõhine meetod torso bioimpedantsi muutuste adaptiivseks dekompositsiooniks südametegevuse ja hingamise komponentideks
Krivošei, Andrei; Min, Mart ; Kukk, Vello  // 21.09.2009

Model for the Analysis of Combined Heat and Power Production. Soojuse ja elektri koostootmise analüüsi mudel
Latõšov, Eduard; Siirde, Andres  // 17.03.2011

Model-Based Testing of Reactive Systems. Reaktiivsete süsteemide mudelipõhine testimine
Kull, Andres; Mõtus, Leo ; Vain, Jüri  // 15.12.2009

Modeling and Implementation of Linear Energy Prediction for Energy Harvesting in Intermittently Powered Wireless Sensor Nodes. Katkendliku toitega traadita sensorsõlmede energiakorje tulemuse lineaarne ennustus, modelleerimine ja rakendused
Ahmed, Faisal; Le Moullec, Yannick ; Annus, Paul ; Tamberg, Gert  // 15.06.2018

Modelling Construction Process Impact Factors on Degradation of Thin Rendered Facades. Ehitusprotsessi mõjufaktorite modelleerimine õhekrohv fassaadide lagunemisel. Methode zur Bewertung der Relevanz von beeinflussenden Faktoren im Bauprozess auf die Mängelfreiheit von Wärmedämmverbundsystemen
Sulakatko, Virgo; Lill, Irene ; Vogdt, Frank U.  // 10.04.2019

Modelling emergent behaviour of organisations: time-aware, UML and agent based aprroach. Ilmneva käitumise modelleerimine organisatsioonides: ajatundlik, UML ja agendipõhine lähenemine
Savimaa, Raul; Mõtus, Leo  // 30.08.2005

Modelling of Cardiac Dynamics and Intracardiac Bioimpedance. Südame dünaamika ja südamesisese bioimpedantsi modelleerimine
Gordon, Rauno; Min, Mart ; Parve, Toomas  // 09.03.2007

Modelling of Control Systems and Optimal Operation of Power Units in Thermal Power Plants. Energiaplokkide juhtimissüsteemide modelleerimine ja talitluse optimeerimine soojuselektrijaamades
Attikas, Raivo; Tammoja, Heiki  // 04.09.2014

Modelling seawater chemistry of the East Baltic Basin in the Late Ordovician - Early Silurian
Kiipli, Enli  // 19.12.2005

Models for Modern Power Distribution System Planning. Kaasaegsete jaotusvõrkude planeerimise mudelid
Mishra, Sambeet; Palu, Ivo ; Bordin, Chiara  // 20.12.2018

Models for Monitoring of Technological Processes and Production Systems. Tehnoloogiliste protsesside ja tootmissüsteemide monitooringu mudelid
Otto, Tauno; Papstel, Jyri ; Küttner, Rein  // 31.08.2006

Models of European Integration: Georgia’s Economic and Political Transition. Euroopa lõimumise mudelid: Gruusia majanduslik ja poliitiline üleminek
Chochia, Archil; Troitino, David Ramiro ; Kerikmäe, Tanel  // 27.08.2013

Modification of Ammonium Nitrate Fertilizer. Ammooniumnitraatväetise modifitseerimine
Klimova, Irina; Kaljuvee, Tiit ; Trikkel, Andres  // 04.12.2014

Modification of conductive properties and processability of polyparaphenylene, polypyrrole and polyaniline
Golovtsov, Igor; Öpik, Andres  // 12.2005

Molecular mechanisms controlling intracellular glutathione levels in baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae and a random mutagenized glutathione over-accumulating isolate. Rakusisesed glutatiooni taset kontrollivad molekulaarsed mehhanismid pagaripärmis Saccharomyces cerevisiae ja selle juhuslikul mutageneesil saadud glutatiooni üleakumuleerivas isolaadis
Orumets, Kerti; Nisamedtinov, Ildar  // 16.11.2012

Molecular System Bioenergetics of Cardiac Cells: Quantitative Analysis of Structure-Function Relationship. Molekulaarne süsteemibioenergeetika: südameraku struktuuri ja funktsiooni vaheliste suhete kvantitatiivne analüüs
Tepp, Kersti; Saks, Valdur ; Vilu, Raivo  // 07.10.2011

Molecularly imprinted polymers designed to detect antibiotic pollutants in water. Molekulaarselt jäljendatud polümeerid antibiootikumide määramiseks vesikeskkonnas
Ayankojo, Akinrinade George; Syritski, Vitali ; Öpik, Andres  // 14.06.2018

Monetary Policy Transmission Channels, Flexibility of the Economy and Future Prospects of the Estonian Monetary System. Rahapoliitika ülekandekanalid, majanduse paindlikkus ja Eesti rahasüsteemi tulevikuväljavaated
Randveer, Martti; Kerem, Kaie  // 06.03.2009

Monitoring of Electrical Distribution Network Operation. Jaotusvõrgu talitluse seire
Kilter, Jako; Meldorf, Mati  // 19.06.2009

Morphological Changes on Diamond and DLC Films During Sliding Wear. Morfoloogilised muutused teemant- ja teemandilaadsetel pinnetel liugkulumisel
Bogatov, Andrei; Podgurski, Vitali  // 04.02.2015

Motion Planner for Skid-Steer Unmanned Ground Vehicle. Liikumise plaanija külisroolimisega mehitamata maasõidukile
Hiiemaa, Maido; Tamre, Mart  // 26.08.2013

Multi-Scale Wind Wave Modeling in the Baltic Sea. Mitmemastaapne tuulelainete modelleerimine Läänemeres
Alari, Victor; Raudsepp, Urmas  // 02.09.2013

Multichannel Bioimpedance Spectroscopy: Instrumentation Methods and Design Principles. Paljukanaliline bioimpedantsspektroskoopia: mõõtemeetodid ja disaini printsiibid
Annus, Paul; Min, Mart ; Parve, Toomas  // 11.01.2010

Mutation-Based Verification and Error Correction in High-Level Designs. Mutatsioonidel põhinev verifitseerimine ja vigade parandamine kõrgtaseme skeemides
Hantson, Hanno; Raik, Jaan  // 12.11.2015

Network-Based Hardware Accelerators for Parallel Data Processing. Võrgupõhised riistvarakiirendid paralleelseks andmetöötluseks
Rjabov, Artjom; Sudnitsõn, Aleksander ; Sklyarov, Valery ; Skliarova, Iouliia  // 31.08.2017

Networks and innovation in the machinery and electronics industry and enterprises (Estonian case studies). Võrgustikud ja innovatsioon masina- ja elektroonikatööstuse arendamisel (Eesti juhtumite analüüs)
Lumiste, Rünno; Roosimölder, Lembit  // 18.06.2008

Neural Networks Based Identification and Control of Nonlinear Systems : ANARX Model Based Approach
Petlenkov, Eduard; Rüstern, Ennu  // 06.12.2007

Neural Networks for Language Modeling and Related Tasks in Low-Resourced Domains and Languages. Tehisnärvivõrgud keele modelleerimise ja sellega seotud ülesannete jaoks väheste ressurssidega valdkondades ja keeltes
Tilk, Ottokar; Alumäe, Tanel ; Võhandu, Leo  // 30.08.2018

Neuronal Activity-Dependent Transcription Factors and Regulation of Human BDNF Gene. Närvitalitlusest sõltuvad transkriptsioonifaktorid ja inimese BDNF geeni avaldumise regulatsioon
Pruunsild, Priit; Timmusk, Tõnis  // 07.01.2011

New Approach to Logistics Education with Emphasis to Engineering Competences. Logistika kõrghariduse kaasajastamine rõhuasetusega insenerivaldkonna kompetentsidele
Niine, Tarvo; Laving, Jüri ; Koppel, Ott  // 06.07.2015

New approaches in capillary electrophoresis for separation and study of proteins. Kapillaarelektroforeesi uued lahendused valkude lahutamisel ja uurimisel
Knjazeva, Tatjana; Kaljurand, Mihkel  // 17.03.2011

New Converter Topologies for Integration of Hydrogen Based Long-Term Energy Storages to Renewable Energy Systems. Uued muundurite topoloogiad vesinikul põhinevate energiasalvestite integreerimiseks taastuvenergiasüsteemidesse
Andrijanovitš, Anna; Vinnikov, Dmitri  // 12.04.2013

Non-Parametric Bayesian Models for Computational Morphology. Mitteparameetrilised Bayesi mudelid arvutusliku morfoloogia jaoks
Sirts, Kairit; Goldwater, Sharon ; Võhandu, Leo  // 18.06.2015

Nonlinear Dynamics of Internal Gravity Waves in Shallow Seas. Siselainete mittelineaarne dünaamika madala vee lähenduses
Kurkina, Oxana; Soomere, Tarmo ; Pelinovsky, Efim  // 24.09.2012

Nonlinear Sound Generation Mechanisms in Musical Acoustics. Helitekke mittelineaarsed mehhanismid muusikalises akustikas
Kartofelev, Dmitri; Stulov, Anatoli  // 22.08.2014

Novel Methods for Hardmetal Production and Recycling. Uudsed meetodid WC-Co kõvasulamite valmistamiseks ja taaskasutamiseks
Joost, Renee; Pirso, Jüri  // 18.06.2010

Novel Synthesized and Milled Carbide-based Composite Powders for HVOF Spray. Uudsed sünteesitud ja jahvatatud karbiidide baasil komposiitpulbrid kiirleekpihustuseks
Sarjas, Heikki; Kulu, Priit  // 18.05.2016

Novel Technology for Utilization of Solid Organic Waste in Recultivation of Abandoned Mining Areas. Tehnoloogia väljatöötamine tahkete orgaaniliste jäätmete kasutamiseks endiste kaevandusalade rekultiveerimisel
Järvis, Jüri; Ivask, Mari ; Nei, Lembit  // 26.10.2018

Novel Transgenic Models Based on Bacterial Artificial Chromosomes for Studying BDNF Gene Regulation. Bakteriaalsetel kunstlikel kromosoomidel põhinevad transgeensed mudelid BDNF geeni regulatsiooni uurimiseks
Jaanson, Kaur; Timmusk, Tõnis  // 28.08.2015

Numerical Experiments on Matter Transport in the Baltic Sea. Aine transpordi numbrilised eksperimendid Läänemeres
Väli, Germo; Zhurbas, Victor ; Toompuu, Aleksander  // 20.06.2011

Numerical Simulation of Two-Phase Turbulent Flows in Ash Circulating Fluidized Bed. Turbulentsete kahefaasiliste voolude matemaatiline modelleerimine tuha tsirkuleerivas keevkihis
Krupenski, Igor; Siirde, Andres ; Kartushinsky, Alexander  // 21.05.2010

Numerical Simulation of Wave Propagation in Heterogeneous and Microstructured Materials. Lainelevi numbriline simulatsioon heterogeensetes ja mikrostruktuuriga materjalides
Berezovski, Mihhail; Engelbrecht, Jüri  // 21.06.2010

Nutrition situation of pre-school children in Estonia from 1995 to 2004
Pitsi, Tagli; Vokk, Raivo  // 12.06.2006

Obstacles for Implementation of 4th Generation District Heating for Large Scale Networks. Takistused neljanda põlvkonna kaugkütte rakendamisel suurtes kaugkütte võrkudes
Mašatin, Vladislav; Volkova, Anna ; Siirde, Andres  // 03.07.2018

Oil Shale Ash as a Source of Calcium for Calcium Carbonate: Process Feasibility, Mechanism and Modeling. Põlevkivituhk kaltsiumkarbonaadi toormena: protsessi teostatavus, mehhanism ja modelleerimine
Velts, Olga; Kuusik, Rein ; Kallas, Juha  // 06.12.2011

On additive generalisation of Voronoï’s theory of perfect forms over algebraic number fields
Leibak, Alar; Tammela, Paul ; Puusemp, Peeter  // 08.12.2006

On Lagrange Formalism for Lie Theory and Operadic Harmonic Oscillator in Low Dimensions. Lagrange'i formalismist Lie teooriale ja harmooniline operaadostsillaator madalates dimensioonides
Virkepu, Jüri; Paal, Eugen  // 22.01.2010

On Statistical Topography of Self-Affine Sets. Eneseafiinsete hulkade statistilisest topograafiast
Mandre, Indrek; Kalda, Jaan  // 15.01.2019

On the Coastal Zone Management of the City of Tallinn under Natural and Anthropogenic Pressure. Tallinna rannikualade haldamine loodusliku ja antropogeense surve tingimustes
Valdmann, Ain; Raukas, Anto  // 20.06.2008

Online Lurking: Definitions, Implications, and Effects on E-participation. Online-"passimine”: definitsioonid, järelmid ja mõju e-osalusele
Edelmann, Noella; Krimmer, Robert ; Parycek, Peter  // 05.07.2017

Operational Forecasting in Estonian Marine Waters. Operatiivne prognoos Eesti merealadel
Lagemaa, Priidik; Elken, Jüri  // 25.04.2012

Optical Method for Uric Acid Removal Assessment During Dialysis. Optiline meetod kusihappe eemaldamise määramiseks dialüüsiravi käigus
Holmar, Jana; Fridolin, Ivo ; Uhlin, Fredrik  // 10.10.2013

Optical Monitoring of Uremic Metabolites-Fluorophores during Dialysis: the Cases of β2-microglobulin, Pentosidine, and 4-Pyridoxic Acid. Ureemiliste metaboliitide-fluorofooride optiline jälgimine dialüüsi jooksul: β2-mikroglobuliini, pentosidiini ja 4-püridokshappe näited
Kalle, Sigrid; Fridolin, Ivo ; Tanner, Risto  // 08.11.2018

Optical Properties of Multinary Semiconductor Compounds for Photovoltaic Applications. Päikesepatareides kasutatavate mitmikpooljuhtühendite optilised omadused
Grossberg, Maarja; Krustok, Jüri  // 26.11.2010

Optical Pulse Wave Signal Analysis for Determination of Early Arterial Ageing in Diabetic Patients. Optilise pulsilaine signaali analüüs arterite varase vananemise määramiseks diabeedihaigetel
Pilt, Kristjan; Meigas, Kalju ; Viigimaa, Margus  // 24.01.2014

Optimal Design of Slotless Permanent Magnet Generators. Uurdevabade püsimagnetgeneraatorite optimeerimismeetodid
Pabut, Ott; Eerme, Martin  // 26.08.2015

Optimised Signal Processing for Nonlinear Ultrasonic Nondestructive testing of Complex Materials and Biological Tissues. Optimeeritud signaalitöötlus mittelineaarsete komplekssete materjalide ja bioloogiliste kudede mittepurustavaks testimiseks ultraheliga. Traitement du signal optimisé pour l’évaluation non linéaire non destructive des matériaux complexes et des tissus biologiques
Lints, Martin; Salupere, Andrus ; Dos Santos, Serge  // 29.08.2017

Optimising Fairways in the Gulf of Finland Using Patterns of Surface Currents. Laevateede optimeerimine Soome lahel pinnahoovuste mustrite põhjal
Viikmäe, Bert; Soomere, Tarmo ; Torsvik, Tomas  // 03.03.2014

Optimization of Built-In Self-Test in Digital Systems. Sisseehitatud enesetestimise optimeerimine digitaalsüsteemides
Kruus, Helena; Ubar, Raimund  // 02.09.2011

Optimization of Sewage Sludge Composting: Problems and Solutions. Reoveesette kompostimistehnoloogiate optimeerimine ravimijääkide kahjutustamise eesmärgil
Haiba, Egge; Nei, Lembit ; Lillenberg, Merike  // 08.12.2017

Ordovician proetid Trilobites in Baltoscandia and Germany. Baltoskandia ja Saksamaa ordoviitsiumi proetiidsed trilobiidid
Popp, Adrian; Pärnaste, Helje  // 13.06.2011

Organic Aerogels Based on 5-Methylresorcinol. Orgaanilised aerogeelid 5-metüülresortsinoolist
Peikolainen, Anna-Liisa; Koel, Mihkel  // 10.10.2011

Organocatalytic Asymmetric Addition to Unsaturated 1,4-Dicarbonyl Compounds. Organokatalüütiline asümmeetriline liitumine küllastumata 1,4-dikarbonüülühenditele
Žari, Sergei; Kanger, Tõnis  // 16.10.2015

Organocatalytic Asymmetric Michael Addition to Cyclopropyl Derivatives. Tsüklopropaani derivaatide asümmeetriline organokatalüütiline Michaeli liitumisreaktsioon
Reitel, Kärt; Kanger, Tõnis  // 15.03.2019

Orientation of short steel fibres in concrete: measuring and modelling. Metallist lühikiudude orientatsioon betoonis: mõõtmine ja modelleerimine
Eik, Marika; Herrmann, Heiko ; Puttonen, Jari  // 04.04.2014

Origin and Geochemical Evolution of Palaeogroundwater in the Northern Part of the Baltic Artesian Basin. Paleopõhjavete päritolu ja geokeemiline areng Balti arteesiabasseini põhjaosas
Pärn, Joonas; Vaikmäe, Rein ; Raidla, Valle  // 04.10.2018

Ovarian Follicle as the Environment of Oocyte Maturation: The Role of Granulosa Cells and Follicular Fluid at Pre-Ovulatory Development. Munasarja folliikul kui munaraku küpsemise keskkond: granuloosrakkude ja follikulaarvedeliku roll ovulatsioonieelses arengus
Velthut-Meikas, Agne; Salumets, Andres ; Metsis, Madis ; Aaspõllu, Anu  // 02.12.2014

Oxidation of Substituted Cyclopentane-1,2-diones. Asendatud tsüklopentaan-1,2-dioonide oksüdeerimine
Oja, Karolin; Lopp, Margus ; Paju, Anne  // 16.05.2018

Palaeoecological Reconstruction of Late-Glacial Vegetation Dynamics in Eastern Baltic Area: A View Based on Plant Macrofossil Analysis. Hilisjääaegsed taimkattemuutused Ida-Baltikumis taimsete makrojäänuste analüüsi põhjal
Amon, Leeli; Veski, Siim ; Poska, Anneli  // 21.10.2011

Paljupooluseline püsimagnetitega sünkroongeneraator tuuleagregaatidele. Multipole Permanent-Magnet Synchronous Generator for Wind Power Applications
Kilk, Aleksander; Järvik, Jaan  // 09.12.2008

Paperless Management as a Foundation for the Application of e-Governance in Local Governments. Digitaalne asjaajamine kui alus e-valitsemise rakendamisel kohalikes omavalitsustes
Pappel, Ingrid; Õunapuu, Enn ; Kuusik, Rein  // 14.11.2014

Parameter Estimation by Sparse Reconstruction with Wideband Dictionaries. Signaali parameetrite hindamine kasutades hajusat taastamist laiaribaliste sõnastikega
Butsenko, Maksim; Märtens, Olev ; Le Moullec, Yannick  // 17.12.2018

Participatory Budgeting: Theoretical Models and Applicability in Estonia and Beyond. Kaasav eelarvemenetlus: teoreetilised mudelid ja rakendatavus Eestis ja mujal
Krenjova, Jelizaveta; Raudla, Ringa  // 08.11.2017

Partners Selection Tool for Virtual Enterprise in SMEs Network. Partnerite valiku metoodika virtuaalettevõtetele VKE-de võrgustikus
Poljantšikov, Igor; Shevtshenko, Eduard  // 20.06.2016

Pattern Discovery Using Seriation and Matrix Reordering : A Unified View, Extensions and an Application to Inventory Management. Mustrite avastamine kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises
Liiv, Innar; Kuusik, Rein  // 29.08.2008

Patterns of Multi-Level Governance in Europe : The Challenge of the EU’s Enlargement
Kungla, Tarvo; Drechsler, Wolfgang  // 30.08.2007

Performance Measurement for the Road Network: Conceptual Approach and Technologies for Estonia. Teedevõrgu tulemuslikkuse mõõtmine: kontseptsioon ja tehnoloogiad Eesti näitel
Kõrbe Kaare, Kati; Koppel, Ott  // 15.05.2013

Performance of tool materials in blanking. Tööriistamaterjalide toimivus väljalõikestantsimisel
Tšinjan, Aleksei; Kübarsepp, Jakob  // 26.06.2012

Peroxygen Compounds and New Integrated Processes for Chlorinated Hydrocarbons Degradation in Contaminated Soil. Peroksü-ühendite ja uute integreeritud protsesside kasutamine kloorsüsivesinike lagundamiseks saastatud pinnases
Viisimaa, Marika; Goi, Anna  // 10.06.2014

Petrophysical Models of the CO2 Plume at Prospective Storage Sites in the Baltic Basin. CO2 voo petrofüüsikalised mudelid Balti basseini perspektiivsetes ladustamiskohtades
Shogenov, Kazbulat; Shogenova, Alla  // 30.06.2015

Phantom Organs and their Applications in Robotic Surgery and Radiology Training. Fantoomorganid ning nende rakendused robotkirurgias ning radioloogide õppetöös
Ristolainen, Asko; Kruusmaa, Maarja  // 01.07.2015

Photocatalytic Oxidation of Natural Polymers in Aqueous Solutions. Looduslike polümeeride fotokatalüütiline oksüdatsioon vesilahustes
Portjanskaja, Elina; Preis, Sergei  // 12.06.2009

Photoelastic Tomography in Linear and Non-linear Approximation. Fotoelastsustomograafia lineaarses ja mittelineaarses lähenduses
Errapart, Andrei; Aben, Hillar  // 25.05.2012

Photoluminescence of Chalcopyrite Tellurides. Kalkopüriitsete telluriidide fotoluminestsents
Jagomägi, Andri; Krustok, Jüri  // 30.11.2006

Photosensitized Inactivation of Tumor Cells by Porphyrins and Chlorins
Chekulayeva, Lyudmila; Samel, Nigulas ; Shevchuk, Igor  // 05.06.2006

Physical Processes Controlling the Surface Layer Dynamics in the Stratified Gulf of Finland: An Application of Ferrybox Technology. Pinnakihi muutlikkust kontrollivad füüsikalised protsessid kihistunud Soome lahes: Ferrybox tehnoloogia rakendus
Kikas, Villu; Lips, Urmas  // 15.12.2016

Point of Care Analyser Based on Capillary Electrophoresis. Kapillaarelektroforeesil põhinev kaasaskantav analüsaator
Seiman, Andrus; Kaljurand, Mihkel  // 29.06.2011

Policy Learning and Policy Transfer in Policy Environments with Weak Policy Capacity: Exploring Processes and Effects in the Domains of Fiscal and Innovation Policies. Poliitikate õppimis- ja ülevõtmisprotsess madala poliitikakujundamise võimekusega keskkondades: protsessid ja mõju fiskaal- ja innovatsioonipoliitika valdkonnas
Cepilovs, Aleksandrs; Raudla, Ringa ; Lember, Veiko  // 10.11.2017

Polynomial Methods for Nonlinear Control Systems. Polünoommeetodid mittelineaarsetes juhtimissüsteemides
Belikov, Juri; Petlenkov, Eduard  // 11.06.2012

Population Equivalence Based Discharge Criteria of Wastewater Treatment Plants in Estonia. Inimekvivalentidel põhinevad reoveepuhastite heitvee standardid Eestis
Niine, Raili; Loigu, Enn ; Tang, Walter Z.  // 17.03.2014

Portable spectrometer for ionizing radiation „Gammamapper“. Portatiivne ioniseeriva kiirguse spektromeeter „Gammamapper“
Sinivee, Veljo; Loide, Rein-Karl  // 08.12.2009

Possibilities to Optimize Low Voltage Network Investments in Rural Areas. Võimalused madalpingevõrgu investeeringute optimeerimiseks maapiirkonnas
Hõbejõgi, Tiit; Valtin, Juhan  // 08.04.2016

Postglacial Environmental Conditions, Vegetation Succession And Human Impact In Latvia. Pärastjääaja keskkonnatingimused, taimestik ja inimmõju Lätis
Stivrins, Normunds; Veski, Siim  // 21.01.2015

Potential Usage of Underground Mined Areas in Estonian Oil Shale Deposit. Altkaevandatud alade kasutamine Eesti põlevkivimaardlas
Karu, Veiko; Valgma, Ingo  // 13.06.2012

Practical Implementation of Price Regulation in Energy Sector. Hinnaregulatsiooni praktiline rakendamine energeetika sektoris
Ots, Märt; Hamburg, Arvi  // 17.06.2016

Predicting Fuel Properties from Infrared Spectra. Kütuse omaduste hindamine infrapunaspektrilt
Baird, Zachariah Steven; Oja, Vahur  // 15.09.2017

Preparation and Impedance Spectroscopy of Hybrid Structures Based on CuIn3Se5 Photoabsorber. Hübriidsete CuIn3Se5 fotoabsorberstruktuuride valmistamine ja impedantsispektroskoopia
Laes, Kristjan; Bereznev, Sergei ; Öpik, Andres  // 19.03.2010

Pressure Sensitive Lateral Line for Underwater Robot. Rõhutundliku küljejoone kasutamine allveerobotil
Ježov, Jaas; Kruusmaa, Maarja  // 15.10.2013

Principles for the Design of Impedance Spectroscopy Devices for Identification of Dynamic Bio‐Systems. Dünaamiliste biosüsteemide impedantsspektroskoopia seadmete disaini printsiibid
Rist, Marek; Min, Mart ; Kanoun, Olfa  // 15.01.2018

Probabilistic Leak Detection in Pipe Networks Using the SCEM-UA Algorithm. Lekete tõenäosuse määramine torustikes algoritmi SCEM-UA abil
Puust, Raido; Koppel, Tiit ; Savic, Dragan ; Kapelan, Zoran  // 01.11.2007

Processes Influencing the Spatio-temporal Dynamics of Nutrients and Phytoplankton in Summer in the Gulf of Finland, Baltic Sea. Toitainete ja fütoplanktoni ajalis-ruumilist muutlikkust mõjutavad protsessid suvel Soome lahes
Buhhalko, Natalja; Lips, Inga  // 19.10.2015

Product Lifecycle Management Maturity Model Development. Toote elutsükli halduse küpsusmudeli arendus
Paavel, Marko; Karjust, Kristo ; Majak, Jüri  // 12.06.2018

Production of labelled recombinant proteins in fed-batch systems in Escherichia coli. Märgistatud rekombinantsete valkude tootmine Escherichia coli fed-batch süsteemides
Tomson, Katrin; Paalme, Toomas ; Vanatalu, Kalju  // 14.12.2007

Productivity, the Malmquist index and the empirical study of banks in Estonia. Tootlikkus ja Malmquisti indeks Eesti pankade näitel
Kirikal, Ly; Vensel, Vello ; Listra Enn  // 18.10.2005

Propagation and Run-up of Nonlinear Solitary Surface Waves in Shallow Seas and Coastal Areas. Pikkade mittelineaarsete lainete dünaamika ja lainerünnak
Rodin, Artem; Soomere, Tarmo ; Didenkulova, Ira  // 04.05.2015

Properties of ZnO-nanorod/In2S3/CuInS2 Solar Cell and the Constituent Layers Deposited by Chemical Spray Method. Keemilise pihustuse meetodil sadestatud ZnO-nanovarras/In2S3/CuInS2 päikesepatarei ja selle koostisosade omadused.
Kärber, Erki; Krunks, Malle ; Mere, Arvo  // 07.05.2014

Properties of VPg and Coat Protein of Sobemoviruses. Sobemoviiruste VPg ja kattevalgu omadused
Olspert, Allan; Truve, Erkki  // 02.12.2011

Prostaglandin Synthesis in Marine Arthropods and Red Algae. Prostaglandiinide süntees mere lülijalgsetes ja punavetikates
Hansen, Kristella; Samel, Nigulas ; Varvas, Külliki  // 14.01.2015

Prostaglandin Synthesis in the Coral Plexaura homomalla : Control of Prostaglandin Stereochemistry at Carbon 15 by Cyclooxygenases. Prostaglandiinide süntees korallis Plexaura homomalla : tsüklooksügenaasi stereospetsiifilisuse struktuurilised determinandid
Valmsen, Karin; Samel, Nigulas ; Lõokene, Aivar  // 29.11.2007

Protein- and Lipid-rich Solid Slaughterhouse Waste Anaerobic Co-digestion: Resource Analysis and Process Optimization. Proteiini- ja lipiidirikaste tahkete tapamajajäätmete anaeroobne kooskääritamine: ressursi analüüs ja protsessi optimeerimine
Pitk, Peep; Vilu, Raivo ; Kaparaju, Prasad  // 03.07.2014

Proteinases from Vipera Lebetina Snake Venom Affecting Hemostasis
Aaspõllu, Anu; Siigur, Jüri ; Kelve, Merike  // 18.05.2006

Public Announcements’ Relevance, Quality and Determinants on Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges. Börsiteadete olulisus, kvaliteet ja mõjutegurid Tallinna, Riia ning Vilniuse Börsil
Laidroo, Laivi; Listra, Enn  // 19.12.2008

Purification, Characterization and Specificity Studies of Metalloproteinases from Vipera lebetina Snake Venom
Trummal, Katrin; Siigur, Jüri ; Lõokene, Aivar ; Palumaa, Peep  // 26.06.2007

Pyroclastic Sanidine in the Lower Palaeozoic Bentonites – A Tool for Regional Geological Correlations. Püroklastiline sanidiin Alam-Paleosoikumi bentoniitides – regionaalstratigraafia uus töövahend
Kallaste, Toivo; Soesoo, Alvar ; Kiipli, Tarmo  // 28.03.2014

Quality Criterion of Road Lighting Measurement and Exploring
Armas, Jelena; Laugis, Juhan  // 29.08.2008

Quantification of Environmental and Economic Impacts in Building Sustainability Assessment. Keskkondlike ja majanduslike mõjude kvantifitseerimine hoonete jätkusuutlikkuse hindamisel
Seinre, Erkki; Voll, Hendrik ; Kurnitski, Jarek  // 06.03.2015

Quantification of Spontaneous Current-Induced Patch Formation in the Marine Surface Layer. Spontaanne laikude formeerumine mere pinnahoovuste mõjul
Giudici, Andrea; Soomere, Tarmo  // 27.01.2015

Quantitative omics-level analysis of growth rate dependent energy metabolism in Lactococcus lactis. Kvantitatiivsetel oomika-meetoditel põhinev kasvuerikiirusest sõltuv Lactococcus lactis’e energiametabolismi analüüs
Lahtvee, Petri-Jaan; Vilu, Raivo ; Adamberg, Kaarel  // 12.11.2012

Quantitative Proteomics of Escherichia coli: From Relative to Absolute Scale. Kvantitatiivne Escherichia coli proteoomika: relatiivsetest numbritest absoluutsete kogusteni
Arike, Liisa; Adamberg, Kaarel ; Vilu, Raivo ; Peil, Lauri  // 22.11.2012

Quantum-chemical modeling of solvated first row transition metal ions. Solvateeritud üleminekumetalli-ioonide kvantkeemiline modelleerimine
Uudsemaa, Merle; Tamm, Toomas  // 16.06.2006

Radio Spectrum and Power Optimization Cognitive Techniques for Wireless Body Area Networks. Raadiospektri ja võimsuse optimeerimise kognitiivsed tehnikad traadita kehavõrkudele
Ahmed, Tauseef; Le Moullec, Yannick  // 26.06.2017

RANS Numerical Modelling of Turbulent Polydispersed Flows in CFB Freeboard. Turbulentsete voolude matemaatiline RANS modelleerimine tsirkuleeriva keevkihi tingimustes
Šablinski, Aleksandr; Siirde, Andres ; Kartushinsky, Alexander  // 16.01.2015

Rapid Prototyping of Sheet Metal Components with Incremental Sheet Forming Technology. Lehtmetallist komponentide kiirvalmistuse sammvormimistehnoloogia
Pohlak, Meelis; Küttner, Rein  // 03.12.2007

Reactive Sintered Chromium and Titanium Carbide- Based Cermets. Reaktsioonpaagutatud kroom- ja titaankarbiidsed kermised
Juhani, Kristjan; Pirso, Jüri  // 18.06.2009

Reactivity of Woody and Herbaceous Biomass Chars. Puit- ja rohtbiomassi kokside reageerimisvõime
Link, Siim; Paist, Aadu ; Arvelakis, Stelios  // 20.12.2011

Real-Time Control Optimization of Water Distribution System with Storage. Mahutitega veevarustussüsteemi juhtimise optimeerimine reaalajas
Sunela, Markus; Puust, Raido ; Vassiljev, Anatoli  // 24.11.2017

Real-Time Electricity Tariff System for Retail Market. Reaalaja tariifisüsteem jaeturule
Kivipõld, Tanel; Valtin, Juhan  // 18.06.2014

Recycling of Composite Plastics
Kers, Jaan; Kulu, Priit  // 21.12.2006

Regional Airports as a Driving Force for Economic and Entrepreneurial Growth Through Air Cargo Value Chains. Regionaalsed lennujaamad majanduse ja ettevõtluse kasvutegurina toetudes õhukargo väärtusahelatele
Beifert, Anatoli; Prause, Gunnar  // 06.07.2016

Regional Geoid Modelling by the Least Squares Modified Hotine Formula Using Gridded Gravity Disturbances. Piirkondlik geoidi modelleerimine vähimruutude meetodil modifitseeritud Hotine valemiga kasutades võrgustatud raskuskiirenduse hälbeid
Märdla, Silja; Ellmann, Artu  // 13.12.2017

Regulation of NFAT Transcription Factors by Neuronal Activity. NFAT transkriptsioonitegurite närvitalitlusest sõltuv regulatsioon
Vihma, Hanna; Timmusk, Tõnis ; Pruunsild, Priit  // 18.05.2018

Regulator of G Protein Signalling 16 (RGS16): Functions in Immunity and Genomic Location in an Ancient MHC-Related Evolutionarily Conserved Synteny Group. G valkude signaaliülekande regulaator 16 (RGS16): osalus immuunvastuses ja genoomne asukoht ürgses MHC-seoselises evolutsiooniliselt konserveerunud sünteenses grupis
Suurväli, Jaanus; Rüütel Boudinot, Sirje  // 09.12.2014

Relational and Object-Relational Database Management Systems as Platforms for Managing Software Engineering Artifacts
Eessaar, Erki; Kuusik, Rein  // 18.12.2006

Reliability Aspects of PVD Coatings Sliding under Wear and Corrosive Conditions. PVD pinnete töökindluse aspektid liughõõrdumise ja korrosiooni tingimustes
Baroninš, Janis; Hussainova, Irina ; Antonov, Maksim  // 14.12.2018

Reliability Management Approach for a Virtual Enterprise of SMEs in a Manufacturing Domain. Usaldusväärsuse juhtimise raamistik tootmisvaldkonna väikese ja keskmise suurusega virtuaalettevõtetele
Mahmood, Kashif; Ševtšenko, Eduard ; Otto, Tauno  // 15.01.2019

Reliability Management of Manufacturing Processes in Machinery Enterprises. Tootmisprotsesside usaldusväärsuse haldamine masinaehituse ettevõtetes
Kostina, Marina; Karaulova, Tatyana  // 20.12.2012

Reliable and Efficient Determination of the Likelihood of Rational Attacks. Ratsionaalsete rünnete tõepära efektiivne ja usaldusväärne kindlakstegemine
Lenin, Aleksandr; Buldas, Ahto  // 21.12.2015

Remote Electronic Voting in Estonia: Legality, Impact and Confidence. Elektrooniline hääletamine Eestis: õiguspärasus, mõju ja usaldus
Vinkel, Priit; Madise, Ülle ; Krimmer, Robert  // 24.08.2015

Renovation and Energy Performance Improvement of Estonian Wooden Rural Houses. Eesti puidust maaelamute renoveerimine ja energiatõhususe parandamine
Alev, Üllar; Kalamees, Targo  // 26.06.2017

Renovation Need and Performance of Envelopes of Concrete Apartment Buildings in Estonia. Eesti raudbetoon-suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus
Ilomets, Simo; Kalamees, Targo  // 28.06.2017

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings. Ajalooliste puitkorterelamute renoveerimine
Arumägi, Endrik; Kalamees, Targo  // 03.07.2015

Research and development of an Active Learning Technology for University-Level Education in the Field of Electronics and Power Electronics. Aktiivõppetehnoloogia uurimine ja väljatöötamine kõrghariduse õppekavale elektroonika ja jõuelektroonika valdkonnas
Raud, Zoja; Vodovozov, Valery ; Lehtla, Tõnu  // 11.06.2012

Research and Development of Control Methods for Low-Loss IGBT Inverter-Fed Induction Motor Drives. Energiatõhusa IGBT transistor-vaheldiga asünkroonajami juhtimismeetodite uurimine ja väljatöötamine
Egorov, Mikhail; Vodovozov, Valery  // 05.09.2011

Research and Development of Digital Control Systems and Algorithms for High Power, High Voltage Isolated DC/DC Converters. Võimsate kõrgepingeliste alalisvoolumuundurite arvjuhtimissüsteemide ja -algoritmide uurimine ning väljatöötamine
Roasto, Indrek; Lehtla, Tõnu ; Vinnikov, Dmitri  // 18.12.2009

Research and Development of Electronic Ballasts for Smart Lighting Systems with Light Emitting Diodes. Tarkades valgustussüsteemides kasutatavate LED-valgustite elektrooniliste ballastseadmete uurimine ja arendamine
Milaševski, Irena; Galkin, Ilya  // 14.01.2013

Research and Development of Exterior-Rotor Permanent Magnet Synchronous Machines for Light Aerial Vehicles. Välisrootoriga püsimagnetsünkroonmasinate uurimine ja väljatöötamine kergetele õhusõidukitele
Nukki, René; Lehtla, Tõnu ; Kilk, Aleksander  // 21.06.2016

Research and Development of High-Power High-Voltage DC/DC Converters. Võimsate kõrgepingeliste alalispingemuundurite uurimine ja välmimine
Jalakas, Tanel; Vinnikov, Dmitri ; Lehtla, Tõnu  // 14.06.2010

Research and Development of Improved Value Stream Mapping Methodology for Evaluation of Demand Side Management Possibilities in the Industry Sector. Väärtusahela kaardistamise metoodika uurimine ja arendamine tarbimise juhtimise võimaluste hindamiseks tööstussektoris
Melsas, Raivo; Rosin, Argo  // 20.06.2018

Research and Development of Storage Based Energy Management System for Households. Energiasalvestil põhineva energiahaldussüsteemi uurimine ja väljatöötamine kodumajapidamistele
Lebedev, Denis; Rosin, Argo  // 28.03.2017

Research and Development of the New Topologies for the Isolation Stage of the Power Electronic Transformer. Uudsete jõuelektroonilise trafo isolatsioonilüli topoloogiate uurimine ja arendamine
Beldjajev, Viktor; Roasto, Indrek ; Lehtla, Tõnu ; Klytta, Marius  // 20.06.2013

Research and Development of Trial Instrumentation for Electric Propulsion Motor Drives. Elekterveoajamite katsekeskkonna uurimine ja arendamine
Rassõlkin, Anton; Hõimoja, Hardi ; Vodovozov, Valery  // 25.06.2014

Research of Innovation Capacity Monitoring Methodology for Engineering Industry. Innovatsioonivõimekuse monitooringu metoodika töötlevale tööstusele
Matsi, Birthe; Otto, Tauno ; Roosimölder, Lembit  // 02.09.2011

Research of Switching Properties and Performance Improvement Methods of High-Voltage IGBT based DC/DC Convertes. Kõrgepingelistel IGBT transistoridel põhinevate alalispingemuundurite lülitusomaduste ja jõudluse suurendamise meetodite uurimine
Blinov, Andrei; Vinnikov, Dmitri  // 11.06.2012

Research of the Effect of Correlation at the Measurement of Alternating Voltage. Korrelatsiooni mõju uurimine vahelduvpinge mõõtmisel
Barashkova, Tatjana; Laaneots, Rein  // 06.12.2006

Research, design and implementation of auxiliary power supplies for the light rail vehicles
Vinnikov, Dmitri; Lehtla, Tõnu  // 20.12.2005

Research, Design and Implementation of Galvanically Isolated Impedance-Source DC-DC Converters. Galvaaniliselt isoleeritud impedantsallikaga alalispingemuundurite uurimine, süntees ja rakendamine
Chub, Andrii; Vinnikov, Dmitri; Husev, Oleksandr; Ivanets, Sergii  // 30.08.2016

Residential Grids Power Quality Analyses Concerning Nonlinear Consumer Loads and PV Panels. Madalpingevõrgu elektrikvaliteedi analüüs seoses ebalineaarsete elektrienergia tarbijate ja päikesepaneelidega
Niitsoo, Jaan; Palu, Ivo ; Taklaja, Paul  // 12.12.2016

Restricted Connectivity Neural Networks based Identification for Control. Piiratud ühenduvusega tehisnärvivõrkudel põhinev identifitseerimine juhtimiseks
Vassiljeva, Kristina; Rüstern, Ennu  // 21.06.2012

Revealing Aspects of Cardiac Function from Fluorescence and Electrophysiological Recordings. Südametalituse uuringud fluorestsentsi ja elektrofüsioloogiliste mõõtmiste abil
Laasmaa, Martin; Vendelin, Marko ; Peterson, Pearu ; Birkedal Nielsen, Rikke  // 14.12.2016

Risk Assessment Methods in Estonian Oil Shale Mining Industry. Riski hindamise metoodika Eesti põlevkivitööstuses
Sabanov, Sergei; Pastarus, Juri-Rivaldo  // 09.06.2008

Risk Management Model: Human Factor Related Risks and Their Impacts in Road Transportation of Dangerous Goods. Riskide haldamise mudel: inimteguriga seotud riskid ja nende mõjud ohtlike kaupade autoveol
Janno, Jelizaveta; Koppel, Ott ; Laving, Jüri  // 06.02.2019

Risk Transfer and Construction Project Delivery Efficiency - Implications for Public Private Partnerships. Riskijuhtimise delegeerimise mõju avaliku ja erasektori ühiste ehitusprojektide tõhusale juhtimisele
Witt, Emlyn D.Q.; Liias, Roode  // 11.06.2012

Robust Detectors for Cognitive Radio. Robustsed detektorid kognitiivsele raadiole
Müürsepp, Ivo; Trump, Tõnu ; Taklaja, Andres  // 03.10.2013

Role of Specifically Interacting Solvents in Solvent Swelling of Kukersite Oil Shale Kerogen. Spetsiifiliste vastasmõjudega lahustite roll kukersiitse põlevkivi kerogeeni pundumises
Hruljova, Jelena; Oja, Vahur  // 17.06.2014

Rye sourdough fermentation and bread stability. Rukkitaigna hapendamine ja leiva vananemine
Mihhalevski, Anna; Paalme, Toomas  // 29.11.2012

Safety Management of Electromagnetic Fields in the Work Environment. Elektromagnetväljade ohutusjuhtimine töökohtadel
Koppel, Tarmo; Kristjuhan, Ülo ; Karpowicz, Jolanta ; Tint, Piia  // 15.03.2019

Scalable Open Platform for Reliable Medical Sensorics. Laiendatav avatud platvorm usaldusväärsete meditsiiniliste sensorite jaoks
Leier, Mairo; Jervan, Gert  // 13.06.2016

Scenario Oriented Model-Based Testing. Stsenaariumjuhitud mudelipõhine testimine
Halling, Evelin; Vain, Jüri  // 10.05.2019

Sea Ice Deformation Events in the Gulf of Finland and Their Impact on Shipping. Merejää deformatsioonid Soome lahes ning nende mõju laevaliiklusele
Pärn, Ove; Elken, Jüri ; Haapala, Jari  // 20.06.2011

Security Protocols Analysis in the Computational Model — Dependency Flow Graphs-Based Approach. Turvaprotokollide analüüs arvutuslikul mudelil — sõltuvusgraafidel põhinev lähenemisviis
Tšahhirov, Ilja; Tepandi, Jaak  // 15.12.2008

Sediment Transport Patterns Along the Eastern Coasts of the Baltic Sea. Settetranspordi mustrid Läänemere idarannikul
Viška, Maija; Soomere, Tarmo  // 22.09.2014

Selection of Functional Starter Bacteria for Type I Sourdough Process. Funktsionaalsete starterbakterite selektsioon Tüüp I rukkileivajuuretise tootmiseks
Surženko, Marianna; Sarand, Inga  // 28.06.2017

Selenization of Molybdenum as Contact Material in Solar Cells. Molübdeeni kui päikesepatarei kontaktmaterjali seleniseerimine
Kaupmees, Liina; Altosaar, Mare  // 01.12.2011

Self-Diagnosis in Digital Systems. Isediagnoosivad digitaalsüsteemid
Kostin, Sergei; Ubar, Raimund-Johannes  // 28.03.2012

SEM study of selenization of different thin metallic films. Õhukeste metallikilede seleniseerimise elektronmikroskoopiline uurimine
Volobujeva, Olga; Mellikov, Enn  // 12.08.2008

Semantic Data Lineage and Impact Analysis of Data Warehouse Workflows. Semantiline andmevoogude‐ ja mõjuanalüüs andmelao keskkonnas
Tomingas, Kalle; Tammet, Tanel  // 21.05.2018

Semiconductor Power Loss Reduction and Efficiency Improvement Techniques for the Galvanically Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converters. Galvaaniliselt isoleeritud kvaasiimpedantsallikaga alalispingemuunduri pooljuhtide võimsuskao vähendamine ja kasuteguri suurendamine
Liivik, Liisa; Vinnikov, Dmitri  // 01.07.2015

Simulation and Experimental Study on Energy Management of Circulating Centrifugal Pumping Plants with Variable Speed Drives. Muudetava kiirusega ajamitega tsentrifugaalpumpadega varustatud tsirkulatsioonpumbajaamade energiahaldussüsteemide simuleerimine ja eksperimentaalne uurimine
Gevorkov, Levon; Vodovozov, Valery  // 15.06.2017

Simulation and Prototyping of Sociotechnical Systems Using Agent-Oriented Modelling. Sotsiotehniliste süsteemide simulatsioon ja prototüüpimine kasutades agentorienteeritud modelleerimist
Mahunnah, Msury Rogasian; Taveter, Kuldar ; Norta, Alexander Horst  // 22.02.2019

Simulation-Based Hardware Verification with High-Level Decision Diagrams. Simuleerimisel põhinev riistvara verifitseerimine kõrgtaseme otsustusdiagrammidel
Jenihhin, Maksim; Raik, Jaan ; Ubar, Raimund  // 08.12.2008

Simulations in Multi-Agent Communication System. Simulatsioonid multiagentsüsteemis
Kimlaychuk, Vadim; Mõtus, Leo  // 15.08.2012

Sinter/HIP Technology of TiC-based Cermets
Kollo, Lauri; Kübarsepp, Jakob  // 20.12.2007

Sliding Wear of PVD Hard Coatings: Fatigue and Measurement Aspects. Õhukeste kõvapinnete liugekulumine: väsimuse ja mõõtmise aspektid
Sivitski, Alina; Kulu, Priit ; Ajaots, Maido  // 01.11.2010

Smart Contracting for the Proactive Governance of Digital Exchange. Nutikas lepingute koostamine digitaalsete tehingute proaktiivseks juhtimiseks
Solarte Vásquez, Maria Claudia; Kerikmäe, Tanel ; Rudanko, Matti ; Nyman-Metcalf, Katrin  // 15.01.2019

SnS Thin Films Deposition by Chemical Solution Method and Characterization. SnS õhukeste kilede sadestamine keemilisest lahusest ja saadud kilede iseloomustamine
Safonova, Maria; Volobujeva, Olga ; Mellikov, Enn  // 14.01.2016

Sobemoviruses: Genomic Organization, Potential for Recombination and Necessity of P1 in Systemic Infection. Sobemoviirused: genoomi organisatsioon, rekombinatsioonipotentsiaal ja valgu P1 vajalikkus süsteemseks infektsiooniks
Sõmera, Merike; Truve, Erkki  // 12.03.2010

Software Technology for Cyber Security Simulations. Tarkvaratehnika küberturbe simulatsioonide jaoks
Ojamaa, Andres; Tõugu, Enn ; Penjam, Jaan  // 15.12.2016

Software-Based Self-Test for Microprocessors with High-Level Decision Diagrams. Mikroprotsessorite tarkvara-põhine enesetestimine kõrgtasandi otsustusdiagrammide põhjal
Jasnetski, Artjom; Ubar, Raimund-Johannes ; Tsertov, Anton  // 04.09.2018

Sol-Gel Deposition of Titanium Dioxide Films. Titaandioksiidi kiled sool-geeli meetodil
Oja Açik, Ilona; Krunks, Malle  // 14.06.2007

Solar Radiation and Wind as Agents of the Formation of the Radiation Regime in Water Bodies. Päikesekiirgus ja tuul kui kiirgusvälja kujunemise mõjurid veekogudes
Rosin, Kai; Keevallik, Sirje  // 12.06.2012

Solitons and solitary waves in hierarchical Korteweg-de Vries type systems. Solitonid ja üksiklained hierarhilistes Kortewegi-de Vriesi tüüpi süsteemides
Ilison, Lauri; Salupere, Andrus  // 15.06.2009

Solitons and solitary wawes in media with higher order dispersive and nonlinear effects. Kõrgemat järku mittelineaarsete ja dispersiivsete efektide mõju solitonide ja üksiklainete tekkele
Ilison, Olari; Salupere, Andrus  // 15.09.2005

Solvent Swelling of Estonian Oil Shales: Low Temperature Thermochemical Conversion Caused Changes in Swelling. Eesti põlevkivide pundumine lahustites: termokeemilise konversiooni mõju pundumisprotsessile
Savest, Natalja; Oja, Vahur  // 18.02.2010

Some Classes of Finite 2-Groups and Their Endomorphism Semigroups. Mõnedest lõplike 2-rühmade klassidest ja nende endomorfismipoolrühmadest
Tamberg, Tatjana; Puusemp, Peeter  // 09.05.2012

Some practical algorithms to solve the maximum clique problem
Kumlander, Deniss; Kuusik, Rein  // 09.12.2005

Spatio-Temporal Changes in the Components of Extreme Water Levels on Estonian Coasts. Ekstreemsete veetasemete komponentide ajalis-ruumiline muutlikkus Eesti rannikul
Pindsoo, Katri; Soomere, Tarmo  // 06.10.2017

Spatio-Temporal Variability of the Baltic Sea Wave Fields. Läänemere lainetuse tingimuste ajalis-ruumiline muutlikkus
Räämet, Andrus; Soomere, Tarmo  // 22.06.2010

Spatiotemporal Niche-Partitioning of Bacterioplankton Community across Environmental Gradients in the Baltic Sea. Bakterplanktoni koosluse ajalis-ruumiline nišijaotus läbi keskkonnagradientide Läänemeres
Laas, Peeter; Lips, Inga  // 05.07.2016

Spice-Cured Sprats Ripening, Sensory Parameters Development, and Quality Indicators. Vürtsikilu valmimine, sensoorsete omaduste kujunemine ja kvaliteediindikaatorid
Timberg, Loreida; Paalme, Toomas  // 07.12.2012

Stable marriage problem and college admission
Veskioja, Tarmo; Võhandu, Leo  // 09.12.2005

Statistical Methods for Ultrasound Image Segmentation. Ultrahelipiltide segmenteerimine statistiliste meetoditega
Li, Lin; Kruusmaa, Maarja  // 03.12.2015

Steel Selection Considerations for Hot-Dip Galvanizing. Terase valiku mõjurid kuumtsinkimiseks
Sepper, Sirli; Peetsalu, Priidu ; Kulu, Priit  // 21.12.2017

Stereoselective chemoenzymatic synthesis of deoxy sugar esters involving Candida antarctica lipase B. Desoksüsuhkru estrite stereoselektiivne kemoensümaatiline süntees kasutades Candida antarctica lipaasi B
Villo, Ly; Parve, Omar  // 04.07.2008

Stormwater Quantity and Quality of Large Urban Catchment in Tallinn. Sademevee äravool ja kvaliteet suure linna valgalal Tallinna näitel
Maharjan, Bharat; Loigu, Enn ; Pachel, Karin  // 21.12.2016

Strategic Cyber Security: Evaluating Nation-State Cyber Attack Mitigation Strategies with DEMATEL. Strateegiline küberjulgeolek: küberrünnaku leevendamise strateegiate hindamine riiklikul tasandil: DEMATEL-i meetod
Geers, Kenneth; Võhandu, Leo  // 10.06.2011

Strategic Human Resource Management in the Public Service: Evidence from Estonia and Other Central and Eastern European Countries. Strateegiline personalijuhtimine avalikus teenistuses: Eesti ning teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kogemus
Järvalt, Jane; Randma-Liiv, Tiina  // 09.07.2012

Structural and Electrical Properties of Spray Deposited Copper Indium Disulphide Films for Solar Cells
Mere, Arvo; Krunks, Malle  // 17.03.2006

Structural and Functional Studies of Mitochondrial Respiration Regulation in Muscle Cells. Lihasrakkude mitokondriaalse hingamise regulatsiooni struktuursed ja funktsionaalsed uuringud
Varikmaa, Minna; Saks, Valdur ; Metsis, Madis  // 29.11.2013

Structural Behavior of Cablestayed Suspension Bridge Structure. Vant-rippsilla konstruktiivse käitumise analüüs
Kivi, Egon; Kulbach, Valdek  // 03.11.2009

Structural Fire Design of Timber Frame Assemblies Insulated by Glass Wool and Covered by Gypsum Plasterboards. Klaasvillaga täidetud ning kipsplaatidega kaetud puittarindite tulepüsivus
Just, Alar; Õiger, Karl ; König, Jürgen ; Östman, Birgit  // 18.10.2010

Structural Solutions to Social Traps: Formal and Informal Institutions. Sotsiaalsete lõksude strukturaalsed lahendid: formaalsed ja mitteformaalsed institutsioonid
Põder, Kaire; Kerem, Kaie ; Purju, Alari  // 17.06.2010

Structure and Regulation of Arachidonate 11R-lipoxygenase. Arahhidoonhappe 11R-lipoksügenaasi struktuur ja regulatsioon
Eek, Priit; Samel, Nigulas ; Järving, Ivar  // 13.06.2018

Structure and Regulation of BDNF Gene. BDNF geeni struktuur ja regulatsioon
Aid-Pavlidis, Tamara; Timmusk, Tõnis ; Palm, Kaia  // 21.06.2010

Structure and Variability of Currents in the Stratified Gulf of Finland. Hoovuste muutlikkus ja struktuur stratifitseeritud Soome lahes
Suhhova, Irina; Liblik, Taavi  // 10.12.2018

Structures and Catalytic Properties of Titanium and Iridium Based Complexes. Titaani ja iriidiumi komplekside struktuur ja katalüütilised omadused
Osadchuk, Irina; Tamm, Toomas ; Ahlquist, Mårten  // 25.05.2017

Studies of CD44 Hyaluronan Binding Domain as Novel Angiogenesis Inhibitor. CD44 hüaluroonhapet siduv domään kui uudne angiogeneesi inhibiitor
Päll, Taavi; Kogerman, Priit  // 14.08.2013

Study of Composition and Thermal Treatments of Quaternary Compounds for Monograin Layer Solar Cells. Päikesepatareides kasutatavate monoterapulbriliste nelikühendite koostise ja termotöötluste uurimine
Muska, Katri; Kauk-Kuusik, Marit  // 15.11.2012

Study of Cu2(Zn,Cd)SnS4 Absorber Materials for Monograin Layer Solar Cells. Päikesepatareides kasutatavate Cu2(Zn,Cd)SnS4 absorbermaterjalide uurimine
Pilvet, Maris; Kauk-Kuusik, Marit  // 07.09.2017

Study of In2S3 and ZnS thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis and chemical deposition. Ultraheli pihustuspürolüüsi ja keemilise sadestamise meetodil kasvatatud In2S3 ja ZnS õhukeste kilede uurimine
Ernits, Kaia; Altosaar, Mare  // 09.11.2009

Study of Kesterite Solar Cell Absorbers by Capacitance Spectroscopy Methods. Kesteriitsete päikesepatareide absorbermaterjalide uurimine mahtuvusspektroskoopiliste meetoditega
Kask, Erkki; Krustok, Jüri  // 07.06.2016

Study of Oxygen Vacancy Dynamics in Sc-doped Ceria with NMR Techniques. Hapniku vakantsi dünaamika uurimine Sc-lisandiga tseeriumdioksiidis TMR abil
Põder, Reio; Subbi, Juhan ; Suurvarik, Pavel  // 18.08.2015

Study of ZnO:In, Zn(O,S) and Sb2S3 Thin Films Deposited by Aerosol Methods. Aerosoolmeetoditel sadestatud ZnO:In, Zn(O,S) ja Sb2S3 õhukeste kilede uurimine
Kriisa, Merike; Krunks, Malle ; Oja Acik, Ilona  // 28.06.2017

Study on Physico-Chemical Properties and Some Bioactive Compounds of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.)
Lõugas, Tiina; Vokk, Raivo  // 12.06.2006

Suppressors of RNA silencing in plants. RNA vaigistamise supressorid taimedes
Sarmiento, Cecilia; Truve, Erkki  // 14.03.2008

Synergy Deployment at Early Evaluation of Modularity of the Multi-Agent Production Systems. Sünergia kaasamine modulaarsuse varaseks hindamiseks mitmeagentsete tootmissüsteemide evitamisel
Sarkans, Martinš; Roosimölder, Lembit ; Reedik, Vello ; Eerme, Martin  // 05.09.2012

Synergy-based approach to design of the interdisciplinary systems
Kaljas, Frid; Reedik, Vello  // 26.05.2005

Synergy-Based Approach to Quality Assurance. Kvaliteeditagamise sünergiapõhine käsitlus
Hindreus, Tiit; Reedik, Vello  // 06.04.2009

Synergy-Based Chaos Control in the Multi-Agent Hierarchical Systems. Sünergiapõhine kaose juhtimine paljuagentsetes hierarhilistes süsteemides
Källo, Rommi; Reedik, Vello ; Eerme, Martin  // 30.08.2016

Synthesis of 4′-substituted 2′, 3′-dideoxynucleoside analogues. 4′-asendatud 2′, 3′-dideoksünukleosiidi analoogide süntees
Jõgi, Artur; Lopp, Margus ; Paju, Anne  // 22.08.2008

Synthesis of 9,11-secosterols intermediates
Aav, Riina; Lopp, Margus ; Kanger, Tõnis  // 28.04.2005

Synthesis of Cu2ZnSnS4 Nano-Powders and Nano-Structured Thin Films. Cu2ZnSnS4 nano-pulbrite ja nanostruktuursete kilede süntees
Kumar, Suresh; Grossberg, Maarja ; Altosaar, Mare  // 29.08.2018

Synthesis of cyclopentane and tetrahydrofuran derivatives. Tsüklopentaanide ja tetrahüdrofuraanide süntees
Niidu, Allan; Lopp, Margus ; Paju, Anne  // 06.09.2013

Synthesis of Heterobicyclo[3.2.0]heptane Derivatives via Multicomponent Cascade Reaction. Heterobitsüklo[3.2.0]heptaanide süntees multikomponentse kaskaadreaktsiooniga
Ausmees, Kerti; Kanger, Tõnis ; Kriis, Kadri  // 15.11.2013

Synthesis, structural characterization and modification of PAMAM dendrimers. PAMAM dendrimeeride süntees, struktuuri iseloomustamine ja modifitseerimine
Peterson, Janek; Lopp, Margus  // 18.12.2002

System Modeling for Processor-Centric Test Automation. Süsteemide modelleerimine protsessorikesksete testprogrammide sünteesi automatiseerimiseks
Tšertov, Anton; Jutman, Artur ; Ubar, Raimund-Johannes ; Devadze, Sergei  // 09.02.2012

System-Level Design of Timing-Sensitive Network-on-Chip Based Dependable Systems. Kiipvõrkudel põhinevate ajakriitiliste ja töökindlate süsteemide kõrgtaseme disain
Tagel, Mihkel; Jervan, Gert  // 14.05.2012

Systemic Stability and Algorithm-Based Policy Interventions. Süsteemi stabiilsus ja algoritmipõhised poliitikameetmed
Fischer, Dirk-Hinnerk; Kattel, Rainer ; Notermans, Ton  // 18.04.2019

ZnO Nanostructured Layers by Wet Chemical Deposition Methods: Growth, Surface Properties, Photocatalytic Capability. ZnO nanostruktuursed kihid vedeliksadestuse meetoditel: kasvatamine, pinnaomadused, fotokatalüütiline võimekus
Gromõko, Inga; Dedova, Tatjana ; Krunks, Malle ; Oja Acik, Ilona  // 28.06.2018

ZrC-based and ZrC-doped Composites for High-Temperature and Wear Applications. ZrC baasil ja ZrC-ga legeeritud komposiitmaterjalid rakendusteks kõrgtemperatuursetes ja kulumistingimustes
Yung, Der-Liang; Hussainova, Irina ; Antonov, Maksim  // 14.11.2016

Technical-Economic Analysis of Distributed Generation Units in Power Systems. Elektri hajatootjate tehnilis-majanduslik analüüs energiasüsteemis
Astapov, Victor; Tammoja, Heiki ; Šuvalova, Jelena  // 26.08.2015

Technology and Properties of Fine-grained Nd-Fe-B Magnets. Nd-Fe-B peenteramagnetite tehnoloogia ja omadused
Mural, Zorjana; Veinthal, Renno ; Kollo, Lauri  // 17.02.2017

Technology Foresight and the Catching-up Strategy in Small Countries: The Case of Estonia. Tehnoloogiaseire ja konvergeerumisstrateegia väikeriikides: Eesti näide
Tiits, Marek; Kattel, Rainer  // 07.06.2011

Technology of integrated photoelasticity for residual stress measurement in glass articles of axisymmetric shape. Integraalse fotoelastsuse tehnoloogia jääkpingete määramiseks telgsümmeetrilistes klaasobjektides
Anton, Johan; Aben, Hillar  // 19.06.2008

Telework as a Solution for Extending Worklife. Kaugtöö kui lahendus tööea pikendamiseks
Arvola, René; Kristjuhan, Ülo ; Tint, Piia  // 27.04.2018

Temperature Dependent Electrical Properties of Kesterite Monograin Layer Solar Cells. Kesteriitsete monoterakihiliste päikesepatareide elektriliste omaduste temperatuursõltuvused
Danilson, Mati; Krustok, Jüri  // 24.05.2016

Terahertz Spectroscopy of Low-dimensional Spin Systems. Madalamõõduliste spinnsüsteemide terahertsspektroskoopia
Hüvonen, Dan; Nagel, Urmas ; Rõõm, Toomas ; Krustok, Jüri  // 17.06.2008

The Analysis of Efficiency and Optimization of District Heating Networks in Estonia. Eesti kaugkütte soojusvõrkude efektiivsuse analüüs ja optimeerimine
Hlebnikov, Aleksandr; Paist, Aadu  // 11.06.2010

The Application of Fenton-Based Processes for Wastewater and Soil Treatment. Fentoni protsesside rakendamine reovete ja pinnaste töötlemiseks
Kulik, Niina; Trapido, Marina  // 09.06.2008

The Attribution Problem in Performance Measurement in the Public Sector: Lessons from Performance Audits in Estonia. Omistamise probleem tulemuslikkuse hindamisel avalikus sektoris: õppetunnid tulemusaudititest Eestis
Taro, Külli; Randma-Liiv, Tiina  // 19.01.2016

The comparability, reproducibility and validity of Estonian food consumption surveys. Eesti toidu tarbimise uuringute valiidsus, reprodutseeritavus ja rahvusvaheline võrreldavus
Vaask, Sirje; Vokk, Raivo  // 12.12.2008

The Composition and Reactivity of Different Oil Shales and the Products Formed During Thermal Treatment. Erinevate põlevkivide koostis ja reaktiivsus ning nende termilisel töötlusel tekkivad produktid
Maaten, Birgit; Siirde, Andres ; Konist, Alar  // 07.05.2018

The Contribution of Cavity Insulations to the Load-Bearing Capacity of Timber Frame Assemblies Exposed to Fire. Isolatsioonimaterjalide panus puitkarkass-seinte ja vahelagede kandevõimele tules
Tiso, Mattia; Just, Alar ; Fragiacomo, Massimo  // 17.08.2018

The Development and Assessment of HVAC Cable Models for Electrical Transmission Network Planning Studies. Kõrgepingeliste kaabelliinide mudelite arendamine ja analüüs elektrivõrgu planeerimisülesannete raamistikus
Kangro, Triin; Kilter, Jako  // 20.12.2018

The Ecology and Photobiology of Mixotrophic Alveolates in the Baltic Sea. Miksotroofsete alveolaatide ökoloogia ja fotobioloogia Läänemeres
Ojamäe, Karin; Lips, Inga  // 31.08.2016

The Economics of Late Development, Industrialization and Economic Integration: with Case Studies of Ethiopia. Hilise arengu, industrialiseerimise ja majandusliku integratsiooni ökonoomika Etioopia näite varal
Rekiso, Zinabu Samaro; Kattel, Rainer  // 19.12.2018

The Effects of Cosmopolitanism on Estonian and Slovenian Consumer Choice Behavior of Foreign versus Domestic Products. Kosmopolitismi mõju Eesti ja Sloveenia tarbijate ostukäitumisele välismaiste versus kodumaiste toodete valikul
Parts, Oliver; Vihalem, Ann ; Vida, Irena  // 09.12.2011

The Effects of Milk Composition and Treatment on the Growth of Lactic Acid Bacteria. Piima koostise ja töötlemise mõju piimhappebakterite kasvule
Stulova, Irina; Vilu, Raivo  // 25.09.2013

The Efficiency of Interest Rate and Foreign Exchange Markets in the Euro Area and Central and Eastern Europe. Intressi ja valuutaturgude efektiivsus euroalal ning Kesk- ja Ida-Euroopas
Filipozzi, Fabio; Staehr, Karsten  // 30.08.2012

The Evolution of E-voting: Why Voting Technology is Used and How it Affects Democracy. E-hääletamise evolutsioon: miks kasutatakse hääletamistehnoloogiat ja kuidas see mõjutab demokraatiat
Krimmer, Robert; Drechsler, Wolfgang  // 09.11.2012

The Full Costing Model and Its Implementation at Universities: The Case of Tallinn University of Technology. Täiskuluarvestuse mudel ja selle rakendamine ülikoolides (Tallinna Tehnikaülikooli näitel)
Toompuu, Katrin; Põlajeva, Tatjana ; Alver, Jaan  // 11.09.2015

The Impact of Fiscal Crises on Public Administration: Cutback Management and Changes in Decision-Making. Fiskaalkriisi mõju avalikule haldusele – kärbete juhtimine ja muutused otsustusprotsessides
Savi, Riin; Randma-Liiv, Tiina ; Raudla, Ringa  // 08.06.2015

The Impact of Oil Shale Calorific Value on CFB Boiler Thermal Efficiency and Environment. Põlevkivi kütteväärtuse mõju keevkihtkatla efektiivsusele ja keskkonnale
Plamus, Kristjan; Pihu, Tõnu ; Neshumayev, Dmitri  // 28.06.2012

The Impact of the European Union Cohesion Policy on Multilevel Governance in Estonia: Subnational Empowerment and Mobilisation. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika mõju mitmetasandilisele valitsemisele Eestis: kohaliku omavalitsustasandi võimustamine ja kaasatus poliitikakujundamisse
Tatar, Merit; Randma-Liiv, Tiina  // 24.05.2016

The Influence of Conductive Additives on the Mechanical Properties of Electrospun Mats. Juhtivate lisandite mõju elektrokedratud nanokiuliste lausmaterjalide mehaanilistele omadustele
Plamus, Tiia; Krumme, Andres ; Savest, Natalja ; Kallavus, Urve  // 19.12.2018

The Interactive Learning Environment For Mobile Laboratories. Interaktiivne õpikeskkond mobiilsetele laboritele
Jaanus, Martin; Kukk, Vello  // 10.06.2011

The Management of Post-Disaster Housing Reconstruction Programmes in Developing Countries. Katastroofijärgne elamute rekonstrueerimise korraldus arengumaades
Bilau, Abdulquadri Ade; Witt, Emlyn D. Q. ; Lill, Irene  // 18.12.2018

The Piezo-Electric Impedance Spectroscopy: Solutions and Applications. Piesoelektriline impedantsspektroskoopia: lahendused ja rakendused
Saar, Tõnis; Märtens, Olev  // 13.06.2013

The Political Economy of Information Production in the Social Web: Towards a “Partner State Approach”
Kostakis, Vasileios; Drechsler, Wolfgang  // 11.07.2011

The PPP deviations between Estonia and non-transnational countries. Kõrvalekalded ostujõu pariteedist Eesti ja mitte-üleminekuriikide vahel
Raim, Jaanus; Vensel, Vello ; Kerem, Kaie  // 16.02.2006

The Rapid Prediction of Grounding Behavior of Double Bottom Tankers. Arvutusmeetod laeva karilesõidu vigastuste kiireks hindamiseks
Heinvee, Martin; Tabri, Kristjan  // 30.08.2016

The Restoration of Nationally Protected Estonian Manor Parks in the Light of the Florence Charter. Riiklikult kaitstavate Eesti mõisaparkide restaureerimisest Firenze harta valguses
Nutt, Nele; Kotval, Zenia  // 12.06.2017

The Role of CD44 in the Control of Endothelial Cell Proliferation and Angiogenesis. CD44 roll angiogeneesis ja endoteelirakkude jagunemises
Pink, Anne; Valkna, Andres ; Päll, Taavi  // 07.10.2016

The Role of Management Values, Knowledge Management and Conflict Management for Improvement of Organisational Sustainability. Juhtimisväärtuste, teadmusjuhtimise ja konfliktijuhtimise roll organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks
Virovere, Anu; Meel, Mari ; Järvis, Marina  // 09.01.2015

The Role of Physico-chemical Properties and Test Environment on Biological Effects of Copper and Silver Nanoparticles. Vase ja hõbeda nanoosakeste füüsikalis-keemiliste omaduste ja testikeskkonna mõju nende bioloogilisele toimele
Käkinen, Aleksandr; Kahru, Anne ; Kuusik, Rein  // 20.05.2014

The Role of Sonic Hedgehog Pathway in Neuro- and Tumorigenesis. Sonic Hedgehogi signaaliraja roll neurogeneesis ja vähi tekkes
Bragina, Olga; Kogerman, Priit ; Järvekülg, Lilian ; Sergejeva, Svetlana  // 10.08.2010

The Role, Design and Challenges of Training in a Decentralized Civil-Service System: The Case of Estonia. Koolituse roll, disain ja väljakutsed detsentraliseeritud avaliku teenistuse süsteemis: Eesti juhtumi analüüs
Metsma, Merilin; Sarapuu, Külli ; Randma-Liiv, Tiina  // 06.03.2018

The Roles of Class XI Myosins in Arabidopsis Development. Klass XI müosiinide roll müürlooga arengus
Ojangu, Eve-Ly; Truve, Erkki ; Paves, Heiti  // 19.02.2019

The Shifting Paradigm of Spatial Planning in Estonia: The Rise of Neighbourhood Participation and Conservation of Built-up Areas through the Detailed Case Study of Supilinn, a Historic Suburb of Tartu City, Estonia. Paradigma muutus Eesti ruumilises planeerimises: kogukonna aktiivsuse esiletõus ja väljakujunenud linnapiirkonna säilitamine Tartu ajaloolise linnaosa Supilinna näitel
Hiob, Mart; Kotval, Zenia  // 12.08.2016

The Study of Probiotic Bacteria in Human Gastrointestinal Tract Simulator. Probiootilised bakterid inimese seedetrakti simulaatoris
Sumeri, Ingrid; Paalme, Toomas  // 22.06.2011

The Study of the Changes of Diesel Fuel Properties at its Long Term Storage. Diislikütuste omaduste muutumise uurimine nende pikaajalisel hoiustamisel
Järviste, Raul; Muoni, Rein  // 12.06.2008

The Tactile Feedback Device for Multi-Touch User Interfaces. Kompeaistingul põhineva tagasisidega seade multipuutelise kasutajaliidese jaoks
Joasoon, Erkki; Henno, Jaak  // 21.06.2010

The Theoretical Bases for the Preparation of Financial Statements for SMEs: the Case of Estonia. Väike- ja keskettevõtete finantsaruannete koostamise teoreetilised alused Eesti näitel
Talpas, Liis; Alver, Lehte  // 21.01.2016

Thermal analysis of crystallization behaviour of polyethylene copolymers and their blends. Polüetüleeni kopolümeeride ja nende segude kristallisatsioonikäitumise termiline analüüs
Poltimäe, Triinu; Krumme, Andres ; Tarasova, Elvira  // 26.09.2011

Thermochemical Destruction of Graptolite Argillite. Graptoliit-argilliidi termokeemiline destruktsioon
Sharayeva, Galina; Luik, Hans  // 26.04.2016

Thermoreactive polymer composite with high particulate filler content. Suure pulbrilise täiteaine sisaldusega termoreaktiivne polümeerkomposiit
Aruniit, Aare; Krumme, Andres ; Kers, Jaan  // 26.06.2014

Tick-Borne Pathogens Circulating in Estonia (Tick-Borne Encephalitis Virus, Anaplasma phagocytophilum, Babesia species) : Their Prevalence and Genetic Characterization. Eestis tsirkuleerivate puukide abil ülekantavad patogeenid (puukentsefaliidiviirus, Anaplasma phagocytophilum, Babesia liigid) : nende levik ja geneetiline iseloomustus
Katargina, Olga; Golovljova, Irina ; Järvekülg, Lilian  // 21.06.2011

Tin Sulfide Films by Chemical Spray Pyrolysis: Formation and Properties. Tinasulfiid kiled keemilise pihustuspürolüüsi meetodil: moodustumine ja omadused
Polivtseva, Svetlana; Krunks, Malle ; Oja Acik, Ilona ; Katerski, Atanas  // 12.02.2018

Titanium Carbide Cermet as Ballistic Protection Material. Titaankarbiidkermis ballistilise kaitse materjalina
Jõeleht, Marek; Pirso, Jüri ; Juhani, Kristjan  // 26.04.2016

Tools and techniques for event log analysis
Vaarandi, Risto; Kalja, Ahto  // 2005

Total Economy of Energy-Efficient Office Building Facades in a Cold Climate. Külmas kliimas asuvate energiatõhusate büroohoonete fassaadi energia- ja majandusanalüüs
Thalfeldt, Martin; Kurnitski, Jarek ; Kõiv, Teet-Andrus  // 15.03.2016

Towards Adaptive Web - Analysing and Recommending Web Users’ Behaviour. Veebikasutajate käitumise analüüs ja soovitused adaptiivse veebi loomiseks
Robal, Tarmo; Kalja, Ahto  // 22.08.2012

Toxicological Profiling of Silver and Copper Oxide Nanoparticles on Saccharomyces cerevisiae BY4741 Wild-Type and its Single-Gene Deletion Mutants. Hõbeda ja vaskoksiidi nanoosakeste toksilisuse iseloomustamine pärmi Saccharomyces cerevisiae BY4741 metsiktüvele ning geenikatkestusmutantidele
Käosaar, Sandra; Kasemets, Kaja ; Kahru, Anne ; Öpik, Andres  // 14.09.2018

Transcriptional Mechanisms of BDNF Gene Regulation. BDNF geeni avaldumise transkriptsioonilised mehhanismid
Koppel, Indrek; Timmusk, Tõnis  // 09.01.2014

Transformation of Nonlinear State Equations into Observer Form. Mittelineaarsete olekuvõrrandite olekutaastaja kujule teisendamine
Kaparin, Vadim; Kotta, Ülle  // 24.09.2013

Transformations in European R&D and Regional Policies within the Multi-Level Governance Framework: The Changing Nature of the European Union Ten Years after the Launch of the Lisbon Strategy
Lang, Simon; Drechsler, Wolfgang  // 28.04.2010

Transmitter power control in wireless communication systems. Saatja võimsuse juhtimine traadita sidesüsteemis
Koort, Marko; Kukk, V.  // 08.2005

Transpordiühenduse ja logistikasüsteemi interaktsioon (Saaremaa ja Hiiumaa näitel). Interaction in transportation and logistics systems (a logistics approach to the analysis of accessibility and the economic development of Saaremaa and Hiiumaa)
Lend, Enno; Uustalu, Aare-Maldus  // 02.03.2007

Two State Space Reduction Techniques for Explicit State Model Checking. Kaks olekuruumi kahandamise tehnikat olekute otseesitusega mudelikontrollis
Ernits, Juhan-Peep; Vain, Jüri  // 29.11.2007

Uncertainty Focused Product Improvement Models. Määramatust kaasavad tootearenduse mudelid
Raba, Karl; Laaneots, Rein ; Kulderknup, Edi  // 14.05.2009

Uni- and Bidirectional Stratified Flows in Submerged Openings of Built Environment. Ühe- ja kahesuunaline stratifitseeritud voolamine konstruktsioonipiirde uputatud avades
Kollo, Monika; Laanearu, Janek  // 16.01.2018

Upgrading of Liquid Products from Estonian Kukersite Oil Shale by Catalytic Hydrogenation. Kukersiitpõlevkivi vedelproduktide vääristamine katalüütilise hüdrogeenimise meetodil
Krasulina, Julia; Luik, Hans  // 21.05.2015

Urea- and Creatinine-Based Parameters in the Optical Monitoring of Dialysis: The Case of Lean Body Mass and Urea Rebound Assessment. Uureal ja kreatiniinil põhinevad parameetrid neeruasendusravi optilises monitooringus: patsiendi lihasmassi ja uurea tagasilöögi efekti hindamine
Tomson, Ruth; Fridolin, Ivo ; Uhlin, Fredrik ; Luman, Merike  // 30.08.2017

Usage of Efficiency Matrix in the Analysis of Financial Statements. Efektiivsusmaatriksi kasutamine finantsaruannete analüüsimisel
Siimann, Paavo; Alver, Jaan  // 11.09.2018

Use of Mother-Daughter Multi-Bioreactor Systems for Studies of Steady State Microbial Growth Space. Ema-tütre multireaktorite süsteemide kasutamine mikroorganismide püsiseisundis kasvuruumi uurimisel
Erm, Sten; Vilu, Raivo ; Adamberg, Kaarel  // 30.05.2017

Utilization of Waste Rock from Oil Shale Mining. Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjääkide kasutamine
Tohver, Tarmo; Valgma, Ingo  // 27.04.2011

Validation of critical factors for the quantitative characterization of bacterial physiology in accelerostat cultures. Kriitiliste faktorite valideerimine bakterite füsioloogia uurimiseks akselerostaatsetes kultiveerimiseksperimentides
Nahku, Ranno; Adamberg, Kaarel ; Vilu, Raivo  // 07.11.2012

Value Centric Business Development for Estonian Manufacturing Small and Medium Sized Enterprises. Väärtuskeskne ettevõtte arendus Eesti väike- ja keskmise suurusega tootmisettevõtetele
Kukuškin, Merili; Otto, Tauno ; Howard, Thomas  // 25.08.2015

Value Creation in Knowledge-intensive Business Services. Väärtuse loomine teadmistepõhistes äriteenustes
Kukk, Jana; Leppiman, Anu  // 12.12.2016

Value Creation: An Integrative Strategy for Performance Improvement. Väärtuse loomine: organisatsiooni toimimise parendamise integratiivne strateegia
Miller, Leon; Müürsepp, Peeter  // 06.10.2016

Variability of Thermohaline Structure in the Gulf of Finland in Summer. Termohaliinse struktuuri muutlikkus Soome lahes suvekuudel
Liblik, Taavi; Lips, Urmas  // 17.04.2012

Variations of Power Demand and Wind Power Generation and Their Influence to the Operation of Power Systems. Elektritarbimise ja tuulegeneraatorite võimsuse muutused ja nende mõju elektrisüsteemi talitlusele
Kilk, Kalle; Valdma, Mati  // 09.12.2009

Vedelmetalli juhitava segamisvõimaluse uurimine alalisvoolu kaarleekahjus. Analysis of liquid metal controlled stirring method in DC electric arc furnace
Mõlder, Heigo; Järvik, Jaan  // 15.06.2012

Venemaa positiivse hõlvamise poliitika ja teiste välispoliitiliste liinide mõjud Eesti-Vene suhetele aastail 1991-2011. Influences of the Russian positive encompassment policy and other foreign-policy lines to the Estonian-Russian relations in the years 1991-2011
Värk, Juhan; Müürsepp, Peeter  // 26.06.2012

Vertebrate Homologues of Drosophila Fused Kinase and Their Roles in Sonic Hedgehog Signalling Pathway. Selgroogsete fu kinaasi homoloogide roll Sonic Hedgehogi signaali ülekanderajas
Maloverjan, Alla; Kogerman, Priit ; Østerlund, Torben ; Piirsoo, Marko  // 17.12.2010

Vibration of Ladder Frames. Risttaladest tasandraamide võnkumised
Petritshenko, Andres; Arjassov, Gennady  // 09.06.2010

Visible-light-sensitive Photocatalysts for Oxidation of Organic Pollutants and Hydrogen Generation. Fotokatalüsaatorid orgaaniliste saasteainete fotokatalüütiliseks oksüdatsiooniks ja vesiniku tootmiseks nähtavas valguses
Budarnaja, Olga; Klauson, Deniss  // 16.06.2014

Visually structured methods and tools for industry automation. Visuaalselt struktureeritud meetodid ja vahendid tootmise automatiseerimiseks
Brindfeldt, Eduard; Pettai, Elmo  // 20.06.2013

Waste Handling Management in City Centres, Low-Density Areas and Small Islands and its Effect on Formation of Air Emission. Jäätmekäitluse organiseerimine linnakeskustes, hajaasustusaladel ja väikesaartel ning selle mõju õhuheitmete tekkele
Vilms, Monica; Loigu, Enn ; Voronova, Viktoria  // 07.09.2018

Water Conversion of Oil Shales and Biomass. Põlevkivi ja biomassi vesikonversioon
Kruusement, Kristjan; Luik, Hans  // 17.12.2007

Water Distribution System Modelling and Pumping Optimization Based on Real Network of Tallinn. Tallinna linna ühisveevärgi modelleerimine ja pumpamise optimeerimine
Koor, Margus; Koppel, Tiit ; Vassiljev, Anatoli ; Puust, Raido  // 19.06.2015

Water Resources, Sustainable Use and Integrated Management in Estonia. Veevarud, nende terviklik haldamine ja säästlik kasutamine Eestis
Pachel, Karin; Loigu, Enn ; Iital, Arvo  // 21.06.2010

Wave Climate and its Decadal Changes in the Baltic Sea Derived from Visual Observations. Läänemere lainekliima ja selle muutlikkus visuaalsete lainevaatluste alusel
Zaitseva-Pärnaste, Inga; Soomere, Tarmo  // 08.11.2013

Wave Propagation and Interaction in Mindlin-Type Microstructured Solids: Numerical Simulation. Lainelevi ja interaktsiooni numbriline modelleerimine Mindlini tüüpi mikrostruktuursetes tahkistes
Tamm, Kert; Salupere, Andrus  // 27.04.2011

Wave Propagation in Microstructured Solids: Solitary and Periodic Waves. Lainelevi mikrostruktuursetes tahkistes: üksik- ja perioodilised lained
Randrüüt, Merle; Engelbrecht, Jüri ; Salupere, Andrus  // 21.10.2010

Wave Scattering at Discontinuities in Plates and Pipes. Lainete interaktsioon defektidega plaatides ja torudes
Ratassepp, Madis; Klauson, Aleksander ; Lowe, Micheal John Stewart  // 23.02.2010

Wear of PVD Coatings on Fineblanking Punches. PVD pinnete kulumine silelõikestantsi templitel
Lind, Liina; Peetsalu, Priidu ; Veinthal, Renno  // 26.09.2014

Wear Performance of WC- and TiC-Based Ceramic-Metallic Composites. WC- ja TiC-baasil keraamilis-metalsete komposiitide kulumiskindlus
Roosaar, Tõnu; Kübarsepp, Jakob ; Klaasen, H.  // 01.11.2010

Wearable Solutions for Monitoring Cardiorespiratory Activity. Kehal kantavad vahendid kardiorespiratoorse aktiivsuse jälgimiseks
Metshein, Margus; Annus, Paul ; Min, Mart ; Aabloo, Alvo  // 14.06.2018

Whiteboard Architecture for the Multi-agent Sensor Systems. Tahvelarhitektuur multi-agent sensorsüsteemide jaoks
Reilent, Enar; Tammet, Tanel  // 19.12.2012

Wideband Digital Beamforming in Sonar Systems. Suunadiagrammide digitaalne formeerimine laiaribalistes sonarsüsteemides
Ruuben, Toomas; Arro, Ilmar ; Taklaja, Andres  // 18.06.2009

Wideband Excitation Signals for Fast Impedance Spectroscopy of Biological Objects. Lairiba ergutussignaalid bioloogiliste objektide kiiretoimelise bioimpedants-spektroskoopia jaoks
Ojarand, Jaan; Min, Mart ; Pliquett, Uwe  // 21.12.2012

Wireless Real-time Monitoring of Machining Processes. Juhtmevaba reaalajas lõiketöötluse monitooring
Aruväli, Tanel; Otto, Tauno  // 14.01.2015

Workplace Assessment: Determination of Hazards Profile Using a Flexible Risk Assessment Method. Töökeskkonna hindamine: ohtude profiili määramine paindliku riskianalüüsi meetodi abil
Reinhold, Karin; Munter, Rein ; Tint, Piia  // 26.06.2009

Ökonoomsete negatiivse diferentsiaaltakistusega astmete ja elementide disainimine ja optimeerimine. Design and Optimization of Economical Circuits and Components with Negative Differential Resistance
Taniloo, Rainer; Rang, Toomas  // 29.08.2005

Исследования в области алкилрезорцинов : диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук
Lille, Ülo  // 1973

Комплексный анализ и оценка эффективности деятельности хозяйственной единицы. Majandusüksuse majandusliku tegevuse kompleksanalüüs ja efektiivsuse hindamine. The System Integrated Analysis of Entity’s Performance
Startseva, Emilia; Alver, Jaan  // 18.11.2016